ΜΑΘΕ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΕΙΣ

Ειδική συνεδρίαση: Γνωστοποίηση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου ειδικής συνεδρίασης σύμφωνα με το αρθ.67β του ν.3852/2010

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 09/04/2024
Αριθ. Πρωτ.: 997
Αριθ. Συνεδρίασης: 11

Σας γνωρίζουμε ότι την 29η του μηνός Απριλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 μ.μ. θα συνεδριάσει το Δ.Σ. σε Ειδική Συνεδρίαση η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για την λογοδοσίας της δημοτικής αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 67Α του Ν. 3852/2010.

Στην ανωτέρω συνεδρίαση εγγράφονται υποχρεωτικά τα θέματα που επιθυμεί να θέσει κάθε δημοτικός σύμβουλος, τα οποία αφορούν στο έργο της δημοτικής αρχής, εφόσον έχουν κατατεθεί εγγράφως στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου τρεις (3) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. (άρθρο 67Α παρ.2 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 7 του ν.5056/23)

   Κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να θέσει έως ένα (1) θέμα. (άρθρο 67Α παρ.2 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 7 του ν.5056/23)

Εφόσον έχουν υποβληθεί συνολικά πάνω από δέκα (10) θέματα, διενεργείται δημόσια κλήρωση από το προεδρείο για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν και τα οποία εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη. (άρθρο 67Α παρ.2 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 7 του ν.5056/23).

Στην ημερήσια διάταξη εγγράφονται έως τρία (3) θέματα που προτείνονται από συμβούλους της πλειοψηφίας. (άρθρο 67Α παρ.2 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 7 του ν.5056/23).

Επιπλέον των ανωτέρω δέκα (10) θεμάτων, έως δύο (2) θέματα μπορούν να συζητούνται εφόσον τα έχουν θέσει οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων.

Αν έχουν υποβληθεί πάνω από δύο (2) θέματα από τους προέδρους δημοτικών κοινοτήτων, τότε διενεργείται κλήρωση. (άρθρο 67Α παρ.2 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 7 του ν.5056/23).

Εφ όσον έχετε θέματα προς συζήτηση μπορείτε να τα καταθέσετε μέχρι 26-04-2024.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 05/04/2024
Αριθ. Πρωτ.: 2111
Αριθ. Συνεδρίασης: 5

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 5η του μηνός Απριλίου , ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. σε Έκτακτη κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα στον διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ».

2. Έγκριση των πρακτικών Ι, ΙΙ & ΙΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της Προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»

3. Ανάθεση σε δικηγόρο για την σύνταξη απολογητικού υπομνήματος προς το Πταισματοδικείο Δράμας σε απάντηση της έκθεσης ελέγχου αριθ. ΣΕ13β/23 της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας .

   Το κατεπείγον της συνεδρίασης για το 1ο & 2ο θέμα συνίσταται στο ότι, τυχόν καθυστέρηση στη λήψη απόφασης για τα ανωτέρω θέματα θα αποβεί σε βάρος των ζωτικών συμφερόντων του Δήμου καθώς η διαγωνιστική διαδικασία της προμήθειας με τίτλο:« «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Για δε το 3ο θέμα θα πρέπει το απολογητικό υπόμνημα θα πρέπει να κατατεθεί στο Πταισματοδικείο Δράμας μέχρι 11-04-2024.

   Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα τακτικά μέλη θα πρέπει να ειδοποιήσουν έγκαιρα τον γραμματέα της επιτροπής ώστε να ειδοποιηθούν οι αναπληρωτές τους.

