ΜΑΘΕ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΕΙΣ

Ειδική συνεδρίαση: Γνωστοποίηση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου ειδικής συνεδρίασης σύμφωνα με το αρθ.67β του ν.3852/2010

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 09/04/2024
Αριθ. Πρωτ.: 997
Αριθ. Συνεδρίασης: 11

Σας γνωρίζουμε ότι την 29η του μηνός Απριλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 μ.μ. θα συνεδριάσει το Δ.Σ. σε Ειδική Συνεδρίαση η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για την λογοδοσίας της δημοτικής αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 67Α του Ν. 3852/2010.

Στην ανωτέρω συνεδρίαση εγγράφονται υποχρεωτικά τα θέματα που επιθυμεί να θέσει κάθε δημοτικός σύμβουλος, τα οποία αφορούν στο έργο της δημοτικής αρχής, εφόσον έχουν κατατεθεί εγγράφως στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου τρεις (3) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. (άρθρο 67Α παρ.2 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 7 του ν.5056/23)

   Κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να θέσει έως ένα (1) θέμα. (άρθρο 67Α παρ.2 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 7 του ν.5056/23)

Εφόσον έχουν υποβληθεί συνολικά πάνω από δέκα (10) θέματα, διενεργείται δημόσια κλήρωση από το προεδρείο για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν και τα οποία εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη. (άρθρο 67Α παρ.2 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 7 του ν.5056/23).

Στην ημερήσια διάταξη εγγράφονται έως τρία (3) θέματα που προτείνονται από συμβούλους της πλειοψηφίας. (άρθρο 67Α παρ.2 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 7 του ν.5056/23).

Επιπλέον των ανωτέρω δέκα (10) θεμάτων, έως δύο (2) θέματα μπορούν να συζητούνται εφόσον τα έχουν θέσει οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων.

Αν έχουν υποβληθεί πάνω από δύο (2) θέματα από τους προέδρους δημοτικών κοινοτήτων, τότε διενεργείται κλήρωση. (άρθρο 67Α παρ.2 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 7 του ν.5056/23).

Εφ όσον έχετε θέματα προς συζήτηση μπορείτε να τα καταθέσετε μέχρι 26-04-2024.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 05/04/2024
Αριθ. Πρωτ.: 2111
Αριθ. Συνεδρίασης: 5

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 5η του μηνός Απριλίου , ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. σε Έκτακτη κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα στον διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ».

2. Έγκριση των πρακτικών Ι, ΙΙ & ΙΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της Προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»

3. Ανάθεση σε δικηγόρο για την σύνταξη απολογητικού υπομνήματος προς το Πταισματοδικείο Δράμας σε απάντηση της έκθεσης ελέγχου αριθ. ΣΕ13β/23 της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας .

   Το κατεπείγον της συνεδρίασης για το 1ο & 2ο θέμα συνίσταται στο ότι, τυχόν καθυστέρηση στη λήψη απόφασης για τα ανωτέρω θέματα θα αποβεί σε βάρος των ζωτικών συμφερόντων του Δήμου καθώς η διαγωνιστική διαδικασία της προμήθειας με τίτλο:« «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Για δε το 3ο θέμα θα πρέπει το απολογητικό υπόμνημα θα πρέπει να κατατεθεί στο Πταισματοδικείο Δράμας μέχρι 11-04-2024.

   Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα τακτικά μέλη θα πρέπει να ειδοποιήσουν έγκαιρα τον γραμματέα της επιτροπής ώστε να ειδοποιηθούν οι αναπληρωτές τους.

Ο Πρόεδρος

Καγιάογλου Αναστάσιος


Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 29/03/2024
Αριθ. Πρωτ.: 1906
Αριθ. Συνεδρίασης: 6Σας προσκαλούμε στις 0του μηνός Απριλίου
2024
, ημέρα
Τρίτη
και ώρα
19:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο   67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:  

1

Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2024 και 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024

2

Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2024

3

Ορισμός εκπροσώπων  στις Γενικές Συνελεύσεις της Αναπτυξιακής Δράμας ΑΕ

4

Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση μονάδας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας «DRAMA STORAGE» ισχύος 32MW στο γήπεδο βρίσκεται στην διασταύρωση ΕΟ 14 με το δρόμο προς το Φράγμα (Δρόμος ΔΕΗ) από την εταιρεία «TRINA SOLAR GREECE VI Μονοπρόσωπη ΙΚΕ»

