ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Δήμαρχος
Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/ 2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (Α’ 114) περί εξουσιοδότησης υπογραφών καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α') «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 3. Τις διατάξεις της περίπτ. ι’ της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α’)
 4. Την υπ'αριθμ. 43/30565/06.08.2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών κεφάλαιο Ε’ παρ. 3 αναφορικά με τη μεταβίβαση αρμοδιότητας και ανάθεση υπογραφής.
 5. Τις με αριθ. 24/2014 &29/2014 αποφάσεις του Πρωτοδικείου Δράμας
 6. Το από 31/08/2014 Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας των Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Παρανεστίου
 7. Την αρ. πρωτ. 2059/28.04.2016 απόφαση Δημάρχου
 8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζουμε ειδικό εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο (χωρίς αμοιβή) από 01-05­2016 έως ανακλήσεως της παρούσης τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αναστάσιο Βογιατζόγλου του Τηλέμαχου, στους εξής τομείς

 1. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην τοπική κοινότητα Αδριανής της Δ.Ε. Νικηφόρου
 2. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στην τοπική κοινότητα Αδριανής της Δ.Ε. Νικηφόρου
 3. Την εποπτεία και ευθύνη για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην τοπική κοινότητα Αδριανής της Δ.Ε. Νικηφόρου
 4. Την μέριμνα και ευθύνη για τη λειτουργία και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων, παιδικών χαρών, αλσυλίων, πάρκων -κήπων, σχολικών κτιρίων και συναφών χώρων και κοιμητηρίων της τοπικής Κοινότητας Αδριανής
 5. Την υπογραφή με εξουσιοδότηση της δημάρχου, πιστοποιητικών πλην πιστοποιητικών πλησιεστέρων συγγενών, και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που είναι εγκατεστημένες στην Τοπική Κοινότητα Αδριανής της Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου και τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

Η άσκηση των αρμοδιοτήτων του εντεταλμένου συμβούλου θα γίνεται σε συνεννόηση με τη Δήμαρχο και τους καθ’ ύλη αρμόδιους αντιδημάρχους για τα θέματα αρμοδιότητάς τους

Σε κάθε περίπτωση η άσκηση οποιασδήποτε από τις άνω αναφερόμενες αρμοδιότητες προϋποθέτει την κοινοποίηση των σχετικών διοικητικών πράξεων στο γραφείο Δημάρχου.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ανωτέρω συμβούλου τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Δίγκας του Γεωργίου ή ο εκάστοτε αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας  Νικηφόρου και σε περίπτωση απουσίας και του τελευταίου η Δήμαρχος.

Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η Δήμαρχος

Αλεξάνδρα Μαρίνα Σωτηριάδου

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