ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)

Ο Δήμος Παρανεστίου ως εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Δράμας της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. του Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ)2014-2020» αναδημοσιεύει τα δελτία τύπου του Δήμου Δράμας(επικεφαλής εταίρος).

Αρ. Πρωτ. 24331

Ημ/νία 10.06.2015

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)

Την Πέμπτη 05-06-2015 ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ο προσδιορισμός ο Προσδιορισμός Κοινωνικών Συμπράξεων νια την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής νια το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA/FEAD).

Για την Π.Ε. Δράμας της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ορίστηκε επικεφαλής εταίρος και δικαιούχος του προγράμματος ο Δ. Δράμας στην σύμπραξη μετέχουν κοινωνικοί φορείς της Π.Ε. Δράμας.

Ταυτόχρονα εκδόθηκε και η υπ΄αριθμ. 25416/1618/05-06-2015 Πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης όπου καλούνται όλοι οι Δικαιούχοι (Επικεφαλής Εταίροι) να δημοσιευσουν σχετική πρόσκληση στους δυνητικά ωφελούμενους της οικείας Π.Ε. , στο πλαίσιο της οποίας εκδίδεται και το παρόν Δελτίο Τύπου.

Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι άτομα και οι οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχιας.

Με την υπ’ αρ. Δ23/οικ.19162/1277/27-05-2015 Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια των ωφελούμενων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ)».

Από το διάστημα 1-31 Ιουλίου 2015 θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων των δυνητικά ωφελουμένων για την υπαγωγή τους στο Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ I). Ως έτος αναφοράς των κριτηρίων επιλογής των ωφελουμένων ορίζεται το οικονομικό έτος 2015, λαμβάνονται υπόψη δηλαδή, οι φορολογικές δηλώσεις οικονομικού έτους 2015 (χρήση 2014).

Τα κριτήρια επιλογής ωφελουμένων αναφέρονται στο ΦΕΚ 1066/Β΄/05-06-2015 και είναι:

Το εισόδημα του ωφελούμενου, όπως προκύπτει από την φορολογική δήλωση του τελευταίου οικονομικού έτους, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα παρακάτω όρια πραγματικού εισοδήματος: 3.000 € ετησίως για μεμονωμένο άτομο και 4.500 € ετησίως για το ζευγάρι, προσαυξανόμενο κατά 1.500 € για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900 € ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας. Στη μονογονεϊκή οικογένεια (οικογένεια που προστατεύεται από έναν μόνο γονέα, άγαμο, σε χηρεία ή διαξευγμέ- νο) το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας.

Ενδεικτικά παρατίθενται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

Οικογενειακή κατάσταση

Ετήσιο Εισόδημα

Μηνιαίο Εισόδημα

Μεμονωμένο άτομο

3.000€

250€

Οικογένεια χωρίς ανήλικο εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 1 ανήλικο εξαρτώμενο μέλος

4.500€

375€

Οικογένεια με 1 ανήλικο εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη

5.400€

450€

Οικογένεια με 2 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη

6.300€

525€

Οικογένεια με 3 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη

7.200€

600€

Οικογένεια με 4 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 5 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη

8.100€

675€


Πραγματικό εισόδημα: νοείται το συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα όλων των κατηγοριών (ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης), που έλαβαν όλα τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας στη διάρκεια του οικονομικού έτους - μετά την αφαίρεση των φόρων, των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, των κρατήσεων του Ν. 4093/2012 ή υπέρ δημοσίου, της εισφοράς αλληλεγγύης του Ν. 3986/2011. Στο συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παρακάτω, καθώς και το εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο. Στο συνολικό πραγματικό εισόδημα δεν περιλαμβάνονται: α. αντικειμενικές δαπάνες και τεκμήρια διαβίωσης.        β. Διατροφές που καταβάλλονται στο ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση, ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο, το επίδομα αναδοχής, καθώς
και το εξωϊδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 4172/2013.

