ΜΑΘΕ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 05/04/2024
Αριθ. Πρωτ.: 2111
Αριθ. Συνεδρίασης: 5

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 5η του μηνός Απριλίου , ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. σε Έκτακτη κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα στον διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ».

2. Έγκριση των πρακτικών Ι, ΙΙ & ΙΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της Προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»

3. Ανάθεση σε δικηγόρο για την σύνταξη απολογητικού υπομνήματος προς το Πταισματοδικείο Δράμας σε απάντηση της έκθεσης ελέγχου αριθ. ΣΕ13β/23 της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας .

   Το κατεπείγον της συνεδρίασης για το 1ο & 2ο θέμα συνίσταται στο ότι, τυχόν καθυστέρηση στη λήψη απόφασης για τα ανωτέρω θέματα θα αποβεί σε βάρος των ζωτικών συμφερόντων του Δήμου καθώς η διαγωνιστική διαδικασία της προμήθειας με τίτλο:« «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Για δε το 3ο θέμα θα πρέπει το απολογητικό υπόμνημα θα πρέπει να κατατεθεί στο Πταισματοδικείο Δράμας μέχρι 11-04-2024.

   Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα τακτικά μέλη θα πρέπει να ειδοποιήσουν έγκαιρα τον γραμματέα της επιτροπής ώστε να ειδοποιηθούν οι αναπληρωτές τους.

Ο Πρόεδρος

Καγιάογλου Αναστάσιος


Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 29/03/2024
Αριθ. Πρωτ.: 1906
Αριθ. Συνεδρίασης: 6Σας προσκαλούμε στις 0του μηνός Απριλίου
2024
, ημέρα
Τρίτη
και ώρα
19:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο   67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:  

1

Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2024 και 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024

2

Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2024

3

Ορισμός εκπροσώπων  στις Γενικές Συνελεύσεις της Αναπτυξιακής Δράμας ΑΕ

4

Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση μονάδας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας «DRAMA STORAGE» ισχύος 32MW στο γήπεδο βρίσκεται στην διασταύρωση ΕΟ 14 με το δρόμο προς το Φράγμα (Δρόμος ΔΕΗ) από την εταιρεία «TRINA SOLAR GREECE VI Μονοπρόσωπη ΙΚΕ»

5

Έγκριση των νέων επιτροπών παραλαβής και χαρακτηρισμού φυσικού εδάφους των έργων:

 1. -Υποέργο 2: “Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Ψηλής Ράχης. Αντικατάσταση τμήματος του Εξωτερικού Υδραγωγείου” του έργου: “Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης σε Αδριανή και Ψηλή Ράχη Δήμου Παρανεστίου”»

 2. -Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Δ.Κ. Αδριανής και

 3. -ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ Δ.Κ. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΘΕΡΜΙΩΝ».

6

Έγκριση κανονισμού λειτουργίας ΚΑΠΗ Δήμου Παρανεστίου

                                                                

                                                                                           
                                                                                             Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


                                                                                           Στυλιανίδης Ο. Αναστάσιος

 

Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 29/03/2024
Αριθ. Πρωτ.: 1905

Αριθ. Συνεδρίασης: 4


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση.

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 02  του μηνός Απριλίου   2024 , ημέρα   Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. σε  Τακτική  Συνεδρίαση της Δημοτικής  Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1.  

Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2024

 1.  

Εξειδίκευση πιστώσεων κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024.

 1.  

Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Παρανεστίου εκτός ΠΕ Δράμας

 1.  

Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο : ««Υποέργο 1: “Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης ΤΚ Αδριανής. Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού για την μεταφορά νερού” του έργου: “Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης σε Αδριανή και Ψηλή Ράχη Δήμου Παρανεστίου

 1.  

Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο : Υποέργο 2: “Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Ψηλής Ράχης. Αντικατάσταση τμήματος του Εξωτερικού Υδραγωγείου” του έργου: “Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης σε Αδριανή και Ψηλή Ράχη Δήμου Παρανεστίου

 1.  

Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ»

 1.  

Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο ταμείο αλληλεγγύης έτους 2024 δυνάμει της με αριθμ. 512222 ΚΥΑ (ΦΕΚ 6611/Β/23-11-2023), του έργου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΩΝ HMIΦΟΡΤΗΓΩΝ ΤΥΠΟΥ PICKUP 4X4)»

 1.  

Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης  στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2021-2027» στην πρόσκληση με τίτλο «RSO4.2.β- Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» με τίτλο «Εκσυγχρονισμός τεχνολογικού εξοπλισμού και δημιουργία πρότυπων αιθουσών STEAM στα σχολεία του Δήμου Παρανεστίου»

 1.  

Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης  στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2021-2027» στην πρόσκληση με τίτλο «RSO4.2.β- Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» με τίτλο «Αναβάθμιση Σχολικών Μονάδων Δήμου Παρανεστίου»

 1.  