5

Έγκριση των νέων επιτροπών παραλαβής και χαρακτηρισμού φυσικού εδάφους των έργων:

 1. -Υποέργο 2: “Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Ψηλής Ράχης. Αντικατάσταση τμήματος του Εξωτερικού Υδραγωγείου” του έργου: “Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης σε Αδριανή και Ψηλή Ράχη Δήμου Παρανεστίου”»

 2. -Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Δ.Κ. Αδριανής και

 3. -ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ Δ.Κ. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΘΕΡΜΙΩΝ».

6

Έγκριση κανονισμού λειτουργίας ΚΑΠΗ Δήμου Παρανεστίου

                                                                

                                                                                           
                                                                                             Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


                                                                                           Στυλιανίδης Ο. Αναστάσιος

 

Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 29/03/2024
Αριθ. Πρωτ.: 1905

Αριθ. Συνεδρίασης: 4


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση.

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 02  του μηνός Απριλίου   2024 , ημέρα   Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. σε  Τακτική  Συνεδρίαση της Δημοτικής  Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1.  

Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2024

 1.  

Εξειδίκευση πιστώσεων κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024.

 1.  

Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Παρανεστίου εκτός ΠΕ Δράμας

 1.  

Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο : ««Υποέργο 1: “Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης ΤΚ Αδριανής. Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού για την μεταφορά νερού” του έργου: “Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης σε Αδριανή και Ψηλή Ράχη Δήμου Παρανεστίου

 1.  

Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο : Υποέργο 2: “Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Ψηλής Ράχης. Αντικατάσταση τμήματος του Εξωτερικού Υδραγωγείου” του έργου: “Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης σε Αδριανή και Ψηλή Ράχη Δήμου Παρανεστίου

 1.  

Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ»

 1.  

Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο ταμείο αλληλεγγύης έτους 2024 δυνάμει της με αριθμ. 512222 ΚΥΑ (ΦΕΚ 6611/Β/23-11-2023), του έργου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΩΝ HMIΦΟΡΤΗΓΩΝ ΤΥΠΟΥ PICKUP 4X4)»

 1.  

Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης  στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2021-2027» στην πρόσκληση με τίτλο «RSO4.2.β- Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» με τίτλο «Εκσυγχρονισμός τεχνολογικού εξοπλισμού και δημιουργία πρότυπων αιθουσών STEAM στα σχολεία του Δήμου Παρανεστίου»

 1.  

Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης  στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2021-2027» στην πρόσκληση με τίτλο «RSO4.2.β- Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» με τίτλο «Αναβάθμιση Σχολικών Μονάδων Δήμου Παρανεστίου»

 1.  

Έγκριση κανονισμού λειτουργίας ΚΑΠΗ Δήμου Παρανεστίου

 1.  

Έγκριση 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου του έργου του Δήμου Παρανεστίου με τίτλο «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης σε Αδριανή και Ψηλή Ράχη Δήμου Παρανεστίου» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

 

 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα τακτικά μέλη θα πρέπει να ειδοποιήσουν έγκαιρα τον γραμματέα της επιτροπής ώστε να ειδοποιηθούν οι  αναπληρωτές τους.  

 

                           

                                                                                                  Ο Πρόεδρος

 

                                                                                                       Καγιάογλου Αναστάσιος

 

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 01/03/2024
Αριθ. Πρωτ.: 1263
Αριθ. Συνεδρίασης: 5

Σας προσκαλούμε στις 5η

του μηνός Μαρτίου
2024
, ημέρα
Τρίτη
και ώρα 17:30 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο   67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:   


1

Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2024

2

Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2024

3

Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2024

4

Παραχώρηση δημοτικού κτηρίου στο σωματείο «ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

5

Λήψη απόφασης για την υποστήριξη της 24ης Πανελλαδικής γιορτής Ανταλλαγής παραδοσιακών ποικιλιών που διοργανώνεται από την Εναλλακτική Κοινότητα «Πελίτι»

6

Λήψη απόφασης σχετικά με την υποβολή ή μη αιτήματος για την μη προβολή δικαιωμάτων κυριότητας των Δημοτικών ακινήτων και κοινόχρηστων χώρων του   οικισμού Πρασινάδας της Δημοτικής Κοινότητας Σίλλης.

