ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2023 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 26/01/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 1/2   (Αναριθμηθείσα από ΣΟΧ 1/2022)  για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 2014 - 2020»    Άξονας Προτεραιότητας 4. «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ - ΕΚΤ»

Συγχρηματοδοτούμενος από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΤΙΤΛΟΣ «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»  Πράξη «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 27/01/2023 έως 06/02/2023.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Παρανέστι, 1 Σεπτεμβρίου 2022

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ, 66035                        ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ


Ο Προέδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήμου Παρανεστίου έχοντας υπόψη:

1. Τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 45 του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ 57 Α’/23.3.1999).

2. Την παρ. 45 άρθρ.14 Ν.2817/2000 (Φ.Ε.Κ 78 Α’/14.3.2000).

3.Την µε αρ. πρωτ. 2515/5/13-στ'/15.9.1997 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 839 Β’/19.9.97) (η παρ. 2 αντικαταστάθηκε µε την Α.Π 2515/5/13ο /16.10.1997 (Φ.Ε.Κ 967 Β’/29.10.1997).

4. Την µε αρ. 32633/29.9.2000/Υ.Α.

5. Την απόφαση της επιτροπής (31-08-2022), η οποία προβλέπεται σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Φ.11.1/564/Γ1/598/25.6.1999 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ, για την επιλογή εθελοντή σχολικού τροχονόμου.

Προκηρύσσει

Την πλήρωση θέσης  Εθελοντή Σχολικού Τροχονόµου για τη σχολική μονάδα Νικηφόρου Δράμας,


σύµφωνα  µε τα παρακάτω:


1. Η πρόσληψη θα γίνει μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2022-2023, δηλαδή από 12 Σεπτεμβρίου 2022  μέχρι 15 Ιουνίου 2023 ή μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους εφόσον υπάρξει παράταση.


2. Στη θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε ενήλικο άτομο, άνω των 18 ετών, ανεξάρτητα από το αν εργάζεται ή όχι, αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του/της.3.
Οι ώρες απασχόλησης είναι:

·         Από τις 7:40 μέχρι τις 8:15 π.μ.

·         Από τις 13:10  μέχρι τις 13:35 μ.μ.

Οι ώρες αυτές, που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών προς και από το σχολείο, μπορεί να αλλάξουν, αν για οποιοδήποτε λόγο τροποποιηθούν οι ώρες λειτουργίας του σχολείου ή των δρομολογίων των λεωφορείων.

4. Στον εθελοντή Σχολικό Τροχονόµο θα καταβάλλεται από τη Σχολική επιτροπή μηνιαία αποζηµίωση ύψους 176 ευρώ, για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του, από σχετική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α.


5. Ο/Η εθελοντής Σχολικός Τροχονόµος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.


6. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο/η Σχολικός Τροχονόµος χρησιµοποιεί φορητή πινακίδα "SΤΟΡ" και φορά γιλέκο, χρώµατος ανοικτού κίτρινου. Στην εµπρόσθια και οπίσθια όψη του αναγράφεται, σε δύο παράλληλες γραµµές, µε κεφαλαία γράµµατα, ανεξίτηλου µαύρου χρώµατος η φράση "ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ". Το γιλέκο και οι πινακίδες χορηγούνται από το σχολείο και ο/η Σχολικός Τροχονόμος έχει την υποχρέωση να φορά το γιλέκο και να κρατά την πινακίδα.

7. Το άτοµο που θα επιλεγεί θα ασκήσει τα καθήκοντά του αφού εκπαιδευτεί κατάλληλα.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση µέχρι την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022 στις 14.00 το µεσηµέρι στο Δημαρχείο Νικηφόρου.

1. Αίτηση (να ζητήσουν το σχετικό έντυπο).


2. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα.


Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης ∆. Παρανεστίου στα τηλ. 2521352318.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ για την ανακοίνωση υπ' αριθμό ΣΟΧ 2 / 2022 για την πρόσληψη 2 βρεφονηπιοκόμων ΤΕ με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

για την ανακοίνωση υπ' αριθμό ΣΟΧ 2 / 2022

για την πρόσληψη 2 βρεφονηπιοκόμων ΤΕ με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου


 Το ΝΠΔΔ του δήμου Παρανεστίου ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα της υπ' αριθμό ΣΟΧ 2 / 2022. Κατά των πινάκων κατάταξης, απορριπτέων και προσληπτέων, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο τέταρτο κεφάλαιο της ανωτέρω ανακοίνωσης.


