ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 02/01/2024
Αριθ. Πρωτ.: 11

                                                Α Π Ο Φ Α Σ Η 

                            Ο Δήμαρχος Παρανεστίου Ν.Δράμας