Β. Περιουσιακά κριτήρια
α. Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει τις 115.000 ευρώ κατ' άτομο, προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 15.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 250.000 ευρώ.
β. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/ και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., να μην υπερβαίνει για το τελευταίο οικονομικό έτος το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για την λήψη των παροχών της παρούσας απόφασης.
γ. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις ατόμων και οικογενειών τα οποία έχουν στην ιδιοκτησία τους αεροσκάφη, ελικόπτερα IX, ανεμόπτερα και δεξαμενές κολύμβησης (πισίνες), και ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, άνω των 5 μέτρων και με κινητήρα ισχύος άνω των 50 κυβικών εκατοστών.


Εξαιρέσεις
α. Άτομα, τα οποία φυλοξενούνται ή περιθάλπονται σε Μονάδες Κλειστής Φροντίδας ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, δεν ωφελούνται των παροχών της παρούσας απόφασης.

β. Άτομα, τα οποία φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχο- κοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) ή είναι ωφελούμενοι του Προγράμματος Προστατευμένων Διαμερισμάτων του αρ. 9 του Ν.2716/1999, δεν ωφελούνται των παροχών της παρούσας απόφασης.

γ. Άτομα ή οικογένειες, οι οποίοι είναι ωφελούμενοι του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» και για όσο διαρκεί η υλοποίηση του προγράμματος, δεν ωφελούνται των παροχών της παρούσας απόφασης.

δ. Άτομα τα οποία αν και είχαν την υποχρέωση, δεν υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2 και Ε3) και δήλωση ακίνητης περιουσίας για το τελευταίο οικονομικό έτος, δεν ωφελούνται των παροχών της παρούσας απόφασης, εκτός εάν υποβάλουν εκπρόθεσμα τις αντίστοιχες δηλώσεις. Η παρούσα εξαίρεση δεν αφορά στην ομάδα των αστέγων.

Ως έτος αναφοράς 2014.

Με νεώτερο Δελτίο Τύπου θα παρέχονται σχετικές πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ημερίδα με τίτλο: «Γνωριμία των νέων με τον Αθλητισμό και τα Ολυμπιακά ιδεώδη»

     Παρανέστι 11/06/2015

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στα πλαίσια εκπόνησης του προγράμματος «Γνωριμία των νέων με τον Αθλητισμό και τα Ολυμπιακά ιδεώδη», ο Δήμος Παρανεστίου πρόκειται να πραγματοποιήσει ημερίδα με τίτλο: «Γνωριμία των νέων με τον Αθλητισμό και τα Ολυμπιακά ιδεώδη»  την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015 και ώρα 18:00 στο Γυμνάσιο Παρανεστίου, με σκοπό την γνωριμία των νέων με τα ολυμπιακά αθλήματα και την ενημέρωση σχετικά με την βία στον αθλητισμό.

Οι μαθητές των Σχολείων του Δήμου Παρανεστίου θα έχουν την ευκαιρία ενημέρωσης- προβληματισμού και συζήτησης για ζητήματα βίας στον αθλητισμό με απώτερο σκοπό να ευαισθητοποιηθούν για την αποτροπή επιθετικών συμπεριφορών και να μυηθούν στα ιδεώδη του Ολυμπισμού.

 

                                                                                             Γραφείο Δημάρχου

120615

                                                          

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ημερίδα με τίτλο: «Γνωριμία των νέων με τον Αθλητισμό και τα Ολυμπιακά ιδεώδη»

     Παρανέστι 11/06/2015

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στα πλαίσια εκπόνησης του προγράμματος «Γνωριμία των νέων με τον Αθλητισμό και τα Ολυμπιακά ιδεώδη», ο Δήμος Παρανεστίου πρόκειται να πραγματοποιήσει ημερίδα με τίτλο: «Γνωριμία των νέων με τον Αθλητισμό και τα Ολυμπιακά ιδεώδη»  την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015 και ώρα 18:00 στο Γυμνάσιο Παρανεστίου, με σκοπό την γνωριμία των νέων με τα ολυμπιακά αθλήματα και την ενημέρωση σχετικά με την βία στον αθλητισμό.

Οι μαθητές των Σχολείων του Δήμου Παρανεστίου θα έχουν την ευκαιρία ενημέρωσης- προβληματισμού και συζήτησης για ζητήματα βίας στον αθλητισμό με απώτερο σκοπό να ευαισθητοποιηθούν για την αποτροπή επιθετικών συμπεριφορών και να μυηθούν στα ιδεώδη του Ολυμπισμού.