Δημοσίευση Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ: Φ.Ε.Κ .23/21-04-2022/τ. ΑΣΕΠ και Φ.Ε.Κ.24/21-04-2022/τ. ΑΣΕΠ σχετικά με τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 1ΕΑ/2022 ΚΑΙ 2ΕΑ/2022


Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκαν οι 1ΕΑ/2022 και 2ΕΑ/2022 Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ
(ΦΕΚ 23/21.4.2022/τ. ΑΣΕΠ και ΦΕΚ 24/21.4.2022/τ. ΑΣΕΠ αντίστοιχα)
που αφορούν στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων
μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Τα ΦΕΚ των προκηρύξεων έχουν καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και διατίθενται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου
34, Αθήνα).
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση
συμμετοχής
στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου
(
www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στις ανωτέρω
Προκηρύξεις (Παράρτημα Δ΄).
Η προθεσμία υποβολής των
ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία
αρχίζει στις
4 Μαΐου ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 23 Μαΐου 2022,
ημέρα
Δευτέρα και ώρα 14:00.
Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα
προσόντα και τα κριτήρια που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την ηλεκτρονική αίτηση
συμμετοχής τους, υποβάλλονται ηλεκτρονικά στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης, εντός ορισμένης προθεσμίας, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου (
www.minedu.gov.gr).
Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων για την καταβολή του αντιτίμου του
ηλεκτρονικού παραβόλου
μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
ηλεκτρονικών αιτήσεων, ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα αποδοχής των
αιτήσεων συμμετοχής, όπως είχαν προκύψει στις προηγούμενες σχετικές
διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στα συνημμένα αρχεία (.zip).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 8/03/2022
Αριθ. Πρωτ.: Φ.1.1.32./1068

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. το άρθρο 211 του Ν.3584/07
2. την παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 3966/2011
3. τα άρθρα 6 και 7 του Β.Δ 28.3/15.4.1957
4. Την αριθ. 4/2021 (ΑΔΑ: ΨΟΡ3ΩΞΗ-Ζ9Υ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη υδρονομέων για
την εξασφάλιση της διατεταγμένης χρήσης των αρδευτικών υδάτων και
διαφύλαξη των σχετικών έργων , για την άρδευση του έτους 2021 κα-
θώς και ο αριθμός των θέσεων υδρονομέων.
5. Την υπ΄αριθμ. 8/2022 (ΑΔΑ: ΨΣΚ8ΩΞΗ-47Ζ) απόφαση της Οικονομι-
κής Επιτροπής σχετικά με τη λήψη απόφασης για την πρόσληψη υδρο-
νομέων άρδευσης.
6. Την αριθ. 10/2022 (ΑΔΑ: Ψ1ΧΕΩΞΗ-2ΨΜ) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη ειδικών υδρονο-
μικών οργάνων, ορίζει το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περι-
όδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων και τον τομέα για τον οποίο
προορίζεται κάθε θέση.
7. την αριθμ. 63901/3-3-2022 (ΑΔΑ: ΨΒ9ΖΟΡ1Υ-Ξ2Λ) απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης , με την

οποία εγκρίνεται η πρόσληψη προσωπικού δύο (2) θέσεων, με σύμ-
βαση εργασίας ορισμένου χρόνου Υδρονομέων Άρδευσης, για την
εύρυθμη λειτουργία και φύλαξη των αρδευτικών συστημάτων της Δη-
μοτικής Ενότητας Παρανεστίου (Στέρνας και Ξανγνάντου) και Δ.Ε.
Νικηφόρου (Αδριανής & Νικηφόρου) κατά την αρδευτική περίοδο έ-
τους 2021 ήτοι από 01-04-2022 έως 30-09-2022.
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που α-
ναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους με τα απαιτούμενα δι-
καιολογητικά από την
09/03/2022 έως την 15/03/2022 στο Δημαρχείο
Παρανεστίου
κατά τις ώρες 08.00 – 14.30 ή ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική
διεύθυνση
: dimos@paranesti.gr
1. Αριθμός θέσεων
Το δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 12/2021 απόφαση του, καθόρισε
τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων ως εξής:
Α. Υδρονομείς 2 άτομα
2. Αρδευτική περίοδος
Το δημοτικό Συμβούλιο όρισε με την υπ’ αριθμόν 10/2022 απόφαση του την
αρδευτική περίοδο από
01./04/2022 έως 30/09/2022.
3. Απαιτούμενα Θετικά Προσόντα
Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:
α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
β. Να έχει συμπληρώσει το 23
o έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το
60
o έτος..
γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.
4. Απαιτούμενα Αρνητικά Προσόντα
Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:
α. Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανό-
τητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ' όσον διαρκεί η στέρηση αύ-
τη.
Δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιμώνται
όμως μεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι
υπηρετήσαντες εις τις ένοπλες δυνάμεις και εκ τούτων οι έχοντες μάχιμο υπη-
ρεσία εν τη ζώνη επαφής μετά του εχθρού.
5. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται:
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
β) Αντίγραφο του δελτίου ποινικού μητρώου (ζητείται αυτεπάγγελτα από την
υπηρεσία).
γ) Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
δ) Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
ε) Πιστοποιητικό της οικείας σχολικής αρχής περί γραμματικών γνώσεων του
υποψηφίου.
στ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο
8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστο-
ποιητικών, εφ' όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της
συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρε-

ούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός
ευλόγου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε
διατυπώσεως. Η προθεσμία αύτη, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διο-
ρισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση
του εγγράφου του διορισμού.
8. Εκλογή υδρονομικών οργάνων
Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο.
9. Αναδιορισμός
Τα υδρονομικά όργανα διορίζονται μόνο για την χρονική διάρκεια της αρδευτι-
κής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω.
10. Καθήκοντα Υδρονομέων
α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή
αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως.
β. Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων
και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις έ-
καστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεώς τους.
γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η ε-
πιμέλεια της καλής συντήρησής τους.
δ. Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή
επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών
υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και
υγιεινή των υδάτων.
ε. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.
στ. Η άμεσος γνωστοποίηση εις τον αρμόδιο αγροφύλακα παντός αγροτικού
αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.

