Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Δ.Κ. Αδριανής

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 07/09/2022
Αριθ. Πρωτ.: Φ.2.1.1/4210

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Δημοσιοποίηση των στοιχείων σύμβασης δημοσίου έργου και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ
Ο Δήμος Παρανεστίου, ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μελών επιτροπής διαγωνισμού,
την Παρασκευή 09 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 και ώρα 13:30 μ.μ, προκειμένου να διεξαχθεί, ο Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), του έργου με τίτλο:
«Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Δ.Κ. Αδριανής»
προϋπολογισμού 1.000.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ 24%) ή 1.240.000,00 € (με ΦΠΑ 24%)

Η κλήρωση και η επιλογή των μελών επιτροπής διαγωνισμού, γίνεται αυτόματα από την εφαρμογή του Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.), σύμφωνα με την Απόφαση του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 (ΦΕΚ 4841/29.12.2017 τεύχος Β').


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Παρανέστι, 1 Σεπτεμβρίου 2022

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ, 66035                        ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ


Ο Προέδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήμου Παρανεστίου έχοντας υπόψη:

1. Τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 45 του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ 57 Α’/23.3.1999).

2. Την παρ. 45 άρθρ.14 Ν.2817/2000 (Φ.Ε.Κ 78 Α’/14.3.2000).

3.Την µε αρ. πρωτ. 2515/5/13-στ'/15.9.1997 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 839 Β’/19.9.97) (η παρ. 2 αντικαταστάθηκε µε την Α.Π 2515/5/13ο /16.10.1997 (Φ.Ε.Κ 967 Β’/29.10.1997).

4. Την µε αρ. 32633/29.9.2000/Υ.Α.

5. Την απόφαση της επιτροπής (31-08-2022), η οποία προβλέπεται σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Φ.11.1/564/Γ1/598/25.6.1999 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ, για την επιλογή εθελοντή σχολικού τροχονόμου.

Προκηρύσσει

Την πλήρωση θέσης  Εθελοντή Σχολικού Τροχονόµου για τη σχολική μονάδα Νικηφόρου Δράμας,


σύµφωνα  µε τα παρακάτω:


1. Η πρόσληψη θα γίνει μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2022-2023, δηλαδή από 12 Σεπτεμβρίου 2022  μέχρι 15 Ιουνίου 2023 ή μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους εφόσον υπάρξει παράταση.


2. Στη θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε ενήλικο άτομο, άνω των 18 ετών, ανεξάρτητα από το αν εργάζεται ή όχι, αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του/της.3.
Οι ώρες απασχόλησης είναι:

·         Από τις 7:40 μέχρι τις 8:15 π.μ.

·         Από τις 13:10  μέχρι τις 13:35 μ.μ.

Οι ώρες αυτές, που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών προς και από το σχολείο, μπορεί να αλλάξουν, αν για οποιοδήποτε λόγο τροποποιηθούν οι ώρες λειτουργίας του σχολείου ή των δρομολογίων των λεωφορείων.

4. Στον εθελοντή Σχολικό Τροχονόµο θα καταβάλλεται από τη Σχολική επιτροπή μηνιαία αποζηµίωση ύψους 176 ευρώ, για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του, από σχετική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α.


5. Ο/Η εθελοντής Σχολικός Τροχονόµος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.


6. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο/η Σχολικός Τροχονόµος χρησιµοποιεί φορητή πινακίδα "SΤΟΡ" και φορά γιλέκο, χρώµατος ανοικτού κίτρινου. Στην εµπρόσθια και οπίσθια όψη του αναγράφεται, σε δύο παράλληλες γραµµές, µε κεφαλαία γράµµατα, ανεξίτηλου µαύρου χρώµατος η φράση "ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ". Το γιλέκο και οι πινακίδες χορηγούνται από το σχολείο και ο/η Σχολικός Τροχονόμος έχει την υποχρέωση να φορά το γιλέκο και να κρατά την πινακίδα.

7. Το άτοµο που θα επιλεγεί θα ασκήσει τα καθήκοντά του αφού εκπαιδευτεί κατάλληλα.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση µέχρι την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022 στις 14.00 το µεσηµέρι στο Δημαρχείο Νικηφόρου.

1. Αίτηση (να ζητήσουν το σχετικό έντυπο).


2. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα.


Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης ∆. Παρανεστίου στα τηλ. 2521352318.