 

                                                                                             Γραφείο Δημάρχου

120615

                                                          

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: συνάντηση εργασίας της Δημάρχου Παρανεστίου , του Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Δράμας Πύραρχου κ. Μάριου Αποστολίδη

       ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Την Τρίτη 9-6-2015 στο Δημαρχείο Παρανεστίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας της Δημάρχου Παρανεστίου , του Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Δράμας Πύραρχου κ. Μάριου Αποστολίδη και του Διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Παρανεστίου κ. Αλέξανδρου Καραγιαννίδη ενόψει της αντιπυρικής περιόδου και των αναγκαίων μέτρων πρόληψης.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  

100615947                                                         

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: συνάντηση εργασίας της Δημάρχου Παρανεστίου , του Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Δράμας Πύραρχου κ. Μάριου Αποστολίδη

       ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Την Τρίτη 9-6-2015 στο Δημαρχείο Παρανεστίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας της Δημάρχου Παρανεστίου , του Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Δράμας Πύραρχου κ. Μάριου Αποστολίδη και του Διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Παρανεστίου κ. Αλέξανδρου Καραγιαννίδη ενόψει της αντιπυρικής περιόδου και των αναγκαίων μέτρων πρόληψης.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  

100615947                                                         

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Επίσκεψη του βουλευτή Δράμας κ. Κυριάκου Χαρακίδη στο Δήμο Παρανεστίου

                                                                      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Επίσκεψη του βουλευτή  Δράμας κ. Κυριάκου Χαρακίδη στο Δήμο Παρανεστίου πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 9-6-2015. Τον βουλευτή υποδέχθηκε η Δήμαρχος στο δημοτικό κατάστημα, όπου συζητήθηκαν τα ζητήματα που απασχολούν τη δημοτική αρχή, μεταξύ των οποίων η μη κάλυψη με ψηφιακό σήμα των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Παρανεστίου, η βελτίωση της ΕΟ  14 Δράμας – Ξάνθης, η κατασκευή του φράγματος Τεμένους, η αξιοποίηση των Ιαματικών Πηγών Θερμιών, η μη κάλυψη με σήμα κινητής τηλεφωνίας του ορεινού όγκου, η σοβαρή έλλειψη προσωπικού στο Δήμο, η έλλειψη οδηγών ασθενοφόρου του Κέντρου Υγείας Παρανεστίου, η μείωση επισκεψιμότητας στο ΚΠΕ Παρανεστίου από την έκδοση της με αρ. πρωτ. 29751/Γ7/28-02-2014 εγκυκλίου του ΥΠ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ, σύμφωνα με την οποία  απαγορεύεται η συμμετοχή ενηλίκων επιμορφούμενων σε εκπαιδευτικές δράσεις των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ), αν οι επιμορφούμενοι είναι εκτός της Διοικητικής Περιφέρειας όπου ανήκει το ΚΠΕ, θέματα υποχρηματοδότησης για ανάγκες πολιτικής προστασίας καθώς και τα προβλήματα από τη λειτουργία του προαναχωρησιακού κέντρου κράτησης μεταναστών.

Συμφωνήθηκε η ανάδειξη των ζητημάτων με τη συνεργασία της Δημάρχου υπό την ιδιότητά της και  ως Προέδρου της τακτικής επιτροπής Ορεινών Περιοχών της ΚΕΔΕ και του βουλευτή υπό την ιδιότητά του ως μέλος της αντίστοιχης κοινοβουλευτικής Επιτροπής

 100615940

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ελληνες και ξένοι δημοσιογράφοι στο Δήμο Παρανεστίου στα πλαίσια των δραστηριοτήτων για την τουριστική προβολή του Δήμου

5/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 ΄Ελληνες και ξένους δημοσιογράφους υποδέχθηκε η δήμαρχος Παρανεστίου Αλίκη Σωτηριάδου, στο Δήμο Παρανεστίου, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων για την τουριστική προβολή του Δήμου. Οι επισκέπτες, στους οποίους έγινε σύντομη παρουσίαση της φυσιογνωμίας του Δήμου από τη Δήμαρχο,  περιηγήθηκαν στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Ροδόπης και στον καταρράκτη της Αγίας Βαρβάρας. Επισκέφθηκαν επίσης ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής και στη συνέχεια τα οινοποιεία της περιοχής Αδριανής, στα πλαίσια της Δραμινογνωσίας.

