ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 09/04/2024
Αριθ. Πρωτ.: 997
Αριθ. Συνεδρίασης: 11

Σας γνωρίζουμε ότι την 29η του μηνός Απριλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 μ.μ. θα συνεδριάσει το Δ.Σ. σε Ειδική Συνεδρίαση η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για την λογοδοσίας της δημοτικής αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 67Α του Ν. 3852/2010.

Στην ανωτέρω συνεδρίαση εγγράφονται υποχρεωτικά τα θέματα που επιθυμεί να θέσει κάθε δημοτικός σύμβουλος, τα οποία αφορούν στο έργο της δημοτικής αρχής, εφόσον έχουν κατατεθεί εγγράφως στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου τρεις (3) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. (άρθρο 67Α παρ.2 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 7 του ν.5056/23)

   Κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να θέσει έως ένα (1) θέμα. (άρθρο 67Α παρ.2 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 7 του ν.5056/23)

Εφόσον έχουν υποβληθεί συνολικά πάνω από δέκα (10) θέματα, διενεργείται δημόσια κλήρωση από το προεδρείο για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν και τα οποία εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη. (άρθρο 67Α παρ.2 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 7 του ν.5056/23).

Στην ημερήσια διάταξη εγγράφονται έως τρία (3) θέματα που προτείνονται από συμβούλους της πλειοψηφίας. (άρθρο 67Α παρ.2 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 7 του ν.5056/23).

Επιπλέον των ανωτέρω δέκα (10) θεμάτων, έως δύο (2) θέματα μπορούν να συζητούνται εφόσον τα έχουν θέσει οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων.

Αν έχουν υποβληθεί πάνω από δύο (2) θέματα από τους προέδρους δημοτικών κοινοτήτων, τότε διενεργείται κλήρωση. (άρθρο 67Α παρ.2 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 7 του ν.5056/23).

Εφ όσον έχετε θέματα προς συζήτηση μπορείτε να τα καταθέσετε μέχρι 26-04-2024.