«Ολοκλήρωση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Παρανεστίου»


Λογότυπο

«Ολοκλήρωση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Παρανεστίου»

Ο Δήμος Παρανεστίου με σκοπό να εξασφαλίσει ένα σύγχρονο, βιώσιμο, λειτουργικό και αποτελεσματικό σύστημα φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και να εξασφαλίσει την απαραίτητη συνθήκη για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης,  ολοκλήρωσε την μελέτη με τίτλο «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Δήμου Παρανεστίου», η οποία χρηματοδοτήθηκε από
το Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021 με συνολικό προϋπολογισμό 29.760,00 € .

Η συγκεκριμένη μελέτη αφορά την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, την χαρτογράφηση της περιοχής, την χωροθέτηση των σταθμών επαναφόρτισης και θέσεων στάθμευσης ηλεκτρικών οχημάτων και σενάρια ανάπτυξης του δικτύου επαναφόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων.

Ο Δήμαρχος Παρανεστίου Τάσος Καγιάογλου δήλωσε: «Ολοκληρώσαμε άμεσα και γρήγορα το σχέδιο φόρτισης ηλεκτρκών οχημάτων στο Δήμο μας. Ο Δήμος μας μέσα από τις δράσεις του και ως πρωτοπόρος στην ηλεκτροκίνηση καθώς σήμερα διαθέτει ηλεκτρικό αυτοκίνητο και δύο σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων συνεχίζει να προωθεί την αειφόρο ανάπτυξη ώστε να δημιουργήσει ένα πράσινο Δήμο.Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Παρανέστι  26-8-2022

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                               Αριθ.Πρωτ. 3972

ΔΗΜΟΣ  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

15η  Τακτική  Συνεδρίαση  

Οικονομικής Επιτροπής    

                                                                                    Προς:

1) Χορόζογλου Σάββα                  

 2)  Κυπραίο Πέτρο

                                                                   3) Στυλιανίδη Αναστάσιο

                                                                   4) Ευθυμιάδη Γεώργιο

                                                                   5) Ματζαρίδη Νικόλαο

                                                                                               6)Ελευθεριάδη Χρήστο

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση.

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την  30η του μηνός  Αυγούστου 2021 , ημέρα  Τρίτη  και ώρα 13:00 μ.μ. σε  Τακτική  Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1.  

Έγκριση 18ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2022

 1.  

Αποδοχή ή μη της  γνωμοδότησης του δικηγόρου  για το παραδεκτό της προδικαστικής προσφυγής – ένστασης που υποβλήθηκε σχετικά με την Διακήρυξη Σύμβασης Προμήθειας με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το ΥΠΟΕΡΓΟ 5: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΟΜΑΔA 3: ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ

 1.  

Αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων επενδυτικού δανείου από το ΤΠΔ ενταγμένου στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» συνολικού ποσού 1.812.694,00€  για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια συστήματος ενεργειακής αναβάθμισης των εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου Παρανεστίου»

 1.  

Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης με τίτλο «Αγώνες Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου 2022», και ορισμός Δημοτικών Συμβούλων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εφαρμογής  της Σύμβασης.

 1.  

Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στην Θεσσαλονίκη

 1.  

Έγκριση της 7ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικ. έτους 2022 του ΝΠΔΔ του Δήμου Παρανεστίου

 1.  

Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2021 του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας  του Δήμου Παρανεστίου

 1.  

Έγκριση του 2ου  πρακτικού  του έργου με τίτλο :  ΥΠΟΕΡΓΟ 2: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΨΗΛΗΣ ΡΑΧΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ” ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΔΡΙΑΝΗ ΚΑΙ ΨΗΛΗ ΡΑΧΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ” 

 1.  

Έγκριση του 2ου πρακτικού, του έργου με τίτλο :  ΥΠΟΕΡΓΟ 1: “ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΑΔΡΙΑΝΗΣ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΘΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ” ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΔΡΙΑΝΗ ΚΑΙ ΨΗΛΗ ΡΑΧΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ”

 1.  

Έγκριση 1ΟΥ ΑΠΕ του έργου  «Αποκατάσταση –Βελτίωση του Δημοτικού οδικού δικτύου»

 1.  

Έγκριση ή μη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ , στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Παρανεστίου

 1.  