Ο Πρόεδρος

Καγιάογλου Αναστάσιος


Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 29/03/2024
Αριθ. Πρωτ.: 1906
Αριθ. Συνεδρίασης: 6Σας προσκαλούμε στις 0του μηνός Απριλίου
2024
, ημέρα
Τρίτη
και ώρα
19:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο   67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:  

1

Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2024 και 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024

2

Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2024

3

Ορισμός εκπροσώπων  στις Γενικές Συνελεύσεις της Αναπτυξιακής Δράμας ΑΕ

4

Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση μονάδας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας «DRAMA STORAGE» ισχύος 32MW στο γήπεδο βρίσκεται στην διασταύρωση ΕΟ 14 με το δρόμο προς το Φράγμα (Δρόμος ΔΕΗ) από την εταιρεία «TRINA SOLAR GREECE VI Μονοπρόσωπη ΙΚΕ»

5

Έγκριση των νέων επιτροπών παραλαβής και χαρακτηρισμού φυσικού εδάφους των έργων:

 1. -Υποέργο 2: “Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Ψηλής Ράχης. Αντικατάσταση τμήματος του Εξωτερικού Υδραγωγείου” του έργου: “Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης σε Αδριανή και Ψηλή Ράχη Δήμου Παρανεστίου”»

 2. -Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Δ.Κ. Αδριανής και

 3. -ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ Δ.Κ. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΘΕΡΜΙΩΝ».

6

Έγκριση κανονισμού λειτουργίας ΚΑΠΗ Δήμου Παρανεστίου

                                                                

                                                                                           
                                                                                             Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


                                                                                           Στυλιανίδης Ο. Αναστάσιος

 

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 01/03/2024
Αριθ. Πρωτ.: 1263
Αριθ. Συνεδρίασης: 5

Σας προσκαλούμε στις 5η

του μηνός Μαρτίου
2024
, ημέρα
Τρίτη
και ώρα 17:30 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο   67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:   


1

Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2024

2

Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2024

3

Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2024

4

Παραχώρηση δημοτικού κτηρίου στο σωματείο «ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

5

Λήψη απόφασης για την υποστήριξη της 24ης Πανελλαδικής γιορτής Ανταλλαγής παραδοσιακών ποικιλιών που διοργανώνεται από την Εναλλακτική Κοινότητα «Πελίτι»

6

Λήψη απόφασης σχετικά με την υποβολή ή μη αιτήματος για την μη προβολή δικαιωμάτων κυριότητας των Δημοτικών ακινήτων και κοινόχρηστων χώρων του   οικισμού Πρασινάδας της Δημοτικής Κοινότητας Σίλλης.

7

Έγκριση Χορήγησης 2ης  παράτασης προθεσμίας για το έργο με τίτλο : «Υποέργο 2: “Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Ψηλής Ράχης. Αντικατάσταση τμήματος του Εξωτερικού Υδραγωγείου” του έργου: “Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης σε Αδριανή και Ψηλή Ράχη Δήμου Παρανεστίου ”»

8

Έκδοση ψηφίσματος για την δημιουργία παιδιατρικής ΜΕΘ στην ΑΜΘ

9

Λήψη απόφασης για την Φιλοξενία  εργαζομένων και συνταξιούχων της ΔΕΗ/ΔΕΔΔΗΕ/ΑΔΜΗΕ στον οικισμό Μεσοχωρίου

10

Ορισμός Δημοτικού συμβούλου για την συγκρότηση της πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αμπελοοινικών θεμάτων

11

Λήψη απόφασης για την εκλογή υδρονομέων άρδευσης 

12

Συγκρότηση οργανωτικής επιτροπής για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης με τίτλο «Αγώνες Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου 2024 

13

Έγκριση επιχειρησιακού προγράμματος για την διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για  το έτος 2024

14

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Παρανεστίου για την συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

15

Έγκριση Υπογραφής  της “Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank” και της «Σύμβασης Χορήγησης Πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών e-PPS» με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω των παραπάνω Συστημάτων καθώς και Υπογραφή της “Σύμβασης Χορήγησης Εταιρικής Χρεωστικής Κάρτας” με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω της παραπάνω Κάρτας. 

