Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 02/02/2024
Αριθ. Πρωτ.: 559
Αριθ. Συνεδρίασης:3

Σας προσκαλούμε την 06η
του μηνός Φεβρουαρίου
2024
, ημέρα
Τρίτη
και ώρα 18:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο   67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:  

1

Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2024

2

Έγκριση  έκθεσης εσόδων- εξόδων Δ΄ τριμήνου (01/10/2023-31/12/2023) προϋπολογισμού οικον. έτους  2023

3

Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την σύσταση νέας  διαχειριστικής επιτροπής του ΚΕΠΕΑ Παρανεστίου

4

Κατανομή ποσού στις σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας. 

5

Εξουσιοδότηση της Ειδικής Ταμίας του Δήμου να κινεί το Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης 1125/26153757 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος

6

Έγκριση τροποποίησης της αριθμ.32/2023 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί Έγκριση ένταξης -σύνδεσης του Δήμου  στην διατραπεζική υποδομή του «ΔΙΑΣ Portal» για την Ταμειακή διαχείριση του λογαριασμού μας/ στην Τράπεζα της Ελλάδος..», ως προς τα στοιχεία του εκπροσώπου – υπαλλήλου του Δήμου ,

7

Ορισμός υπολόγου για έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

8

Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άδρευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1&2 του Β.Δ 28.3/15.4.1957 

9

Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής για έργο του Δήμου Παρανεστίου με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων Δήμου Παρανεστίου»

10

Συγκρότηση Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης

11

Έγκριση φιλοξενίας της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Ν. Ροδόπης στον οικισμό του Μεσοχωρίου

12

Παραχώρηση χρήσης  των αθλητικών εγκαταστάσεων του ποδοσφαιρικού γηπέδου Αδριανής, στην ομάδα γυναικών Κ-15 της ΕΠΣ Δράμας για  προπονήσεις και τέλεση επισήμων αγώνων. 

                                                                

                                                                                            Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                                           Στυλιανίδης Ο. Αναστάσιος

 

Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 02/02/2024
Αριθ. Πρωτ.: 557
Αριθ. Συνεδρίασης: 1


Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 06η  του μηνός Φεβρουαρίου   2024 , ημέρα   Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. σε  Τακτική  Συνεδρίαση της Δημοτικής  Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1.  

Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικής Επιτροπής

 1.  

Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2024

 1.  

Σύνταξη έκθεσης εσόδων- εξόδων Δ΄ τριμήνου (01/10/2023-31/12/2023) προϋπολογισμού οικον. έτους  2023

 1.  

Εξειδίκευση πιστώσεων κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024.

 1.  

Έγκριση για απομάκρυνση ορισμένων δέντρων στην Πλατεία του Παρανεστίου

 1.  

Ανάθεση σε δικηγόρο για εξώδικη όχληση στην εταιρία Ταίρης Ι ΑΒΕΤΕ  

 1.  

Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής διαγωνισμού έργων προϋπολογισμού μικρότερου του  1.000.000,00 ευρώ, για το έτος 2024.

 1.  

Λήψη απόφασης για διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης υπηρεσιών με ίδια μέσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 παρ. 1 του Ν. 3979/2011

 1.  

Λήψη απόφασης για την πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης                  

 1.  

Έγκριση μετακίνηση του Δημάρχου στην Πάτρα

 1.  

Έγκριση μετακίνηση του Δημάρχου στην Αθήνα

 1.  

Μεταφορά ταμειακού υπολοίπου και υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών του καταργηθέντος  ΝΠΔΔ Δήμου Παρανεστίου

 1.  

Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Παρανεστίου εκτός ΠΕ Δράμας

 1.  

Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής διενέργειας/ επιτροπής αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων για το έτος 2024

 1.  

Αποδοχή των όρων της πρόσκλησης και υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών.    

 1.  

Έγκριση σχεδίου προγραμματικής Σύμβασης   μεταξύ του  Δήμου Παρανεστίου και του   Δικτύου  Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη ΔΕΠΑΝ για την υλοποίηση του έργο με τίτλο :«Διοικητική & Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Παρανεστίου για την ένταξη και υλοποίηση Έργων»

 1.  

Αποδοχή ή μη δωρεάς  από το Γ.Ν.Ν. Δράμας 4 κλινών με τα κομοδίνα τους.

 1.  

Εισήγηση της Δημοτικής επιτροπής για ορισμό υπαλλήλων του δήμου για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των συμβουλίων των Δημοτικών κοινοτήτων, των εκπροσώπων των Δημοτικών κοινοτήτων, τη στελέχωση των υπηρεσιών του δήμου στις Δημοτικές  κοινότητες

 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα τακτικά μέλη θα πρέπει να ειδοποιήσουν έγκαιρα τον γραμματέα της επιτροπής ώστε να ειδοποιηθούν οι  αναπληρωτές τους.  

