Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: "ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΟΜΑΔΕΣ 2,3,4,5,6,7,8,9» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ»"

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 15/06/2018
Αριθ. Πρωτ.: 2346

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Δήμαρχος Παρανεστίου

Η Δήμαρχος Παρανεστίου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr για την προμήθεια με τίτλο   ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΟΜΑΔΕΣ 2,3,4,5,6,7,8,9» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ».

 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Παρανεστίου, Παρανέστι, 66035 τηλ:2524350101, 2524350100, φαξ:2524022571, email:hassapisc@gmail.com.
 2. Κωδικοί CPV: CPV 37414100-4, CPV 42512200-0, CPV 31710000-6, CPV 42991200-1, CPV 32300000-6, CPV39713200-5, CPV39713510-1, CPV42716200-0, CPV 39711310-5, CPV38436310-6, CPV32324400-4, CPV30121200-5, CPV39221123-5, CPV39221220-5, CPV39221121-1, CPV39722200-1, CPV39223200-3, CPV39721100-3, CPV39721100-3, CPV39512200-6, CPV39532000-0, CPV39512100-5, CPV39516120-9, CPV39511100-8, CPV39513100-2, CPV39511100-8, CPV39514000-8, CPV39532000-0, CPV39515100-6, CPV39141000-2.
 3. Διαδικασία: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός
 4. Περιγραφή αντικειμένου διαγωνισμού: Προμήθεια ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και πλήρης εξοπλισμός της κουζίνας και των δωματίων, 24 υφιστάμενων οικίσκων, του πρώην οικισμού της ΔΕΗ στο Μεσοχώρι του Δ.Παρανεστίου.
 5. Γλώσσα Σύνταξης Προσφορών: Ελληνική
 6. Κριτήριο κατακύρωσης : την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής .
 7. Προϋπολογισμός: 237,72 ευρώ με ΦΠΑ 24%
 8. Υποδιαίρεση της προμήθειας σε τμήματα( «ΟΜΑΔΕΣ») : Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή και για περισσότερες ομάδες, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα  ποσότητα κάθε ομάδας, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά  στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της κάθε ομάδας.
 9. Δικαιούμενοι Συμμετοχής : Αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης.
 10. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Κατάθεση εγγυητική επιστολή συμμετοχής 1% όπως αναλυτικά

αναφέρεται στο άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης.

 1. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www. promitheus.gov.gr του συστήματος οι δε συστημικοί αριθμοί του διαγωνισμού είναι: 60652, 60656, 60658, 60659, 60660, 60662, 60664 και 60667. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 15-07-2018 και ώρα 23:00 και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 20-07-2018 και ώρα 10:00 πμ.
 2. Χρηματοδότηση: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΤΠΑ Από τον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων» του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020»
 3. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δέκα (10) μηνών (300 ημέρες) από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 4. Δημοσιεύσεις:Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στο site του Δήμου www.paranesti.gr στις προβλεπόμενες από το νόμο εφημερίδες

 

 

Η Δήμαρχος

 

 

Αλεξάνδρα Μαρίνα Σωτηριάδου

 

 

Μελέτη

Διακήρυξη

Περίληψη προκήρυξης

ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑ 2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑ 3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑ 4

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑ 5

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑ 6

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑ 7

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑ 8

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑ 9

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑ 2

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑ 3

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑ 4

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑ 5

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑ 6

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑ 7

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑ 8

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑ 8

Πρόσκληση για την 11η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 7/6/2018
Αριθ. Πρωτ.: 2192
Αριθ. Συνεδρίασης: 11

 Σας προσκαλούμε την 7η  του μηνός   Ιουνίου    2018, ημέρα Πέμπτη   και ώρα 21:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Έκτακτη Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικό  θέμα  :

 

Έκδοση Ψηφίσματος σχετικά με την χρήση του ονόματος ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ από το κράτος των Σκοπίων

Το  κατεπείγον της έκτακτης συνεδρίασης συνίσταται κατόπιν  των συλλαλητηρίων που πραγματοποιήθηκαν στις 6-6-2018 σε 23 πόλεις της Ελλάδος με αφορμή  τις πρόσφατες εξελίξεις   για την χρήση του ονόματος ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ από το κράτος των Σκοπίων .

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη

Μήνυμα της Δημάρχου Παρανεστίου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

  Είναι κοινή συνείδηση όλων μας ότι για να επιβιώσουμε στον πλανήτη, οφείλουμε να προστατεύουμε τη Φύση. Δρούμε και διαμορφώνουμε με τις πράξεις ή παραλείψεις μας στη διαμόρφωσή του καθημερινά. Προβλήματα όπως η κλιματική αλλαγή, η έλλειψη νερού, η καταστροφή βιοτόπων, η διάβρωση εδαφών , η ρύπανση μας αφορούν όλους και είναι ευθύνη του καθενός μας η διαχείρισή τους.