7

Έγκριση Χορήγησης 2ης  παράτασης προθεσμίας για το έργο με τίτλο : «Υποέργο 2: “Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Ψηλής Ράχης. Αντικατάσταση τμήματος του Εξωτερικού Υδραγωγείου” του έργου: “Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης σε Αδριανή και Ψηλή Ράχη Δήμου Παρανεστίου ”»

8

Έκδοση ψηφίσματος για την δημιουργία παιδιατρικής ΜΕΘ στην ΑΜΘ

9

Λήψη απόφασης για την Φιλοξενία  εργαζομένων και συνταξιούχων της ΔΕΗ/ΔΕΔΔΗΕ/ΑΔΜΗΕ στον οικισμό Μεσοχωρίου

10

Ορισμός Δημοτικού συμβούλου για την συγκρότηση της πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αμπελοοινικών θεμάτων

11

Λήψη απόφασης για την εκλογή υδρονομέων άρδευσης 

12

Συγκρότηση οργανωτικής επιτροπής για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης με τίτλο «Αγώνες Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου 2024 

13

Έγκριση επιχειρησιακού προγράμματος για την διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για  το έτος 2024

14

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Παρανεστίου για την συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

15

Έγκριση Υπογραφής  της “Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank” και της «Σύμβασης Χορήγησης Πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών e-PPS» με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω των παραπάνω Συστημάτων καθώς και Υπογραφή της “Σύμβασης Χορήγησης Εταιρικής Χρεωστικής Κάρτας” με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω της παραπάνω Κάρτας. 

16

Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση του ΦΣΠΗΕ ισχύος 26,845 MW με ενσωματωμένες διατάξεις αποθήκευσης ωφέλιμης χωρητικότητας 53,63 MWh και εγκατεστημένης χωρητικότητας 59,632 MWh στη θέση «Τούρκικα Μνήματα-Βελανιδιές» εντός της Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου, του Δήμου Παρανεστίου, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης από την εταιρεία «FARIA RENEWABLE»

17

Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Νεκροταφείων Δήμου Παρανεστίου

                                                                

                                                                                           
                                                                                            Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


                                                                                           Στυλιανίδης Ο. Αναστάσιος

 

Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 01/03/2024
Αριθ. Πρωτ.: 1262
Αριθ. Συνεδρίασης: 2

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 05η
του μηνός Μαρτίου
2024
, ημέρα

Τρίτη
και ώρα 10:30 π.μ. σε
Τακτική
Συνεδρίαση
της Δημοτικής
Επιτροπής
,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης
για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1.  

Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2024

 1.  

Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2024

 1.  

Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2024

 1.  

Εξειδίκευση πιστώσεων κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024.

 1.  

Έγκριση  μεταφοράς του υπολοίπου  - και τυχόν προσόδων που θα προκύψουν – από το λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης του Ν.Π.Δ.Δ. (GR4401011250000000026232939) στο λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης του Δήμου Παρανεστίου

 1.  

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Κατασκευή παιδικής χαράς και ελαστικού δαπέδου στο Μπάσκετ του Δημοτικού Σχολείου ΤΚ Αδριανής»»

 1.  

Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου του  Χατζηαναστασιάδη Μιχαήλ

 1.  

Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου του  Τσεχερίδη Ελευθέριου

 1.  

Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου του  Πατακάκη Ανάργυρου

 1.  

Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου του  Μουστακίδη Παναγιώτη

 1.  

Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου της Χατζοπούλου Μελπομένης

 1.  

Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου του  Σωτήρογλου Στέργιου

 1.  

Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου του  Δημίου Ιωάννη

 1.  

Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου της Μπαϊραμίδου Μαρίας

 1.  

Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Παρανεστίου εκτός ΠΕ Δράμας

 1.  

 Έγκριση απευθείας Ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Παρανεστίου» για τα έτη 2022,2023,2024» και συγκεκριμένα για το Τμήμα 9 «Εργασίες πλυσίματος επί όλων των οχημάτων» για το Δήμο Παρανεστίου.» για το έτος 2024 .

 1.  

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Παρανεστίου στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg VI-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2021-2027»

 1.  