 

                                           Γραφείο Δημάρχου

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Αντιπυρική προστασία

            Την  Δευτέρα 04 Απριλίου  2015 και ώρα 10:00 π.μ στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχείου Παρανεστίου στο Παρανέστι , συνεδρίασε  το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο) Πολιτικής Προστασίας  του Δήμου Παρανεστίου  με Πρόεδρο την Δήμαρχο Παρανεστίου, κα Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν  τα παρακάτω μέλη :

 1. Αντιδήμαρχος αρμόδιος για θέματα Πολιτικής Προστασίας κ. Βογιατζόγλου Αναστάσιος.
 2. Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παρανεστίου Ζαχαρόπουλος Ευστράτιος.
 3. Πυραγός (14243) Καραγιαννίδης Αλέξανδρος του Σάββα αναπληρωτής του Πύραρχου, κ. Αποστολίδη Μαρ. της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Δράμας και εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Παρανεστίου.
 4. Επιμελητής Α΄ Παθολόγος, Λάκης Νεκτάριος του Κέντρου Υγείας Παρανεστίου.
 5. Υπαστυνόμος Β΄ Δερμεντζή Χριστίνα του Αστυνομικού Τμήματος Δοξάτου
 6. Υπαστυνόμος Α΄ Χατζηγιάννης Χρήστος του Αστυνομικού Τμήματος Παρανεστίου.
 7. Δασολόγος, Καραγιαννίδης Αβραάμ, Δασαρχείο Δράμας
 8. Δασοφύλακας, Φραγκοπούλου Ξανθή, Δασονομείο Παρανεστίου
 9. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Δράμας κ. Χατζηκοσμίδης Κυριάκος
 10. Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Παρανεστίου, Δήμου Παρανεστίου κ. Γιανταμίδης Ιορδάνης.
 11. Χαραλαμπίδης Χαράλαμπος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Νικηφόρου
 12. Χατζησαββίδης Γεώργιος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Πλατανόβρυσης
 13. Παναγιωτίδου Κατίνα, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Πλατανιάς
 14. Τοπαλίδης Νικόλαος, εθελοντής Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου από Τοπική Κοινότητα Πλατανιάς
 15. Ιωσηφόγλου Ιωάννης, εθελοντής Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου από Πρινόλοφο
 16. Παπατολίδης Σάββας, εθελοντής Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου από Τοπική Κοινότητα Πλατανιάς
 17. Χριστοφορίδης Ευστράτιος, εθελοντής Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου από Τοπική Κοινότητα Πλατανιάς
 18. Παναγιωτίδης Χαράλαμπος, εθελοντής Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου από Τοπική Κοινότητα Πλατανιάς
 19. Χατίνογλου Σάββας, κάτοικος Πυξαρίου
 20. Ο Δημοτικός Σύμβουλος της Αντιπολίτευσης κ. Παρλόγλου Μιχαήλ προσήλθε προς το τέλος της συνεδρίασης

 

Απουσίαζε από τη συνεδρίαση η 165 ΜΠΕΠ, λόγω δραστηριοτήτων της μονάδας.

            Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν θέματα ενόψει της θερινής αντιπυρικής περιόδου για την πρόληψη και την αντιμετώπιση πυρκαγιών και λήφθηκαν οι απαραίτητες αποφάσεις για τον καλύτερο συντονισμό. Όλοι οι συμμετέχοντες φορείς αναφέρθηκαν αναλυτικά στα μέσα που διαθέτουν και στις ενέργειες που έχουν γίνει, καθώς και στη δυναμική της υπηρεσίας τους σχετικά με το συντονισμό των ενεργειών. Έγινε επισήμανση των περιοχών που χρήζουν άμεσων ενεργειών συντήρησης και έργων προστασίας.

