Eπιδότηση ρεύματος μέσω του Προγράμματος Αγροτικού Εξηλεκτρισμού.

Έκπτωση στο ρεύμα μέσω του Προγράμματος Αγροτικού Εξηλεκτρισμού για την Ηλεκτροδότηση νέων ή υπάρχων σταυλικών εγκαταστάσεων.

Έχοντας τις νόμιμες άδειες λειτουργίας μπορείτε να μεταβείτε στο γραφείο 204 στο Διοικητήριο Δράμας και να κάνετε την αίτηση για επιδότηση ρεύματος μέσω του Προγράμματος Αγροτικού Εξηλεκτρισμού.

Τηλ 25213 - 51204 (Κυριακή Τσερπίσταλη)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Παρανεστίου.

Έγινε ορθή επανάληψη. Αντικαταστάθηκε το αρχείο με όνομα ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ.

.

Φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αγροκτήματος Ξαγνάντου και ειδικότερα από το υπ’αριθ. αγροτεμάχιο 159 συνολικής έκτασης 100.000 τ.μ. στο νότιο τμήμα,50.000 τ.μ. στο βορειοδυτικό τμήμα και 59.789 τ.μ. στο ανατολικό τμήμα (συνολικής έκτασης 209.789 τ.μ.) Δήμου Παρανεστίου

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 18/07/2022
Αριθ. Πρωτ.: 3457

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση

του αγροκτήματος Ξαγνάντου και ειδικότερα από το υπ’αριθ. αγροτεμάχιο 159 συνολικής έκτασης 100.000 τ.μ. στο νότιο τμήμα,50.000 τ.μ. στο βορειοδυτικό τμήμα και 59.789 τ.μ. στο ανατολικό τμήμα (συνολικής έκτασης 209.789 τ.μ.) Δήμου Παρανεστίου

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση του αγροκτήματος Ξαγνάντου και ειδικότερα από το υπ’αριθ. αγροτεμάχιο 159 συνολικής έκτασης 100.000 τ.μ. στο νότιο τμήμα,50.000 τ.μ. στο βορειοδυτικό τμήμα και 59.789 τ.μ. στο ανατολικό τμήμα (συνολικής έκτασης 209.789 τ.μ.).

της Δημοτικής Ενότητας Παρανεστίου του Δήμου Παρανεστίου, το οποίο προορίζεται για καλλιέργεια, σύμφωνα µε τους όρους που κατάρτισε η Οικονομική Επιτροπή µε την υπ΄ αριθ. 72/2022 απόφασή της, µε ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των δεκατεσσάρων ευρώ (14,00 €)/στρέμμα για τις αρδεύσιμες εκτάσεις του Ξαγνάτου και το ποσό των δέκα ευρών (10,00€)/στρέμμα για τις λοιπές εκτάσεις Ξαγνάτου και µε εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία για έκαστο αγροτεμάχιο όπως αναφέρονται

στους όρους διακήρυξης

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για έξι (6) έτη, καλλιεργητική περίοδος 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου στις 2 Αυγούστου 2022 ημέρα Τρίτη

και ώρα 10:00 έως 11:00 ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Παρανεστίου.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας :

Ι. Α. Οι δημότες και κάτοικοι του Δήμου Παρανεστίου

  1) προς απόδειξη της ιδιότητά τους πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση μονίμου κατοικίας και πιστοποιητικό δημοτικότητάς τους.

  2) Αντίγραφο του Ε9 του τελευταίου οικονομικού έτους εκτυπωμένο από το taxisnet

Β. Οι δημότες μη κάτοικοι πιστοποιητικό δημοτικότητας

            1. ΄Ολοι οι συμμετέχοντες με οποιαδήποτε ιδιότητα στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσουν ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλο που να ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών δημοσίου, Τράπεζας, ή Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας που αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες, ποσού ίσου προς το 1/10 του οριζόμενου στην διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, η οποία αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη όμοια, ποσού ίσου προς το παραπάνω ποσοστό επί του επιτευχθέντος μισθώματος για την εξασφάλιση της έγκαιρης καταβολής του μισθώματος.