Έγκριση κανονισμού λειτουργίας ΚΑΠΗ Δήμου Παρανεστίου

 1.  

Έγκριση 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου του έργου του Δήμου Παρανεστίου με τίτλο «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης σε Αδριανή και Ψηλή Ράχη Δήμου Παρανεστίου» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

 

 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα τακτικά μέλη θα πρέπει να ειδοποιήσουν έγκαιρα τον γραμματέα της επιτροπής ώστε να ειδοποιηθούν οι  αναπληρωτές τους.  

 

                           

                                                                                                  Ο Πρόεδρος

 

                                                                                                       Καγιάογλου Αναστάσιος

 

Ο Δήμος Παρανεστίου στο πλαίσιο πρόληψης των πυρκαγιών, καλεί τους ιδιοκτήτες των οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, να προχωρήσουν άμεσα στον καθαρισμό τους μέχρι 30 Απριλίου 2024 (ενόψει της έναρξης της φετινής αντιπυρικής περιόδου).

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ, 28-3-2024

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.& ΘΡΑΚΗΣ               

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                                                           

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ο Δήμος Παρανεστίου στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αποτροπή κινδύνων έναντι πυρκαγιάς και ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, που ξεκινά την 1η Μαΐου 2024 και διαρκεί έως τις 31 Οκτωβρίου 2024, καλεί τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός των οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όρια αυτών, να προβούν άμεσα σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους από ξερά χόρτα και απομάκρυνση αυτών, καθώς επίσης και απομάκρυνση κάθε άλλου εγκαταλελειμμένου καυστού ή εκρήξιμου υλικού ή αντικειμένου, για αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Επιπλέον, σύμφωνα με την διάταξη ΦΕΚ Αριθμ. 18851 οικ. Φ.700.20
οι
ιδιοκτήτες, νομείς ή κατόχοι οικοπέδων, πρέπει να διατηρούν τα ακίνητά τους καθαρά από απορρίμματα και υψηλή βλάστηση, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου,  για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της. Σε περίπτωση μη εφαρμογής των προαναφερθέντων από τους υπόχρεους, προβλέπονται (νόμο, κανονισμό) και εφαρμόζονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

 

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 01/03/2024
Αριθ. Πρωτ.: 1263
Αριθ. Συνεδρίασης: 5

Σας προσκαλούμε στις 5η

του μηνός Μαρτίου
2024
, ημέρα
Τρίτη
και ώρα 17:30 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο   67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:   


1

Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2024

2

Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2024

3

Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2024

4

Παραχώρηση δημοτικού κτηρίου στο σωματείο «ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

5

Λήψη απόφασης για την υποστήριξη της 24ης Πανελλαδικής γιορτής Ανταλλαγής παραδοσιακών ποικιλιών που διοργανώνεται από την Εναλλακτική Κοινότητα «Πελίτι»

6

Λήψη απόφασης σχετικά με την υποβολή ή μη αιτήματος για την μη προβολή δικαιωμάτων κυριότητας των Δημοτικών ακινήτων και κοινόχρηστων χώρων του   οικισμού Πρασινάδας της Δημοτικής Κοινότητας Σίλλης.

7

Έγκριση Χορήγησης 2ης  παράτασης προθεσμίας για το έργο με τίτλο : «Υποέργο 2: “Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Ψηλής Ράχης. Αντικατάσταση τμήματος του Εξωτερικού Υδραγωγείου” του έργου: “Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης σε Αδριανή και Ψηλή Ράχη Δήμου Παρανεστίου ”»

8

Έκδοση ψηφίσματος για την δημιουργία παιδιατρικής ΜΕΘ στην ΑΜΘ

9

Λήψη απόφασης για την Φιλοξενία  εργαζομένων και συνταξιούχων της ΔΕΗ/ΔΕΔΔΗΕ/ΑΔΜΗΕ στον οικισμό Μεσοχωρίου

10

Ορισμός Δημοτικού συμβούλου για την συγκρότηση της πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αμπελοοινικών θεμάτων

11

Λήψη απόφασης για την εκλογή υδρονομέων άρδευσης 

12

Συγκρότηση οργανωτικής επιτροπής για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης με τίτλο «Αγώνες Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου 2024 

13

Έγκριση επιχειρησιακού προγράμματος για την διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για  το έτος 2024

14

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Παρανεστίου για την συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

15

Έγκριση Υπογραφής  της “Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank” και της «Σύμβασης Χορήγησης Πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών e-PPS» με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω των παραπάνω Συστημάτων καθώς και Υπογραφή της “Σύμβασης Χορήγησης Εταιρικής Χρεωστικής Κάρτας” με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω της παραπάνω Κάρτας. 