Προσδιορισμός πυκνότητας του πληθυσμού των αδέσποτων ζωών στην περιοχή όπου αυτά επαναφέρονται και οριοθέτησης περιοχών στις οποίες δεν επιτρέπεται η επαναφορά τους (άρθρο 10 παρ.5(βαε)»

 1.  

Έγκριση εξόδων  μετακίνησης του Δημάρχου στην Πάτρα


                                                                       Ο Πρόεδρος  

 

                                                                                     Καγιάογλου Αναστάσιος

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 02/02/2024
Αριθ. Πρωτ.: 559
Αριθ. Συνεδρίασης:3

Σας προσκαλούμε την 06η
του μηνός Φεβρουαρίου
2024
, ημέρα
Τρίτη
και ώρα 18:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο   67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:  

1

Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2024

2

Έγκριση  έκθεσης εσόδων- εξόδων Δ΄ τριμήνου (01/10/2023-31/12/2023) προϋπολογισμού οικον. έτους  2023

3

Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την σύσταση νέας  διαχειριστικής επιτροπής του ΚΕΠΕΑ Παρανεστίου

4

Κατανομή ποσού στις σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας. 

5

Εξουσιοδότηση της Ειδικής Ταμίας του Δήμου να κινεί το Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης 1125/26153757 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος

6

Έγκριση τροποποίησης της αριθμ.32/2023 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί Έγκριση ένταξης -σύνδεσης του Δήμου  στην διατραπεζική υποδομή του «ΔΙΑΣ Portal» για την Ταμειακή διαχείριση του λογαριασμού μας/ στην Τράπεζα της Ελλάδος..», ως προς τα στοιχεία του εκπροσώπου – υπαλλήλου του Δήμου ,

7

Ορισμός υπολόγου για έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

8

Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άδρευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1&2 του Β.Δ 28.3/15.4.1957 

9

Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής για έργο του Δήμου Παρανεστίου με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων Δήμου Παρανεστίου»

10

Συγκρότηση Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης

11

Έγκριση φιλοξενίας της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Ν. Ροδόπης στον οικισμό του Μεσοχωρίου

12

Παραχώρηση χρήσης  των αθλητικών εγκαταστάσεων του ποδοσφαιρικού γηπέδου Αδριανής, στην ομάδα γυναικών Κ-15 της ΕΠΣ Δράμας για  προπονήσεις και τέλεση επισήμων αγώνων. 

                                                                

                                                                                            Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                                           Στυλιανίδης Ο. Αναστάσιος

 

Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 02/02/2024
Αριθ. Πρωτ.: 557
Αριθ. Συνεδρίασης: 1


Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 06η  του μηνός Φεβρουαρίου   2024 , ημέρα   Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. σε  Τακτική  Συνεδρίαση της Δημοτικής  Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1.  

Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικής Επιτροπής

 1.  

Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2024

 1.  

Σύνταξη έκθεσης εσόδων- εξόδων Δ΄ τριμήνου (01/10/2023-31/12/2023) προϋπολογισμού οικον. έτους  2023

 1.  

Εξειδίκευση πιστώσεων κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024.

 1.  

Έγκριση για απομάκρυνση ορισμένων δέντρων στην Πλατεία του Παρανεστίου

 1.  

Ανάθεση σε δικηγόρο για εξώδικη όχληση στην εταιρία Ταίρης Ι ΑΒΕΤΕ  

 1.  

Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής διαγωνισμού έργων προϋπολογισμού μικρότερου του  1.000.000,00 ευρώ, για το έτος 2024.

 1.  

Λήψη απόφασης για διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης υπηρεσιών με ίδια μέσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 παρ. 1 του Ν. 3979/2011

 1.  

Λήψη απόφασης για την πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης                  

 1.  

Έγκριση μετακίνηση του Δημάρχου στην Πάτρα

 1.  

Έγκριση μετακίνηση του Δημάρχου στην Αθήνα

 1.  

Μεταφορά ταμειακού υπολοίπου και υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών του καταργηθέντος  ΝΠΔΔ Δήμου Παρανεστίου

 1.  

Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Παρανεστίου εκτός ΠΕ Δράμας

 1.  

Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής διενέργειας/ επιτροπής αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων για το έτος 2024

 1.  

Αποδοχή των όρων της πρόσκλησης και υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών.    

 1.  