ζ. Η φύλαξης των παρά τας όχθες των αυλάκων ή εις μικράν από τούτων α-
πόσταση κειμένων αγροτικών κτημάτων, δι' ά κέκτηνται αρμοδιότητας και υπέ-
χουν ευθύνες ως και οι αγροφύλακες.
11. Δημοσίευση Πρόσκλησης
Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον επτά
ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον
πίνακα ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων Παρανεστίου, Νικηφόρου
και Αδριανής.
12. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προσωπικού κατά τις εργάσιμες η-
μέρες και ώρες 08.00 – 14.30 , Τηλέφωνο 2521352310 , e-mail:
m.malezoglou@paranesti.gr
Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από
αίτηση που υποβάλλεται στο ΚΕΠ της ΔΕ Νικηφόρου και στο ΚΕΠ της ΔΕ
Παρανεστίου.

Ο Δήμαρχος Παρανεστίου
Καγιάογλου Αναστάσιος

Προκήρυξη σχολικού τροχονόμου

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 2/9/2021

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ

 Ο Προέδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ?ήμου Παρανεστίου έχοντας υπόψη:

1. Τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 45 του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ 57 Α’/23.3.1999).

2. Την παρ. 45 άρθρ.14 Ν.2817/2000 (Φ.Ε.Κ 78 Α’/14.3.2000).

3.Την µε αρ. πρωτ. 2515/5/13-στ'/15.9.1997 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 839 Β’/19.9.97) (η παρ. 2 αντικαταστάθηκε µε την Α.Π 2515/5/13ο /16.10.1997 (Φ.Ε.Κ 967 Β’/29.10.1997).

4. Την µε αρ. 32633/29.9.2000/Υ.Α.

5. Την απόφαση της επιτροπής (1-09-2021), η οποία προβλέπεται σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Φ.11.1/564/Γ1/598/25.6.1999 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ, για την επιλογή εθελοντή σχολικού τροχονόμου.

Προκηρύσσει

Την πλήρωση θέσης  Εθελοντή Σχολικού Τροχονόµου για τη σχολική μονάδα Νικηφόρου Δράμας,

 σύµφωνα  µε τα παρακάτω:

  1. Η πρόσληψη θα γίνει μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2021-2022, δηλαδή από 13 Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι 15 Ιουνίου 2022 ή μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους εφόσον υπάρξει παράταση.
  2. Στη θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε ενήλικο άτομο, άνω των 18 ετών, ανεξάρτητα από το αν εργάζεται ή όχι, αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του/της.
  1. Οι ώρες απασχόλησης είναι:
  • Από τις 7.45 μέχρι τις 8.15 το πρωί
  • Από τις 13.10 μέχρι τις 13:30

Οι ώρες αυτές, που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών προς και από το σχολείο, μπορεί να αλλάξουν, αν για οποιοδήποτε λόγο τροποποιηθούν οι ώρες λειτουργίας του σχολείου ή των δρομολογίων των λεωφορείων.

4. Στον εθελοντή Σχολικό Τροχονόµο θα καταβάλλεται από τη Σχολική επιτροπή μηνιαία αποζηµίωση ύψους 176 ευρώ, για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του, από σχετική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ.?.?.Α.

  1. Ο/Η εθελοντής Σχολικός Τροχονόµος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.
  2. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο/η Σχολικός Τροχονόµος χρησιµοποιεί φορητή πινακίδα "SΤΟΡ" και φορά γιλέκο, χρώµατος ανοικτού κίτρινου. Στην εµπρόσθια και οπίσθια όψη του αναγράφεται, σε δύο παράλληλες γραµµές, µε κεφαλαία γράµµατα, ανεξίτηλου µαύρου χρώµατος η φράση "ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ". Το γιλέκο και οι πινακίδες χορηγούνται από το σχολείο και ο/η Σχολικός Τροχονόμος έχει την υποχρέωση να φορά το γιλέκο και να κρατά την πινακίδα.

7. Το άτοµο που θα επιλεγεί θα ασκήσει τα καθήκοντά του αφού εκπαιδευτεί κατάλληλα.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση µέχρι την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021 στις 14.00 το µεσηµέρι στο Δημαρχείο Νικηφόρου.

1. Αίτηση (να ζητήσουν το σχετικό έντυπο).

2. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα.

 Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης ?. Παρανεστίου στα τηλ. 2521352318.

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής 

Δημητριάδης Κυριάκος