ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 29/03/2024
Αριθ. Πρωτ.: 1905

Αριθ. Συνεδρίασης: 4


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση.

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 02  του μηνός Απριλίου   2024 , ημέρα   Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. σε  Τακτική  Συνεδρίαση της Δημοτικής  Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1.  

Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2024

 1.  

Εξειδίκευση πιστώσεων κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024.

 1.  

Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Παρανεστίου εκτός ΠΕ Δράμας

 1.  

Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο : ««Υποέργο 1: “Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης ΤΚ Αδριανής. Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού για την μεταφορά νερού” του έργου: “Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης σε Αδριανή και Ψηλή Ράχη Δήμου Παρανεστίου

 1.  

Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο : Υποέργο 2: “Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Ψηλής Ράχης. Αντικατάσταση τμήματος του Εξωτερικού Υδραγωγείου” του έργου: “Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης σε Αδριανή και Ψηλή Ράχη Δήμου Παρανεστίου

 1.  

Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ»

 1.  

Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο ταμείο αλληλεγγύης έτους 2024 δυνάμει της με αριθμ. 512222 ΚΥΑ (ΦΕΚ 6611/Β/23-11-2023), του έργου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΩΝ HMIΦΟΡΤΗΓΩΝ ΤΥΠΟΥ PICKUP 4X4)»

 1.  

Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης  στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2021-2027» στην πρόσκληση με τίτλο «RSO4.2.β- Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» με τίτλο «Εκσυγχρονισμός τεχνολογικού εξοπλισμού και δημιουργία πρότυπων αιθουσών STEAM στα σχολεία του Δήμου Παρανεστίου»

 1.  

Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης  στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2021-2027» στην πρόσκληση με τίτλο «RSO4.2.β- Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» με τίτλο «Αναβάθμιση Σχολικών Μονάδων Δήμου Παρανεστίου»

 1.  

Έγκριση κανονισμού λειτουργίας ΚΑΠΗ Δήμου Παρανεστίου

 1.  

Έγκριση 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου του έργου του Δήμου Παρανεστίου με τίτλο «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης σε Αδριανή και Ψηλή Ράχη Δήμου Παρανεστίου» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

 

 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα τακτικά μέλη θα πρέπει να ειδοποιήσουν έγκαιρα τον γραμματέα της επιτροπής ώστε να ειδοποιηθούν οι  αναπληρωτές τους.  

 

                           

                                                                                                  Ο Πρόεδρος

 

                                                                                                       Καγιάογλου Αναστάσιος