ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 29/03/2024
Αριθ. Πρωτ.: 1906
Αριθ. Συνεδρίασης: 6Σας προσκαλούμε στις 0του μηνός Απριλίου
2024
, ημέρα
Τρίτη
και ώρα
19:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο   67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:  

1

Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2024 και 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024

2

Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2024

3

Ορισμός εκπροσώπων  στις Γενικές Συνελεύσεις της Αναπτυξιακής Δράμας ΑΕ

4

Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση μονάδας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας «DRAMA STORAGE» ισχύος 32MW στο γήπεδο βρίσκεται στην διασταύρωση ΕΟ 14 με το δρόμο προς το Φράγμα (Δρόμος ΔΕΗ) από την εταιρεία «TRINA SOLAR GREECE VI Μονοπρόσωπη ΙΚΕ»

5

Έγκριση των νέων επιτροπών παραλαβής και χαρακτηρισμού φυσικού εδάφους των έργων:

  1. -Υποέργο 2: “Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Ψηλής Ράχης. Αντικατάσταση τμήματος του Εξωτερικού Υδραγωγείου” του έργου: “Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης σε Αδριανή και Ψηλή Ράχη Δήμου Παρανεστίου”»

  2. -Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Δ.Κ. Αδριανής και

  3. -ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ Δ.Κ. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΘΕΡΜΙΩΝ».

6

Έγκριση κανονισμού λειτουργίας ΚΑΠΗ Δήμου Παρανεστίου

                                                                

                                                                                           
                                                                                             Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


                                                                                           Στυλιανίδης Ο. Αναστάσιος