Έγκριση του 1ου  και 2ου πρακτικού για το ΥΠΟΕΡΓΟ 5: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΟΜΑΔA 3: ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα τακτικά μέλη θα πρέπει να ειδοποιήσουν έγκαιρα τον γραμματέα της επιτροπής ώστε να ειδοποιηθούν οι αναπληρωτές τους.

13η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
Παρανέστι
26-8-2022

Αριθ.Πρωτ. 3973

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                              

ΔΗΜΟΣ  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 

Αριθ.13η
Τακτική  Συνεδρίαση  

  

                                                                                                                                      .                                                         

1.  

Έγκριση της 17ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022

2.  

Έγκριση της 18ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022

3.  

Ακύρωση της αριθ.33/2022 απόφαση του Δ.Σ. . « Έγκριση έκθεσης εσόδων- εξόδων Α΄ τριμήνου (01/01/2022-31/03/2022) προϋπολογισμού οικον. έτους 2022.» και λήψη νέας με το ίδιο θέμα»

4.  

Έγκριση  έκθεσης εσόδων- εξόδων Β΄ τριμήνου (01/4/2022-30/6/2022) προϋπολογισμού οικον. έτους  2022

5.  

Κατανομή ποσού 6.190,70€ Ευρώ στις σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας. 

6.  

Παραχώρηση χρήσης  των αθλητικών εγκαταστάσεων του ποδοσφαιρικού γηπέδου Αδριανής, στα ποδοσφαιρικά σωματεία που επιθυμούν να διεξάγουν προπονήσεις και τέλεση επισήμων αγώνων

7.  

Λήψη απόφασης για Επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων του Δήμου Παρανεστίου έτους 2022 

8.  

Λήψη απόφασης για την Φιλοξενία της Μοτοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας Ελλάδος στον οικισμό του Μεσοχωρίου

9.  

Συγκρότηση οργανωτικής επιτροπής για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης με τίτλο «Αγώνες Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου 2022 

10.  

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για τη συγκρότηση πρωτοβάθμιων & δευτεροβάθμιων συμβουλίων επιθεώρησης θεάτρων – Κινηματογράφων, για τα έτη 2022-2023

11.  

Ανανέωση  άδειας εισόδου- εξόδου των οχημάτων οξοπειοιου, στο αγροτεμάχιο με αρ. 1293 του αγροκτήματος Αδριανης, αρχικής διανομής έτους 1929 Δήμου Παρανεστίου, σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχή, εκτάσεως 5.330,00 m2, ιδιοκτησίας «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε» 

12.  

Χορήγηση  άδειας εισόδου- εξόδου των οχημάτων, στα αγροτεμάχια με αρ. 891-892-893-2500 του αγροκτήματος Αδριανής αρχικής διανομής 1929 Δήμου Παρανεστίου, ιδιοκτησίας «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ» 

13.  

Γνωμοδότηση επί του σχεδίου κανονισμού τιμολόγησης του Φορέα  Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) της ΔΙΑΑΜΑΘ για το έτος 2023 

ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Τ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 29/08/2022
Αριθ. Πρωτ.: 3993

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ  ΜΕ
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ  ΑΜΟΙΒΗ  ΑΝΩ ΤΩΝ  ΟΡΙΩΝ  του  ν. 4412/2016

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ (-Α) ΕΠΑΦΗΣ
Περιφερειακή Ενότητα Δράμας
Δήμος Παρανεστίου
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Παρανεστίου
Διεύθυνση: Παρανέστι Δράμας
Πληροφορίες για το διαγωνισμό ή για τα τεύχη: Ζαχαρόπουλος Ευστράτιος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝTΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1 ΤΙΤΛΟΣ
: Ο τίτλος της μελέτης είναι ‘ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Τ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
’ και η περιοχή μελέτης είναι ο Δήμος Παρανεστίου.
II.1.1 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Στόχος της μελέτης είναι η σύνταξη Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου,
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές τοπικών Πολεοδομικών σχεδίων (ΤΠΣ). (Απόφαση
Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/72343/1885/28.7.2021 του ΥΠΕΝ – ΦΕΚ Β΄3545/3.8.2021., το οποίο θα ρυθμίζει τη
βιώσιμη χωρική ανάπτυξη και οργάνωση της εδαφικής έκτασης του Δήμου Παρανεστίου.
Η διαδικασία σύναψης και η εκτέλεση της σύμβασης θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016
(Α’ 147), δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Εκτιμώμενη Αξία: 788.151,26€ (χωρίς Φ.Π.Α.)
Ανά Κατηγορία Μελέτης
: 260.631,00€ για μελέτη κατηγορίας 01 (Χωροταξικές μελέτες), 260.631,00€
για μελέτη κατηγορίας 02 (Πολεοδομικές Μελέτες), 14.175,00€για μελέτη κατηγορίας 27
(Περιβαλλοντικές Μελέτες), 149.911,92€για μελέτη κατηγορίας 20 (Γεωλογικές Μελέτες).
Απρόβλεπτες δαπάνες: 102.802,34€
Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης
: Τριάντα έξι (36) μήνες (1080 ημέρες). Ο καθαρός
χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε είκοσι (18) μήνες (540 ημέρες) από την
υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.