            2. ΄Ολοι οι συμμετέχοντες με οποιαδήποτε ιδιότητα στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσουν Δημοτική Ενημερότητα μη οφειλής στο Δήμο Παρανεστίου, φορολογική ενημερότητα και αστυνομική ταυτότητα.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να παρουσιάσει νόμιμο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γραφεία της Τοπ. Κοινότητας Νικηφόρου κα. Κοτζαγιαννίδου Δέσποινα τηλέφωνο 2521352307 ΦΑΞ 2521090189.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ


 

Φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αγροτεμαχίων (σχολικός κλήρος) των αγροκτημάτων Δημοτικών Ενοτήτων Παρανεστίου & Νικηφόρου Δήμου Παρανεστίου

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 18/07/2022
Αριθ. Πρωτ.: 3454

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αγροτεμαχίων (σχολικός κλήρος) των αγροκτημάτων Δημοτικών Ενοτήτων Παρανεστίου & Νικηφόρου

Δήμου Παρανεστίου


Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση των αγροτεμαχίων (σχολικός κλήρος) των αγροκτημάτων Πολυσύκου, Πολυνερίου, Περιβλέπτου, Αηδονοκάστρου,Μεσοχωρίου, Μικροχωρίου, Καλλικρουνου, Ξαγνάντου, Καπνοφύτου, Τεμένους, Στέρνας, Θόλου, Κρήνης, Διποτάμων, Πρασινάδας, συνολικής έκτασης 136.862 τ.μ. της Δημοτικής Ενότητας Παρανεστίου και των αγροκτημάτων Αδριανής, Πλατανιάς, Μαυροκορδάτου, Πρινολόφου, Ψηλή Ράχης, Πλατανόβρυσης, Χαμοκεράσων , Τερψιθέα, Παλιάμπελα, Ανω Πυξαρίου, Ψηλοκάστρου, Νικηφόρου, Μαρμαριάς, Πτελέας, συνολικής έκτασης 202.363 τ.μ. της Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου του Δήμου Παρανεστίου, τα οποία προορίζονται για καλλιέργεια, σύμφωνα µε τους όρους που κατάρτισε η Οικονομική Επιτροπή µε την υπ΄ αριθ. 73/2022 απόφασή της, µε ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς επτά (7) ευρώ το στρέμμα και µε εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία για έκαστο αγροτεμάχιο όπως αναφέρονται στους όρους διακήρυξης

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για έξι (6) έτη, καλλιεργητική περίοδος 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Νικηφόρου στις 1 Αυγούστου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 έως 11:00 ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Παρανεστίου.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας :

Ι. Α. Οι δημότες και κάτοικοι του Δήμου Παρανεστίου

1) προς απόδειξη της ιδιότητά τους πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση μονίμου κατοικίας και πιστοποιητικό δημοτικότητάς τους.

2) Αντίγραφο του Ε9 του τελευταίου οικονομικού έτους εκτυπωμένο από το taxisnet

 Β. Οι δημότες μη κάτοικοι πιστοποιητικό δημοτικότητας

1. ΄Ολοι οι συμμετέχοντες με οποιαδήποτε ιδιότητα στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσουν ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλο που να ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών δημοσίου, Τράπεζας, ή Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας που αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες, ποσού ίσου προς το 1/10 του οριζόμενου στην διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, η οποία αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη όμοια, ποσού ίσου προς το παραπάνω ποσοστό επί του επιτευχθέντος μισθώματος για την εξασφάλιση της έγκαιρης καταβολής του μισθώματος.

