Ψηφιακές παροχές προς τους Δημότες

Μέσω της σελίδας μας www.paranesti.gr & www.gov.gr (Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης ) χορηγούνται πλέον στους πολίτες τα κάτωθι πιστοποιητικά:

Νέες ψηφιακές παροχές προς τους Δημότες. Πιστοποιητικά Δημοτολογίου και αποσπάσματα Ληξιαρχικών Πράξεων σε νέο ηλεκτρονικό σύνδεσμο.

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 2255 τεύχος Β΄ δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα την χορήγηση αποσπασμάτων Ληξιαρχικών Πράξεων και πιστοποιητικών Δημοτολογίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης  www.gov.gr

 Ειδικότερα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης με χρήση ψηφιακής υπηρεσίας, δύνανται να χορηγούνται πλέον στους πολίτες:

  • Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης
  • Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου
  • Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης
  • Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου
  • Πιστοποιητικό γέννησης
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Πιστοποιητικό ιθαγένειας
  • Αντίγραφο πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών, εφόσον αυτό έχει εκδοθεί από τον αρμόδιο Δήμο

Η ιστοσελίδα μέσω της οποίας ο πολίτης μπορεί να εκδώσει κάποιο από τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά Δημοτολογίου ή απόσπασμα Ληξιαρχικών Πράξεων μέσω της Εθνικής Ψηφιακής Πύλης  www.gov.gr είναι οι :

https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia   ή          https://reg.services.gov.gr

Πρότυπα πιστοποιητικά Δημοτολογίου και αποσπάσματα Ληξιαρχικών Πράξεων βρίσκονται  αναρτημένα στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών, στη διαδρομή: