ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 05/04/2024
Αριθ. Πρωτ.: 2111
Αριθ. Συνεδρίασης: 5

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 5η του μηνός Απριλίου , ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. σε Έκτακτη κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα στον διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ».

2. Έγκριση των πρακτικών Ι, ΙΙ & ΙΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της Προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»

3. Ανάθεση σε δικηγόρο για την σύνταξη απολογητικού υπομνήματος προς το Πταισματοδικείο Δράμας σε απάντηση της έκθεσης ελέγχου αριθ. ΣΕ13β/23 της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας .

   Το κατεπείγον της συνεδρίασης για το 1ο & 2ο θέμα συνίσταται στο ότι, τυχόν καθυστέρηση στη λήψη απόφασης για τα ανωτέρω θέματα θα αποβεί σε βάρος των ζωτικών συμφερόντων του Δήμου καθώς η διαγωνιστική διαδικασία της προμήθειας με τίτλο:« «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Για δε το 3ο θέμα θα πρέπει το απολογητικό υπόμνημα θα πρέπει να κατατεθεί στο Πταισματοδικείο Δράμας μέχρι 11-04-2024.

   Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα τακτικά μέλη θα πρέπει να ειδοποιήσουν έγκαιρα τον γραμματέα της επιτροπής ώστε να ειδοποιηθούν οι αναπληρωτές τους.

Ο Πρόεδρος

Καγιάογλου Αναστάσιος