16

Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση του ΦΣΠΗΕ ισχύος 26,845 MW με ενσωματωμένες διατάξεις αποθήκευσης ωφέλιμης χωρητικότητας 53,63 MWh και εγκατεστημένης χωρητικότητας 59,632 MWh στη θέση «Τούρκικα Μνήματα-Βελανιδιές» εντός της Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου, του Δήμου Παρανεστίου, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης από την εταιρεία «FARIA RENEWABLE»

17

Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Νεκροταφείων Δήμου Παρανεστίου

                                                                

                                                                                           
                                                                                            Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


                                                                                           Στυλιανίδης Ο. Αναστάσιος

 

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 02/02/2024
Αριθ. Πρωτ.: 559
Αριθ. Συνεδρίασης:3

Σας προσκαλούμε την 06η
του μηνός Φεβρουαρίου
2024
, ημέρα
Τρίτη
και ώρα 18:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο   67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:  

1

Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2024

2

Έγκριση  έκθεσης εσόδων- εξόδων Δ΄ τριμήνου (01/10/2023-31/12/2023) προϋπολογισμού οικον. έτους  2023

3

Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την σύσταση νέας  διαχειριστικής επιτροπής του ΚΕΠΕΑ Παρανεστίου

4

Κατανομή ποσού στις σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας. 

5

Εξουσιοδότηση της Ειδικής Ταμίας του Δήμου να κινεί το Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης 1125/26153757 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος

6

Έγκριση τροποποίησης της αριθμ.32/2023 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί Έγκριση ένταξης -σύνδεσης του Δήμου  στην διατραπεζική υποδομή του «ΔΙΑΣ Portal» για την Ταμειακή διαχείριση του λογαριασμού μας/ στην Τράπεζα της Ελλάδος..», ως προς τα στοιχεία του εκπροσώπου – υπαλλήλου του Δήμου ,

7

Ορισμός υπολόγου για έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

8

Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άδρευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1&2 του Β.Δ 28.3/15.4.1957 

9

Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής για έργο του Δήμου Παρανεστίου με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων Δήμου Παρανεστίου»

10

Συγκρότηση Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης

11

Έγκριση φιλοξενίας της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Ν. Ροδόπης στον οικισμό του Μεσοχωρίου

12

Παραχώρηση χρήσης  των αθλητικών εγκαταστάσεων του ποδοσφαιρικού γηπέδου Αδριανής, στην ομάδα γυναικών Κ-15 της ΕΠΣ Δράμας για  προπονήσεις και τέλεση επισήμων αγώνων. 

                                                                

                                                                                            Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                                           Στυλιανίδης Ο. Αναστάσιος

 

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,

      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 18/01/2024
Αριθ. Πρωτ.: 314

Αριθ. Συνεδρίασης: 2 

Σας προσκαλούμε την 22α του μηνός Ιανουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο   67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα: 


Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη των αιτήσεων διόρθωσης θιγόμενων ιδιοκτητών των κτηματολογικών στοιχείων σε ακίνητα του Δήμου Παρανεστίου

Εκλογή εκπροσώπων του  Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παρανεστίου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. ΑΜΘ

Έγκριση για οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη μας . 

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ Λ.Τ. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»

Έγκριση  καταβολής πριμ έγκαιρης παράδοσης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»

Ορισμός μελών Δημοτικής επιτροπής παιδείας σύμφωνα με το αρθ. 50 του Ν. 1566/1985

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Παρανεστίου

Λήψη Απόφασης Περί Ίδρυσης και Λειτουργίας Δημοτικής Συγκοινωνίας

Καθορισμός του ανώτατου επιτρεπτού ορίου χρήσης κινητής τηλεφωνίας στον Δήμαρχο και στους Αντιδημάρχους

Συγκρότηση επιτροπής για την καταστροφή κινητών πραγμάτων του Δήμου

Ορισμός Δημοτικών συμβούλων για την συγκρότηση επιτροπής σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και εκτέλεσης διοικητικών πράξεων για το έτος 2024 και συνέχεια

Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την συγκρότηση επιτροπής για την άδεια εγκατάστασης ατόμων εκδιδομένων με αμοιβή (αρθ. 3 παρ. 2 Ν. 2734/199)