            Σημαντικό πρόβλημα αποτελούν οι καταπτώσεις που έκλεισαν αρκετούς δασικούς δρόμους κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου. Ο Δήμος Παρανεστίου έχει κάνει τιτάνιες προσπάθειες για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου, αλλά δεν έχει άλλους οικονομικούς πόρους για να επέμβει και στους δασικούς δρόμους, αρμοδιότητας της δασικής υπηρεσίας, η οποία από την πλευρά της διά του εκπροσώπου της δήλωσε ότι δεν έχει ούτε χειριστές μηχανημάτων, ούτε μηχανήματα, αλλά και η χρηματοδότηση από το πράσινο ταμείο δεν έχει ακόμα δοθεί, αλλά και το ποσό που αναλογεί περίπου 15.000 € είναι πολύ μικρό σε σχέση με τις ανάγκες που έχουν διαπιστωθεί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα βασικοί δασικοί δρόμοι, όπως ο δρόμος για το Φρακτό, οι δασικοί δρόμοι Μεσοχώρι προς Καλίκρουνο, προς Περίβλεπτο κ.τ.λ., ο δασικός δρόμος Περίβλεπτο προς Τυχώνα και Μίγκα προς Μελισσοχώρι, ο δασικός δρόμος Φράγμα Θησαυρού προς Σιδηρόνερο και Περίβλεπτο προς Μαυροκορδάτο, ο δασικός δρόμος Πεύκη προς Καϊκούλι έως τα σύνορα και Πεύκη προς Παρτάκοβα μέχρι την κίτρινη δεξαμενή Λεπίδα, ο δασικός δρόμος Ρέμα Φαρασινό (ο δρόμος κατά μήκος του ρέματος είναι κλειστός), ο δασικός δρόμος Τραχώνι προς Άλτεβα και ο δρόμος για το Φρέγκι, ο δασικός δρόμος Λιβάδια προς Πρασινάδα και Ανήλιο Κρουσοβίτης, ο δρόμος 200 μέτρα πριν το Καρυδόρεμα έχει υποχωρήσει και είναι απροσπέλαστος, ο δρόμος από ελικοδρόμιο προς Γιουμουρλού και 300 μέτρα πριν την βρύση Ζωγράφου έχει υποχωρήσει όλη η πλαγιά, να παραμένουν κλειστοί. Είναι φανερό ότι η αδυναμία πρόσβασης της πυροσβεστικής υπηρεσίας να προσεγγίσει με τα οχήματα της το στολίδι της περιοχής, το Δάσος του Φρακτού αλλά και τις άλλες περιοχές σημαίνει αδυναμία επέμβασης σε περίπτωση συμβάντος.

            Σε αυτή την κρίσιμη οικονομική κατάσταση για την Ελλάδα, το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Παρανεστίου, παρουσιάζεται ενεργό και σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης, τόσο σε επάρκεια προσωπικού, όσο και σε οχήματα και σε υπηρεσιακή οργάνωση.

            Κλείνοντας η Δήμαρχος Παρανεστίου, παρότρυνε τους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στην πρόληψη των πυρκαγιών, καθαρίζοντας από τη βλάστηση τις αυλές τους και φτιάχνοντας αντιπυρικές ζώνες γύρω από τις οικίες τους.

            Αναφορικά με την αντιμετώπιση σεισμικών φαινομένων ισχύουν τα μνημόνια ενεργειών που έχουν αρμοδίως υποβληθεί όπως και για τα θέματα πυροπροστασίας .

Γραφείο Δημάρχου

Δελτίο Τύπου: 15η Πανελλαδική Γιορτή Ανταλλαγής Παραδοσιακών Ποικιλιών της εναλλακτικής κοινότητας ΠΕΛΙΤΙ

