ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 15/12/2023
Αριθ. Πρωτ.: 6722
Αριθ. Συνεδρίασης: 17

Σας προσκαλούμε την 21η του μηνός Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 μ.μ. να προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση 19ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023
  2. Έγκριση της 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικ. έτους 2023 του ΝΠΔΔ του Δήμου Παρανεστίου
  3. Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης - δράσης του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Παρανεστίου
  4. Έγκριση επιτροπών παραλαβής και χαρακτηρισμού φυσικού εδάφους του έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ Δ.Κ. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΘΕΡΜΙΩΝ
  5. Κατανομή ποσού στις σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας.
  6. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Παρανεστίου έτους 2024
  7. Έγκριση για οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη μας .
  8. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη των αιτήσεων διόρθωσης θιγόμενων ιδιοκτητών των κτηματολογικών στοιχείων σε ακίνητα του Δήμου Παρανεστίου
  9. Έγκριση 20ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023
  10. Συζήτηση της πρότασης της επιχείρησης ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ και λήψη απόφασης περί συμμετοχής ή μη του Δήμου Παρανεστίου στην υποβολή αίτησης αναθεώρησης ενώπιον της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.)κατά της υπ’ αρ. ΒΕΒ-005969/2023 βεβαίωσης παραγωγού, που εκδόθηκε στο όνομα της εταιρείας «ECONERGY GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στυλιανίδης Ο. Αναστάσιος