2. ΄Ολοι οι συμμετέχοντες με οποιαδήποτε ιδιότητα στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσουν Δημοτική Ενημερότητα μη οφειλής στο Δήμο Παρανεστίου, φορολογική ενημερότητα και αστυνομική ταυτότητα.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να παρουσιάσει νόμιμο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γραφεία της Τοπ. Κοινότητας Νικηφόρου κα. Κοτζαγιαννίδου Δέσποινα τηλέφωνο 2521352307 ΦΑΞ 2521090189.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 08/07/2022
Αριθ. Πρωτ.: 3283
Αριθ. Συνεδρίασης: 12

 

Σας προσκαλούμε την 12η του μηνός Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. να προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1.  Έγκριση 13ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2022
 2. Αποδοχή ένταξης του έργου του Δήμου Παρανεστίου με τίτλο «Προμήθεια συστήματος ενεργειακής αναβάθμισης των εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου Παρανεστίου» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και 6ης αναμόρφωσης τεχνικού προγράμματος και 14ης προϋπολογισμού
 3. Έγκριση 15ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2022
 4. Έγκριση 16ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2022
 5. Έγκριση για οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη μας .
 6. Χορήγηση άδειας εισόδου- εξόδου των οχημάτων, στο αγροτεμάχιο με αρ. 2111 του αγροκτήματος Αδριανης αρχικής διανομής 1929 Δήμου Παρανεστιου, ιδιοκτησίας Θεοδωρίδη Αθανασίου
 7. Παραχώρηση χρήσης του γηπέδου της Κοινότητας Νικηφόρου στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Νικηφόρου «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο ΜΥΡΟΒΛΗΤΗΣ» για την πραγματοποίηση εκδήλωσης.
 8. Παραχώρηση της κεντρικής Πλατείας της Κοινότητας Αδριανής, στον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Αδριανής για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στυλιανίδης Ο. Αναστάσιος


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 08/07/2022
Αριθ. Πρωτ.: 3282
Αριθ. Συνεδρίασης: 12

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 12η του μηνός Ιουλίου 2022 , ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση της 15ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022
 2. Έγκριση της 16ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022
 3. Ακύρωση της 108/2022 Απόφασης Ο.Ε. και λήψη νέας απόφασης για εξειδίκευση πιστώσεων κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022..
 4. Έγκριση Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης Έρευνας και Ανάπτυξης μεταξύ του Δήμου Παρανεστίου και του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
 5. Ακύρωση της αριθ.99/2022απόφασης της Ο.Ε. περί «Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο : «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου Γυμνασίου με Λ.Τ. Παρανεστίου» και λήψη νέας με το ίδιο θέμα
 6. Έγκριση του 1ου πρακτικού, του έργου με τίτλο : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: “ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΑΔΡΙΑΝΗΣ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΘΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ” ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΔΡΙΑΝΗ ΚΑΙ ΨΗΛΗ ΡΑΧΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ”
 7. Έγκριση του 1ου πρακτικού του έργου με τίτλο : ΥΠΟΕΡΓΟ 2: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΨΗΛΗΣ ΡΑΧΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ” ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΔΡΙΑΝΗ ΚΑΙ ΨΗΛΗ ΡΑΧΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ”
 8. «Έγκριση του πρακτικού 2 της μελέτης με τίτλο "Γενικό σχέδιο ύδρευσης και υλοποίησης σχεδίου ασφάλειας νερού Δήμου Παρανεστίου" - 1ο Υποέργο»
 9. «Έγκριση του πρακτικού 2 της μελέτης με τίτλο "Γενικό σχέδιο ύδρευσης και υλοποίησης σχεδίου ασφάλειας νερού Δήμου Παρανεστίου" - 2ο Υποέργο»

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα τακτικά μέλη θα πρέπει να ειδοποιήσουν έγκαιρα τον γραμματέα της επιτροπής ώστε να ειδοποιηθούν οι αναπληρωτές τους.

Ο Πρόεδρος

Καγιάογλου Αναστάσιος


Εγκρίθηκε η ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων ύδρευσης στο Δήμο Παρανεστίου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΕγκρίθηκε η ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων ύδρευσης στο Δήμο Παρανεστίου.

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Πέτσα εγκρίθηκε στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης η πρόταση που υπέβαλε ο Δήμος Παρανεστίου για την ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου Παρανεστίου συνολικού προυπολογισμού1.812.694,00 €.