Την Τετάρτη 15 Απριλίου 2015 συναντήθηκαν τα μέλη της εναλλακτικής κοινότητας ΠΕΛΙΤΙ στο Μεσοχώρι Δήμου Παρανεστίου για να συντονίσουν τις δράσεις τους για την 15η Πανελλαδική Γιορτή Ανταλλαγής Παραδοσιακών Ποικιλιών. Τιμώμενα πρόσωπα της βραδιάς ήταν η Δρ. Βαντάνα Σίβα (Dr. Vandana Shiva) από την Ινδία και ο Ούγκο Μπλάνγκο από το Περού (Hugo Blanco). Η δόκτωρ Βαντάνα Σίβα είναι περιβαλλοντολόγος, ακτιβίστρια, φεμινίστρια, φιλόσοφος, συγγραφέας και πυρηνική φυσικός, εκπρόσωπος του «Κινήματος της Ελεύθερης Διακίνησης των Σπόρων και της Τροφής». Υπερασπίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και την οικονομική αυτάρκεια των φτωχών αγροτικών κοινωνιών, το δικαίωμα των γεωργών να αποθηκεύουν, να αναπαράγουν και να ανταλλάσουν ελεύθερα σπόρους, στη φιλοσοφία του ιδρύματος Navdnya, που δημιούργησε ο Γκάντι. Ο Περουβιανός αγωνιστής και συγγραφέας Ούγκο Μπλάνγκο επίσης μάχεται ενάντια στα καρτέλ των πολυεθνικών. Το καλωσόρισμα της Δημάρχου Παρανεστίου, κυρίας Αλεξάνδρας Μαρίνας Σωτηριάδου, με την προσφορά αναμνηστικών δώρων στα τιμώμενα πρόσωπα της βραδιάς, έδωσε το έναυσμα στην δόκτωρ Βαντάνα Σίβα και στον Ούγκο Μπλάνγκο, να εκφραστούν για τον κόσμο που ονειρευόμαστε και τη σημασία της φύσης και των σπόρων στην παγκόσμια ελευθερία.

Στην Παρανέστια Γη, στη γη του ΠΕΛΙΤΙ, στο Μεσοχώρι του Δήμου Παρανεστίου γιορτάσαμε το Σάββατο 18 Απριλίου 2015 τα 20 χρόνια του ΠΕΛΙΤΙ με διανομή σπόρων από παραδοσιακές ποικιλίες, δράσεις ενημέρωσης, εργαστήρια διαφόρων θεμάτων, δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, ομιλίες, μουσική και χορούς. Η συμμετοχή του κόσμου ήταν πολύ μεγάλη και αντιπροσωπευτική της υποστήριξης του κόσμου στις δράσεις της εναλλακτικής κοινότητας ΠΕΛΙΤΙ. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η συμμετοχή του κόσμου στην ελευθερία διακίνησης των σπόρων, στην ελευθερία του ατόμου και στη διασφάλιση ενός ανεξάρτητου μέλλοντος μακριά από τα πολυεθνικά συμφέροντα. Η ποιότητα των σπόρων και η χρήση τους πρέπει να μείνουν στα χέρια των απλών ανθρώπων, όπως γίνεται εδώ και αιώνες. Κανένα συμφέρον δεν έχει θέση στα όνειρα των παιδιών μας.

ΠΕΛΙΤΙ

ΠΕΛΙΤΙ

 

 

ΠΕΛΙΤΙ

Ομιλία Δημάρχου, κυρία Αλεξάνδρα Μαρίνα Σωτηριάδου, στην εκδήλωση της ΠΕΛΙΤΙ

 

ΠΕΛΙΤΙ

15η Πανελλαδική Γιορτή Ανταλλαγής Παραδοσιακών Ποικιλιών

 

ΠΕΛΙΤΙ

Παράλληλες εκδηλώσεις

 

ΠΕΛΙΤΙ

Εργαστήριο διαχείρισης της Υγείας μας με Φυσικά Μέσα

 

Μοίρασμα παραδοσιακών ποικιλιών

Μοίρασμα παραδοσιακών ποικιλιών

 

 

ΠΕΛΙΤΙ

Γραμματεία διοργάνωσης

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Δυνατότητα υποβολής επενδυτικών προτάσεων στο πλαίσιο της 4ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το τοπικό πρόγραμμα του Άξονα 4 (Προσέγγιση LEADER)

Ο Δήμος Παρανεστίου και η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε.

σας προσκαλούν σε ενημερωτική εκδήλωση,

που θα πραγματοποιηθεί την

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015, και ώρα 18:00,

στο Κοινοτικό Κατάστημα Αδριανής.

 

Η ενημέρωση αφορά

τη δυνατότητα υποβολής επενδυτικών προτάσεων

στο πλαίσιο της 4ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για το τοπικό πρόγραμμα του Άξονα 4 (Προσέγγιση LEADER)

Νομού Δράμας

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007 – 2013

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

 

Θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση κατά την οποία

θα δοθούν διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήματα που θα προκύψουν.