  Η καθημερινή μας συμπεριφορά αποτελεί τη δική μας συμβολή στην προστασία  ή την καταστροφή του περιβάλλοντος, που οφείλουμε να αφήσουμε υγιές στις επόμενες γενιές.

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ 2ου DRAMA WINE TRAIL ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΜΘ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΜΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑΣ 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στον απόηχο της 2ης διοργάνωση του Drama Wine Trail , που  διοργανώθηκε από το Δήμο Παρανεστίου στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης με  την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και το Δήμο Δράμας της  Δραμοινογνωσίας 2018, με σκοπό φιλανθρωπικό για το Σωματείο ΑΜΕΑ Δράμας και τον Σύλλογο Παραπληγικών Δράμας, και  με την υποστήριξη των Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Αδριανής, Εκπολιτιστικού Συλλόγου Παρανεστίου, 3ου Συστήματος Προσκόπων, των Drama Runners, της Προτέκτα Δοξάτου & Δράμας, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες σε όλους τους παραπάνω  υποστηρικτές.

Να ευχαριστήσω επίσης τον ιατρό κ. Σπύρο Αυγουστάτο για την εθελοντική προσφορά των ιατρικών του υπηρεσιών, το Workshop Visual Studio, τους Ζουπίδη Κώστα, Χρυσάνθη Κουρόγλου, Γρηγορία Ιωαννίδου Σωτηριάδου, Δημήτρη Βούλγαρη & Κοσκερίδου Μύρα και Βασίλη Μουρατίδη για το φωτογραφικό υλικό που μας διέθεσαν, τις κυρίες της Αδριανής για την επιμέλεια του μπουφέ που παρατέθηκε στους αθλητές, το Radio Melody 100,5 fm, to Oil Center Μπούφης-Παπαδόπουλος, τους κ. Κυριάκο Μυλόπουλο, Πέτρο Κυπραίο, Γιώργο Π. Κυπραίο, Κώστα Μανωλεσάκη για τη διάθεση μηχανημάτων και αυτοκινήτων τους, τον κ. Γιώργο Βαβρίτσα, την  ομάδα τεχνικής διεύθυνσης του Virgin Forest Trail Ιορδάνη Τσεπεσίδη (τεχνικό διευθυντή του wine trail), Δημήτρη Γεωργίου και Ελένη Τσεπίδου, τους υπαλλήλους του Δήμου Αγαγκιαζόγλου Κωνσταντίνο και Παπαδόπουλο Νικόλαο,  την Κική Παπαζώτου, όλους ανεξαιρέτως όσους συνέδραμαν εθελοντικά ατομικά ή ως μέλη των σωματείων τους, διαθέτοντας το χρόνο και το μεράκι τους απλόχερα για την επιτυχία της εκδήλωσης.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στα Οινοποιεία της περιοχής Αδριανής Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη, Κτήμα Μανωλεσάκη, Κτήμα Οινογένεσις  και το Κτήμα  Νίκος Λαζαρίδης  στην περιοχή Αγοράς για την υποστήριξή τους και τη χορηγία των προϊόντων τους στους διακριθέντες αθλητές.

Η ομολογημένη, από τα σχόλια των αθλητών που συμμετείχαν,  επιτυχία της φετινής διοργάνωσης αλλά και της παράλληλης εκδηλωσής της  που προετοιμάστηκε  από τον εκπολιτιστικό σύλλογο Παρανεστίου με την οικονομική στήριξη και του Εκπολιτιστιού Συλλόγου Αδριανής και  εκφρασμένη  από τα χαμόγελα των παιδιών που συμμετείχαν σ’ αυτές αλλά και τα σχόλια των γονιών τους, απαλύνουν όλη την ένταση των προηγούμενων ημερών και αντικαθιστούν  την αγωνία με τη γλυκύτατη αίσθηση της αναγνώρισης της μικρότερης ή μεγαλύτερης  προσπάθειας που καθένας μας χρειάστηκε να καταβάλει.

Για άλλη μια φορά αποδείξαμε ότι ενώνοντας δυνάμεις  φορείς και εθελοντές μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα για τον τόπο μας.

Θέλω ακόμη να εκφράσω την ιδιαίτερη ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι αρκετοί από τους εθελοντές του 1ου Drama Wine Trail άλλαξαν θέση, συμμετέχοντας ως αθλητές/τριες στον αγώνα, γεγονός που αποδεικνύει ότι το μήνυμα «φροντίζω τον εαυτό μου -αθλούμαι» έχει ήδη αφομοιωθεί.

Ευχαριστώ από καρδιάς όλους τους συμμετέχοντες και ιδιαίτερα τους αθλητές και τις αθλήτριες που τίμησαν με τη συμμετοχή τους τη διοργάνωση.

Περιμένουμε τυχόν παρατηρήσεις για την περαιτέρω βελτίωση της διοργάνωσής μας ανανεώνοντας το ραντεβού μας για το 3ο Wine Trail στην Αδριανή!