ΤΜΗΜΑ III: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Α
IIΙΑ.1: Απαιτούμενες Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε 15.763,02
(αντιστοιχεί σε ποσό που δεν ξεπερνά το 2% επί της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης).
Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή
της σύμβασης ανέρχεται σε 5% επί της αξίας της σύμβασης

ΙΙΙΑ.2 Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής
Η Πράξη είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 – 2020» και
χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.
ΙΙΙΑ.3 Σύμπραξη ή κοινοπραξία
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της
παρ. 1 (σημ. γ-δ) του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Β: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό
Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων αναφέρονται στο άρ. 17 του τεύχους
της αναλυτικής Προκήρυξης, όταν δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρ. 18 του τεύχους της
αναλυτικής Προκήρυξης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά - αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο
διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 20.1 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης. Στο διαγωνισμό οι
προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο
κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών και να διαθέτουν μελετητικά πτυχία στις
κατηγορίες: 01, 02, 20, και 27. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του
Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016.
Κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρ. 19 της αναλυτικής Προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να
πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σχετικά με τη χρηματοοικονομική επάρκεια καθώς και τεχνική
επαγγελματική ικανότητα.


ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α.Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασίακαι κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής
, με τα ακόλουθα κριτήρια,
που περιγράφονται μαζί με τα επιμέρους κριτήρια στο αρ. 21 της αναλυτικής προκήρυξης:
1. Τεχνική προσφορά (βαρύτητα 70%)
2. Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 30%)
Β.Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού:
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στην ιστοσελίδα
www.promitheus.eov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής
www.paranesti.gr
1. Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων και πληροφοριών μέχρι και 12 ημέρες πριν
από τη λήξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές
πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο
έως την 23/09/2022 ημέρα πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
2. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30/09/2022
ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:59

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 04/10/2022 ημέρα
Τρίτη και ώρα 10:00
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην ΕΕΕΕ: 03/08/2022
Παρανέστι, 29/08/2022

Ο Δήμαρχος Παρανεστίου
Καγιάογλου Αναστάσιος

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 107/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παρανεστίου 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ.
Ο Δήμος Παρανεστίου σας ενημερώνει ότι ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για την προμήθεια Καυσόξυλων για τις ατομικές ανάγκες των κατοίκων του Δήμου Παρανεστίου έτους 2022.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
✅ Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
✅ Εκκαθαριστικό εφορίας έτους 2021
και κατά περίπτωση:
✅ Βεβαίωση αναπηρίας
✅ Βεβαίωση ανεργίας
✅ Βεβαίωση στρατευμένου οικογενειάρχη
✅ Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Δικαιούχοι είναι οι :
✅ Συνταξιούχοι ΟΓΑ
✅ Οι πολύτεκνοι και τρίτεκνοι
✅ Οι μακροχρόνιοι άνεργοι
✅ Άτομα με αναπηρία άνω 67%
✅ Στρατεύσιμοι οικογενειάρχες
✅ Οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Παρανεστίου
Όλοι οι παραπάνω πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Παρανεστίου
Η λήξη των αιτήσεων είναι στις 05-09-2022
Για οποιαδήποτε πληροφορία και για την υποβολή των αιτήσεων μπορείτε να απευθυνθείτε στο ΚΕΠ Νικηφόρου και στα τηλέφωνα 2521352318, 2521352319, 2521090437, στο τηλέφωνο 2521082301 στο ΚΕΠ Αδριανής και στο τηλέφωνο 2524350100, 2524350101στο ΚΕΠ Παρανεστίου.