ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 15/12/2023
Αριθ. Πρωτ.: 6720
Αριθ. Συνεδρίασης: 15

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 21η του μηνός Δεκεμβρίου 2023 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση 19ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023
  2. Έγκριση του Πίνακα 5Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΠΔΔ 2024
  3. Εξειδίκευση πιστώσεων κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.
  4. Ακύρωση της αριθ. 33/2023 απόφασης της ΟΕ για «Ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου» και λήψη νέας
  5. Έγκριση εξόδων μετακίνησης του Δημάρχου στην Θεσσαλονίκη
  6. Έγκριση 20ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023
  7. Έγκριση εξόδων μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα τακτικά μέλη θα πρέπει να ειδοποιήσουν έγκαιρα τον γραμματέα της επιτροπής ώστε να ειδοποιηθούν οι αναπληρωτές τους.

Ο Πρόεδρος

Καγιάογλου Αναστάσιος