Ορισμός μελών επιτροπής κατάρτισης φορολογικών καταλόγων του Δήμου για το έτος 2024

Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2024

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στη Γ.Σ. του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΠΕ Δράμας «ΔΡΑΣΗ

Συγκρότηση  Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής

Καθορισμός των  δικαιούχων αποζημίωσης των  Δημοτικών Συμβουλών για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παρανεστίου

Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Παρανεστίου στο Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες

Ορισμός μελών και συγκρότηση  Διοικητικού Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική επιτροπή Α/βάθμιας εκπ/σης)

Ορισμός μελών και συγκρότηση  Διοικητικού Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική επιτροπή Β/βάθμιας εκπ/σης)

Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής παραλαβής προμηθειών για το έτος 2024

Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών για το έτος 2024

Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών κατά το στάδιο της εκτέλεσης για το έτος 2024

Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών κατά το στάδιο της εκτέλεσης για το έτος 2024

Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την συγκρότηση επιτροπής

1)Για τον έλεγχο δικαιολογητικών των αιτήσεων  μείωσης δημοτικών τελών για οικονομικά αδύναμους δημότες αλλά και για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

 2) Για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την κατάρτιση της λίστας δικαιούχων

Εκλογή αντιπροσώπου στον ΣΔΙΠΕ για την περίοδο  01/09/2019-31/12/2023 σύμφωνα με το άρθρο 246 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και τις διατάξεις της παρ 1 του άρθρου 6 του Ν. 4623/2019

Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 02-01-2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μμ, ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της δημοτικής επιτροπής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 4 και 8 του ν. 5056/23, αντίστοιχα.

                                                                           Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

      Λαζαρίδης Νικόλαος

Πρόσκληση για τη 16η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 15/12/2023
Αριθ. Πρωτ.: 6721
Αριθ. Συνεδρίασης: 16

Σας προσκαλούμε 21η του μηνός Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 μ.μ. να προσέλθετε σε Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα:

1. Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικον. έτους 2022 του Δήμου Παρανεστίου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στυλιανίδης Ο. Αναστάσιος


Πρόσκληση για τη 17η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 15/12/2023
Αριθ. Πρωτ.: 6722
Αριθ. Συνεδρίασης: 17

Σας προσκαλούμε την 21η του μηνός Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 μ.μ. να προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση 19ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023
 2. Έγκριση της 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικ. έτους 2023 του ΝΠΔΔ του Δήμου Παρανεστίου
 3. Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης - δράσης του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Παρανεστίου
 4. Έγκριση επιτροπών παραλαβής και χαρακτηρισμού φυσικού εδάφους του έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ Δ.Κ. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΘΕΡΜΙΩΝ
 5. Κατανομή ποσού στις σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας.
 6. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Παρανεστίου έτους 2024
 7. Έγκριση για οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη μας .
 8. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη των αιτήσεων διόρθωσης θιγόμενων ιδιοκτητών των κτηματολογικών στοιχείων σε ακίνητα του Δήμου Παρανεστίου
 9. Έγκριση 20ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023
 10. Συζήτηση της πρότασης της επιχείρησης ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ και λήψη απόφασης περί συμμετοχής ή μη του Δήμου Παρανεστίου στην υποβολή αίτησης αναθεώρησης ενώπιον της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.)κατά της υπ’ αρ. ΒΕΒ-005969/2023 βεβαίωσης παραγωγού, που εκδόθηκε στο όνομα της εταιρείας «ECONERGY GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στυλιανίδης Ο. Αναστάσιος


Πρόσκληση για τη 18η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 15/12/2023
Αριθ. Πρωτ.: 6723
Αριθ. Συνεδρίασης: 18

Σας προσκαλούμε την 21η του μηνός Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. να προσέλθετε σε Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης με το παρακάτω θέμα :

1. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2024 και του Πίνακα 5Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΠΔΔ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στυλιανίδης Ο. Αναστάσιος