Έγκριση σχεδίου προγραμματικής Σύμβασης   μεταξύ του  Δήμου Παρανεστίου και του   Δικτύου  Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη ΔΕΠΑΝ για την υλοποίηση του έργο με τίτλο :«Διοικητική & Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Παρανεστίου για την ένταξη και υλοποίηση Έργων»

 1.  

Αποδοχή ή μη δωρεάς  από το Γ.Ν.Ν. Δράμας 4 κλινών με τα κομοδίνα τους.

 1.  

Εισήγηση της Δημοτικής επιτροπής για ορισμό υπαλλήλων του δήμου για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των συμβουλίων των Δημοτικών κοινοτήτων, των εκπροσώπων των Δημοτικών κοινοτήτων, τη στελέχωση των υπηρεσιών του δήμου στις Δημοτικές  κοινότητες

 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα τακτικά μέλη θα πρέπει να ειδοποιήσουν έγκαιρα τον γραμματέα της επιτροπής ώστε να ειδοποιηθούν οι  αναπληρωτές τους.  

 

                           

                                                                                                  Ο Πρόεδρος

 

                                                                                                     Καγιάογλου Αναστάσιος

 

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,

      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 18/01/2024
Αριθ. Πρωτ.: 314

Αριθ. Συνεδρίασης: 2 

Σας προσκαλούμε την 22α του μηνός Ιανουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο   67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα: 


Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη των αιτήσεων διόρθωσης θιγόμενων ιδιοκτητών των κτηματολογικών στοιχείων σε ακίνητα του Δήμου Παρανεστίου

Εκλογή εκπροσώπων του  Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παρανεστίου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. ΑΜΘ

Έγκριση για οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη μας . 

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ Λ.Τ. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»

Έγκριση  καταβολής πριμ έγκαιρης παράδοσης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»

Ορισμός μελών Δημοτικής επιτροπής παιδείας σύμφωνα με το αρθ. 50 του Ν. 1566/1985

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Παρανεστίου

Λήψη Απόφασης Περί Ίδρυσης και Λειτουργίας Δημοτικής Συγκοινωνίας

Καθορισμός του ανώτατου επιτρεπτού ορίου χρήσης κινητής τηλεφωνίας στον Δήμαρχο και στους Αντιδημάρχους

Συγκρότηση επιτροπής για την καταστροφή κινητών πραγμάτων του Δήμου

Ορισμός Δημοτικών συμβούλων για την συγκρότηση επιτροπής σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και εκτέλεσης διοικητικών πράξεων για το έτος 2024 και συνέχεια

Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την συγκρότηση επιτροπής για την άδεια εγκατάστασης ατόμων εκδιδομένων με αμοιβή (αρθ. 3 παρ. 2 Ν. 2734/199)

Ορισμός μελών επιτροπής κατάρτισης φορολογικών καταλόγων του Δήμου για το έτος 2024

Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2024

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στη Γ.Σ. του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΠΕ Δράμας «ΔΡΑΣΗ

Συγκρότηση  Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής

Καθορισμός των  δικαιούχων αποζημίωσης των  Δημοτικών Συμβουλών για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παρανεστίου

Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Παρανεστίου στο Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες

Ορισμός μελών και συγκρότηση  Διοικητικού Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική επιτροπή Α/βάθμιας εκπ/σης)

Ορισμός μελών και συγκρότηση  Διοικητικού Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική επιτροπή Β/βάθμιας εκπ/σης)

Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής παραλαβής προμηθειών για το έτος 2024

Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών για το έτος 2024

Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών κατά το στάδιο της εκτέλεσης για το έτος 2024

Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών κατά το στάδιο της εκτέλεσης για το έτος 2024

Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την συγκρότηση επιτροπής

1)Για τον έλεγχο δικαιολογητικών των αιτήσεων  μείωσης δημοτικών τελών για οικονομικά αδύναμους δημότες αλλά και για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

 2) Για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την κατάρτιση της λίστας δικαιούχων

Εκλογή αντιπροσώπου στον ΣΔΙΠΕ για την περίοδο  01/09/2019-31/12/2023 σύμφωνα με το άρθρο 246 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και τις διατάξεις της παρ 1 του άρθρου 6 του Ν. 4623/2019

Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 02-01-2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μμ, ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της δημοτικής επιτροπής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 4 και 8 του ν. 5056/23, αντίστοιχα.

                                                                           Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

      Λαζαρίδης Νικόλαος