ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 18/01/2024
Αριθ. Πρωτ.: 314

Αριθ. Συνεδρίασης: 2 

Σας προσκαλούμε την 22α του μηνός Ιανουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο   67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα: 


Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη των αιτήσεων διόρθωσης θιγόμενων ιδιοκτητών των κτηματολογικών στοιχείων σε ακίνητα του Δήμου Παρανεστίου

Εκλογή εκπροσώπων του  Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παρανεστίου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. ΑΜΘ

Έγκριση για οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη μας . 

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ Λ.Τ. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»

Έγκριση  καταβολής πριμ έγκαιρης παράδοσης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»

Ορισμός μελών Δημοτικής επιτροπής παιδείας σύμφωνα με το αρθ. 50 του Ν. 1566/1985

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Παρανεστίου

Λήψη Απόφασης Περί Ίδρυσης και Λειτουργίας Δημοτικής Συγκοινωνίας

Καθορισμός του ανώτατου επιτρεπτού ορίου χρήσης κινητής τηλεφωνίας στον Δήμαρχο και στους Αντιδημάρχους

Συγκρότηση επιτροπής για την καταστροφή κινητών πραγμάτων του Δήμου

Ορισμός Δημοτικών συμβούλων για την συγκρότηση επιτροπής σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και εκτέλεσης διοικητικών πράξεων για το έτος 2024 και συνέχεια

Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την συγκρότηση επιτροπής για την άδεια εγκατάστασης ατόμων εκδιδομένων με αμοιβή (αρθ. 3 παρ. 2 Ν. 2734/199)

Ορισμός μελών επιτροπής κατάρτισης φορολογικών καταλόγων του Δήμου για το έτος 2024

Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2024

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στη Γ.Σ. του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΠΕ Δράμας «ΔΡΑΣΗ

Συγκρότηση  Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής

Καθορισμός των  δικαιούχων αποζημίωσης των  Δημοτικών Συμβουλών για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παρανεστίου

Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Παρανεστίου στο Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες

Ορισμός μελών και συγκρότηση  Διοικητικού Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική επιτροπή Α/βάθμιας εκπ/σης)

Ορισμός μελών και συγκρότηση  Διοικητικού Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική επιτροπή Β/βάθμιας εκπ/σης)

Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής παραλαβής προμηθειών για το έτος 2024

Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών για το έτος 2024

Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών κατά το στάδιο της εκτέλεσης για το έτος 2024

Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών κατά το στάδιο της εκτέλεσης για το έτος 2024

Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την συγκρότηση επιτροπής

1)Για τον έλεγχο δικαιολογητικών των αιτήσεων  μείωσης δημοτικών τελών για οικονομικά αδύναμους δημότες αλλά και για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

 2) Για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την κατάρτιση της λίστας δικαιούχων

Εκλογή αντιπροσώπου στον ΣΔΙΠΕ για την περίοδο  01/09/2019-31/12/2023 σύμφωνα με το άρθρο 246 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και τις διατάξεις της παρ 1 του άρθρου 6 του Ν. 4623/2019