16

Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση του ΦΣΠΗΕ ισχύος 26,845 MW με ενσωματωμένες διατάξεις αποθήκευσης ωφέλιμης χωρητικότητας 53,63 MWh και εγκατεστημένης χωρητικότητας 59,632 MWh στη θέση «Τούρκικα Μνήματα-Βελανιδιές» εντός της Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου, του Δήμου Παρανεστίου, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης από την εταιρεία «FARIA RENEWABLE»

17

Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Νεκροταφείων Δήμου Παρανεστίου

                                                                

                                                                                           
                                                                                            Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


                                                                                           Στυλιανίδης Ο. Αναστάσιος

 

Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 01/03/2024
Αριθ. Πρωτ.: 1262
Αριθ. Συνεδρίασης: 2

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 05η
του μηνός Μαρτίου
2024
, ημέρα

Τρίτη
και ώρα 10:30 π.μ. σε
Τακτική
Συνεδρίαση
της Δημοτικής
Επιτροπής
,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης
για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1.  

Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2024

 1.  

Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2024

 1.  

Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2024

 1.  

Εξειδίκευση πιστώσεων κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024.

 1.  

Έγκριση  μεταφοράς του υπολοίπου  - και τυχόν προσόδων που θα προκύψουν – από το λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης του Ν.Π.Δ.Δ. (GR4401011250000000026232939) στο λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης του Δήμου Παρανεστίου

 1.  

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Κατασκευή παιδικής χαράς και ελαστικού δαπέδου στο Μπάσκετ του Δημοτικού Σχολείου ΤΚ Αδριανής»»

 1.  

Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου του  Χατζηαναστασιάδη Μιχαήλ

 1.  

Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου του  Τσεχερίδη Ελευθέριου

 1.  

Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου του  Πατακάκη Ανάργυρου

 1.  

Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου του  Μουστακίδη Παναγιώτη

 1.  

Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου της Χατζοπούλου Μελπομένης

 1.  

Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου του  Σωτήρογλου Στέργιου

 1.  

Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου του  Δημίου Ιωάννη

 1.  

Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου της Μπαϊραμίδου Μαρίας

 1.  

Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Παρανεστίου εκτός ΠΕ Δράμας

 1.  

 Έγκριση απευθείας Ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Παρανεστίου» για τα έτη 2022,2023,2024» και συγκεκριμένα για το Τμήμα 9 «Εργασίες πλυσίματος επί όλων των οχημάτων» για το Δήμο Παρανεστίου.» για το έτος 2024 .

 1.  

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Παρανεστίου στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg VI-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2021-2027»

 1.  

Προσδιορισμός πυκνότητας του πληθυσμού των αδέσποτων ζωών στην περιοχή όπου αυτά επαναφέρονται και οριοθέτησης περιοχών στις οποίες δεν επιτρέπεται η επαναφορά τους (άρθρο 10 παρ.5(βαε)»

 1.  

Έγκριση εξόδων  μετακίνησης του Δημάρχου στην Πάτρα


                                                                       Ο Πρόεδρος  

 

                                                                                     Καγιάογλου Αναστάσιος

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 02/02/2024
Αριθ. Πρωτ.: 559
Αριθ. Συνεδρίασης:3

Σας προσκαλούμε την 06η
του μηνός Φεβρουαρίου
2024
, ημέρα
Τρίτη
και ώρα 18:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο   67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:  

1

Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2024

2

Έγκριση  έκθεσης εσόδων- εξόδων Δ΄ τριμήνου (01/10/2023-31/12/2023) προϋπολογισμού οικον. έτους  2023

3

Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την σύσταση νέας  διαχειριστικής επιτροπής του ΚΕΠΕΑ Παρανεστίου

4

Κατανομή ποσού στις σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας. 

5

Εξουσιοδότηση της Ειδικής Ταμίας του Δήμου να κινεί το Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης 1125/26153757 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος

6

Έγκριση τροποποίησης της αριθμ.32/2023 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί Έγκριση ένταξης -σύνδεσης του Δήμου  στην διατραπεζική υποδομή του «ΔΙΑΣ Portal» για την Ταμειακή διαχείριση του λογαριασμού μας/ στην Τράπεζα της Ελλάδος..», ως προς τα στοιχεία του εκπροσώπου – υπαλλήλου του Δήμου ,

7

Ορισμός υπολόγου για έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

8

Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άδρευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1&2 του Β.Δ 28.3/15.4.1957 

9

Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής για έργο του Δήμου Παρανεστίου με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων Δήμου Παρανεστίου»

10

Συγκρότηση Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης

11

Έγκριση φιλοξενίας της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Ν. Ροδόπης στον οικισμό του Μεσοχωρίου

12

Παραχώρηση χρήσης  των αθλητικών εγκαταστάσεων του ποδοσφαιρικού γηπέδου Αδριανής, στην ομάδα γυναικών Κ-15 της ΕΠΣ Δράμας για  προπονήσεις και τέλεση επισήμων αγώνων. 

                                                                

                                                                                            Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                                           Στυλιανίδης Ο. Αναστάσιος