Η Δήμαρχος Παρανεστίου

Αλεξάνδρα Μαρίνα (Αλίκη) Σωτηριάδου

Πρόσκληση για την 10η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 1/6/2018
Αριθ. Πρωτ.: 2116
Αριθ. Συνεδρίασης: 10

Σας προσκαλούμε την 7η  του μηνός   Ιουνίου    2018, ημέρα Πέμπτη   και ώρα 19:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικό  θέμα  :

 

Έγκριση Απολογισμού για το Οικονομικό  έτος 2017.

  Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

  Κουτεκίδου Μεταμόρφη

 

Κατάρτιση-Ψήφιση του κανονισμού λειτουργίας των παιδικών σταθμών του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας Δήμου Παρανεστίου

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Κάντε κλικ εδώ για να λάβετε το σχετικό αρχείο

Aιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας / ΟΓΑ για το έτος 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα  του Λογαριασμού  Αγροτικής Εστίας / ΟΓΑ για το έτος 2018 θα υποβάλλονται στο ΚΕΠ από την Δευτέρα 21-05-2018 έως και την Δευτέρα 11-06-2018.

 Οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι.

 Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

 • Βιβλιάριο υγείας
 • Αστυνομική ταυτότητα

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο ΚΕΠ Νικηφόρου και στα τηλέφωνα:

2521 3 52318

2521 3 52319

2521 0 90437

Πρόσκληση για την 9η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 25/5/2018
Αριθ. Πρωτ.: 2058
Αριθ. Συνεδρίασης: 9

Σας προσκαλούμε την   29η του μηνός  Μαϊου   2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 19:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Αποδοχή της πρόσκλησης ΙΙΙ, του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στον άξονα προτεραιότητας : Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων, με τίτλο: Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της χώρας, κατάθεση υποβολής πρότασης για ένταξη - χρηματοδότηση, στην παραπάνω πρόσκληση και εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υποβολή πρότασης, με όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται.
 2. Έγκριση της 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 και έγκριση της 3ης τροποποίησης του Τεχνικού προγράμματος έτους 2018.
 3. Έγκριση υποβολής αίτησης για εργασίες μικρής κλίμακας προς τη Δ/νση Πολεοδομίες για την κοπή δένδρων στο νεκροταφείο του οικισμού Πλατανόβρυσης του Δήμου Παρανεστίου
 4. Έγκριση μετάβασης της Δημάρχου στην Κύθνο για τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΔΙΠΕ που θα πραγματοποιηθεί στις 25,26 και 27-6-2018.
 5. Καθορισμός τόπου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής έτους 2017 (217 παρ.3. Ν.3463/2006)
 6. Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη άδειας μεταλλευτικών ερευνών
 7. Έγκριση Μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 Δήμου Παρανεστίου
 8. Έγκριση Δικηγορικής αμοιβής στην πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Καρσανίδου Σοφία του Νικολάου σχετικά με την εκδίκαση της από 11-3-2014 αίτησης ακύρωσης(Κατά την με αρίθ. Κ.Λ.279/1-2-2018 Κλήση προσφυγής) της Μαρίας Βακαρτζή του Νικολάου κατά :L- Της με αριθ. 77/2013 Απόφασης (πρακτικό 17ης συνεδρίασης) της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ν 3463/2006 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, που εδρεύει στην Κομοτηνή (Παρασίου 4), II.- Της με αριθ. πρωτ. 16182/31-10-2013 απόφασης του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης,
  ,III.- Της με αριθ. 124/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παρανεστίου (με αριθ. 11/26-62013 πρακτικό συνεδρίασης), που υπεισήλθε αυτοδίκαια στα δικαιώματα και της υποχρεώσεις του συγχωνευθέντος σ’ αυτόν πρώην Δήμου Νικηφόρου.
  IV.- Κάθε άλλης ρητής ή σιωπηρής συναφούς πράξης της διοίκησης, η οποία θα εκδικαστεί στο Διοικητικό Εφετείο Θράκης .
 9. Κατανομή ποσού 13.779,30 Ευρώ στις σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας.
 10. Έγκριση επιστροφής ως αχρεωστήτως καταβληθέντων δημοτικών τελών και δικαιωμάτων στον Αραμπατζή Γεώργιο του Πασχάλη
 11. Έγκριση επιστροφής ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού Αποστολίδη Γεώργιο .
 12. Έγκριση δαπανών μετακίνησης της Δημάρχου στην Αθήνα.
 13. Λύση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας (ΑΜΚΕ) με την επωνυμία «Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Απασχόλησης στους Δήμους Δοξάτου,Προσοτσάνης και Παρανεστίου» και διακριτικό τίτλο «Συμμαχία Ανάπτυξης στη Δράμα»

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κουτεκίδου Μεταμόρφη