 

                           

                                                                                                  Ο Πρόεδρος

 

                                                                                                     Καγιάογλου Αναστάσιος

 

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,

      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 18/01/2024
Αριθ. Πρωτ.: 314

Αριθ. Συνεδρίασης: 2 

Σας προσκαλούμε την 22α του μηνός Ιανουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο   67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα: 


Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη των αιτήσεων διόρθωσης θιγόμενων ιδιοκτητών των κτηματολογικών στοιχείων σε ακίνητα του Δήμου Παρανεστίου

Εκλογή εκπροσώπων του  Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παρανεστίου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. ΑΜΘ

Έγκριση για οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη μας . 

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ Λ.Τ. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»

Έγκριση  καταβολής πριμ έγκαιρης παράδοσης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»

Ορισμός μελών Δημοτικής επιτροπής παιδείας σύμφωνα με το αρθ. 50 του Ν. 1566/1985

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Παρανεστίου

Λήψη Απόφασης Περί Ίδρυσης και Λειτουργίας Δημοτικής Συγκοινωνίας

Καθορισμός του ανώτατου επιτρεπτού ορίου χρήσης κινητής τηλεφωνίας στον Δήμαρχο και στους Αντιδημάρχους

Συγκρότηση επιτροπής για την καταστροφή κινητών πραγμάτων του Δήμου

Ορισμός Δημοτικών συμβούλων για την συγκρότηση επιτροπής σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και εκτέλεσης διοικητικών πράξεων για το έτος 2024 και συνέχεια

Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την συγκρότηση επιτροπής για την άδεια εγκατάστασης ατόμων εκδιδομένων με αμοιβή (αρθ. 3 παρ. 2 Ν. 2734/199)

Ορισμός μελών επιτροπής κατάρτισης φορολογικών καταλόγων του Δήμου για το έτος 2024

Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2024

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στη Γ.Σ. του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΠΕ Δράμας «ΔΡΑΣΗ

Συγκρότηση  Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής

Καθορισμός των  δικαιούχων αποζημίωσης των  Δημοτικών Συμβουλών για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παρανεστίου

Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Παρανεστίου στο Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες

Ορισμός μελών και συγκρότηση  Διοικητικού Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική επιτροπή Α/βάθμιας εκπ/σης)

Ορισμός μελών και συγκρότηση  Διοικητικού Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική επιτροπή Β/βάθμιας εκπ/σης)

Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής παραλαβής προμηθειών για το έτος 2024

Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών για το έτος 2024

Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών κατά το στάδιο της εκτέλεσης για το έτος 2024

Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών κατά το στάδιο της εκτέλεσης για το έτος 2024

Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την συγκρότηση επιτροπής

1)Για τον έλεγχο δικαιολογητικών των αιτήσεων  μείωσης δημοτικών τελών για οικονομικά αδύναμους δημότες αλλά και για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

 2) Για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την κατάρτιση της λίστας δικαιούχων

Εκλογή αντιπροσώπου στον ΣΔΙΠΕ για την περίοδο  01/09/2019-31/12/2023 σύμφωνα με το άρθρο 246 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και τις διατάξεις της παρ 1 του άρθρου 6 του Ν. 4623/2019

Οργάνωση και λειτουργία του καταργούμενου Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Παρανεστίου μέχρι την ενσωμάτωση του στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας''

Οργάνωση και λειτουργία του  καταργούμενου Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Παρανεστίου μέχρι την ενσωμάτωση του στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΠΟ 2-1-2024 ΜΕ ΑΔΑ

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 02/01/2024
Αριθ. Πρωτ.: 11

                                                Α Π Ο Φ Α Σ Η 

                            Ο Δήμαρχος Παρανεστίου Ν.Δράμας


Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 02-01-2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μμ, ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της δημοτικής επιτροπής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 4 και 8 του ν. 5056/23, αντίστοιχα.

                                                                           Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

      Λαζαρίδης Νικόλαος

Πρόσκληση για τη 15η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 15/12/2023
Αριθ. Πρωτ.: 6720
Αριθ. Συνεδρίασης: 15

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 21η του μηνός Δεκεμβρίου 2023 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση 19ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023
 2. Έγκριση του Πίνακα 5Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΠΔΔ 2024
 3. Εξειδίκευση πιστώσεων κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.
 4. Ακύρωση της αριθ. 33/2023 απόφασης της ΟΕ για «Ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου» και λήψη νέας
 5. Έγκριση εξόδων μετακίνησης του Δημάρχου στην Θεσσαλονίκη
 6. Έγκριση 20ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023
 7. Έγκριση εξόδων μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα τακτικά μέλη θα πρέπει να ειδοποιήσουν έγκαιρα τον γραμματέα της επιτροπής ώστε να ειδοποιηθούν οι αναπληρωτές τους.

Ο Πρόεδρος

Καγιάογλου Αναστάσιος