Το έργο αφορά τον εκσυγχρονισμό και την ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων ύδρευσης, καθώς και την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης της ενέργειας.

Περιλαμβάνει ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των αντλιοστασίων και των γεωτρήσεων ύδρευσης του Δήμου, με στόχο την ενεργειακή τους αναβάθμιση, καθώς και την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων παρακολούθησης και ελέγχου της καταναλισκόμενης ενέργειας, βασισμένες σε ευφυή συστήματα λογισμικού.

Ο Δήμαρχος Παρανεστίου Τάσος Καγιάογλου σε δηλώσεις του ανέφερε: «Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε την διοίκηση του Δήμου πρωταρχικός μας στόχος ήταν να δημιουργήσουμε ένα δήμο πράσινο και ενεργειακά αυτόνομο. Προσηλωμένοι στον στόχο αυτόν υποβάλαμε πριν από περίπου ένα χρόνο πρόταση στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης για την ενεργειακή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των αντλιοστασίων ύδρευσης του Δήμου μας. Με την ολοκλήρωση του έργου θα πετύχουμε εξοικονόμηση ενέργειας, βελτιστοποίηση στην λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, περιορισμό των εκπομπών άνθρακα και τελικά την μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος του Δήμου Παρανεστίου».

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΔΡΙΑΝΗΣ

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 03/07/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ


Ο Δήμος Παρανεστίου, καλεί όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην θρησκευτική εμποροπανήγυρη Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Κοινότητα Αδριανής, η οποία θα διεξαχθεί από την Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022 έως και το Σάββατο 6 Αυγούστου 2022, να υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από 11-07-2022 ημέρα Δευτέρα έως και 22-07-2022 ημέρα Παρασκευή, στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, που βρίσκεται στο Δημαρχείο Παρανεστίου υπόψη κ. Ιφιγένειας Παπαδοπούλου, τηλ. 25243 50101, καθώς επίσης και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) i.papadopoulou@paranesti.gr.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή Άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση

2. Βεβαίωση δραστηριοποίησης, χορηγούμενη από τον Δήμο μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου πωλητή ή

3. Άδεια παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (λαϊκών αγορών, στάσιμου-πλανόδιου εμπορίου) ή

4. Άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου (λαϊκών αγορών, στάσιμου-πλανόδιου εμπορίου) ή

5. Άδεια χειροτέχνη – καλλιτέχνη &

6. Πιστοποιητικό υγείας, όπου αυτό απαιτείται


Οι προς απόδοση θέσεις πωλητών στην εν λόγω αγορά είναι είκοσι (20) και αποδίδονται κατόπιν κλήρωσης με την ακόλουθη ποσόστωση:

α) το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των θέσεων ήτοι οι δεκαπέντε (15) προορίζονται για τους κατόχους βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,

β) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων ήτοι οι δύο (02) προορίζονται για τους κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές έως και τέσσερις (4) ημέρες την εβδομάδα,

γ) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων ήτοι οι δύο (02) προορίζονται για τους κατόχους άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο και

δ) το πέντε τοις εκατό (5%) των θέσεων ήτοι η μία (01) προορίζονται για τους κατόχους άδειας χειροτέχνη - καλλιτέχνη.

ε) Δύναται επίσης να λάβουν μέρος έως και δύο (02) αδειούχοι καντινών.


Μετά την υποβολή των αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας εκδίδεται κατάλογος συμμετεχόντων ο οποίος αναρτάται στο δημοτικό κατάστημα, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Ο.Π.Σ.Π.Α.(όταν τεθεί σε λειτουργία σχετική επιλογή καταχώρησης), προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλλουν τα αναλογούντα τέλη και να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής.

Η συμμετοχή στην θρησκευτική εμποροπανήγυρη, συνεπάγεται και ανεπιφύλακτα την αποδοχή των όρων της αριθμ.63/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση κανονισμού λειτουργίας της.