ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Παρανεστίου έχοντας υπόψη

1. τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/07

2. τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν. 3852/2010

3. τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4555/2018

4. τον ΟΕΥ του Δήμου Παρανεστίου (ΦΕΚ 2443/Β’/2-11-2011) όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 885/Β΄/14-03-2019 και ΦΕΚ 4085/Β΄/23-09-2020) και ισχύει.

5. τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 4635/19

καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συμβούλου για θέματα οικολογίας, προστασίας περιβάλλοντος, , πολιτικής προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος.

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.

Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕ ή ΠΕ (Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικός Αντιρρύπανσης, Διαχείρισης Περιβάλλοντος κ.λ.π.) της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής,

Γ) Καλή Γνώση Η/Υ

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα, φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, βεβαίωση γνώσης χειρισμού Η/Υ και την υπεύθυνη δήλωση του, θα κατατίθενται μέχρι την Τετάρτη 17/04/2024 στο Κοινοτικό Κατάστημα Νικηφόρου του Δήμου Παρανεστίου (αρμόδιος υπάλληλος κ. Μαλέζογλου Μάρθα τηλ. 2521352310) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.