ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 8/03/2022
Αριθ. Πρωτ.: Φ.1.1.32./1068

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. το άρθρο 211 του Ν.3584/07
2. την παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 3966/2011
3. τα άρθρα 6 και 7 του Β.Δ 28.3/15.4.1957
4. Την αριθ. 4/2021 (ΑΔΑ: ΨΟΡ3ΩΞΗ-Ζ9Υ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη υδρονομέων για
την εξασφάλιση της διατεταγμένης χρήσης των αρδευτικών υδάτων και
διαφύλαξη των σχετικών έργων , για την άρδευση του έτους 2021 κα-
θώς και ο αριθμός των θέσεων υδρονομέων.
5. Την υπ΄αριθμ. 8/2022 (ΑΔΑ: ΨΣΚ8ΩΞΗ-47Ζ) απόφαση της Οικονομι-
κής Επιτροπής σχετικά με τη λήψη απόφασης για την πρόσληψη υδρο-
νομέων άρδευσης.
6. Την αριθ. 10/2022 (ΑΔΑ: Ψ1ΧΕΩΞΗ-2ΨΜ) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη ειδικών υδρονο-
μικών οργάνων, ορίζει το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περι-
όδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων και τον τομέα για τον οποίο
προορίζεται κάθε θέση.
7. την αριθμ. 63901/3-3-2022 (ΑΔΑ: ΨΒ9ΖΟΡ1Υ-Ξ2Λ) απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης , με την

οποία εγκρίνεται η πρόσληψη προσωπικού δύο (2) θέσεων, με σύμ-
βαση εργασίας ορισμένου χρόνου Υδρονομέων Άρδευσης, για την
εύρυθμη λειτουργία και φύλαξη των αρδευτικών συστημάτων της Δη-
μοτικής Ενότητας Παρανεστίου (Στέρνας και Ξανγνάντου) και Δ.Ε.
Νικηφόρου (Αδριανής & Νικηφόρου) κατά την αρδευτική περίοδο έ-
τους 2021 ήτοι από 01-04-2022 έως 30-09-2022.
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που α-
ναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους με τα απαιτούμενα δι-
καιολογητικά από την
09/03/2022 έως την 15/03/2022 στο Δημαρχείο
Παρανεστίου
κατά τις ώρες 08.00 – 14.30 ή ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική
διεύθυνση
: dimos@paranesti.gr
1. Αριθμός θέσεων
Το δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 12/2021 απόφαση του, καθόρισε
τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων ως εξής:
Α. Υδρονομείς 2 άτομα
2. Αρδευτική περίοδος
Το δημοτικό Συμβούλιο όρισε με την υπ’ αριθμόν 10/2022 απόφαση του την
αρδευτική περίοδο από
01./04/2022 έως 30/09/2022.
3. Απαιτούμενα Θετικά Προσόντα
Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:
α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
β. Να έχει συμπληρώσει το 23
o έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το
60
o έτος..
γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.
4. Απαιτούμενα Αρνητικά Προσόντα
Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:
α. Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανό-
τητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ' όσον διαρκεί η στέρηση αύ-
τη.
Δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιμώνται
όμως μεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι
υπηρετήσαντες εις τις ένοπλες δυνάμεις και εκ τούτων οι έχοντες μάχιμο υπη-
ρεσία εν τη ζώνη επαφής μετά του εχθρού.
5. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται:
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
β) Αντίγραφο του δελτίου ποινικού μητρώου (ζητείται αυτεπάγγελτα από την
υπηρεσία).
γ) Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
δ) Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
ε) Πιστοποιητικό της οικείας σχολικής αρχής περί γραμματικών γνώσεων του
υποψηφίου.
στ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο
8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστο-
ποιητικών, εφ' όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της
συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρε-

ούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός
ευλόγου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε
διατυπώσεως. Η προθεσμία αύτη, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διο-
ρισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση
του εγγράφου του διορισμού.
8. Εκλογή υδρονομικών οργάνων
Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο.
9. Αναδιορισμός
Τα υδρονομικά όργανα διορίζονται μόνο για την χρονική διάρκεια της αρδευτι-
κής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω.
10. Καθήκοντα Υδρονομέων
α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή
αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως.
β. Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων
και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις έ-
καστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεώς τους.
γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η ε-
πιμέλεια της καλής συντήρησής τους.
δ. Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή
επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών
υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και
υγιεινή των υδάτων.
ε. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.
στ. Η άμεσος γνωστοποίηση εις τον αρμόδιο αγροφύλακα παντός αγροτικού
αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.

ζ. Η φύλαξης των παρά τας όχθες των αυλάκων ή εις μικράν από τούτων α-
πόσταση κειμένων αγροτικών κτημάτων, δι' ά κέκτηνται αρμοδιότητας και υπέ-
χουν ευθύνες ως και οι αγροφύλακες.
11. Δημοσίευση Πρόσκλησης
Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον επτά
ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον
πίνακα ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων Παρανεστίου, Νικηφόρου
και Αδριανής.
12. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προσωπικού κατά τις εργάσιμες η-
μέρες και ώρες 08.00 – 14.30 , Τηλέφωνο 2521352310 , e-mail:
m.malezoglou@paranesti.gr
Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από
αίτηση που υποβάλλεται στο ΚΕΠ της ΔΕ Νικηφόρου και στο ΚΕΠ της ΔΕ
Παρανεστίου.

Ο Δήμαρχος Παρανεστίου
Καγιάογλου Αναστάσιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 15/03/2022
Αριθ. Πρωτ.: 1255

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ


Ο Δήμος Παρανεστίου προκειμένου να προβεί στην ασφάλιση των οχημάτων μηχανημάτων του, για ένα (1) έτος, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους με αντίστοιχο αντικείμενο να καταθέσουν κλειστές έγγραφες οικονομικές προσφορές στο Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου μέχρι την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022 και ώρα 14:00 μ.μ.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή, στο σύνολο, για τις ασφαλιστικές καλύψεις που αναφέρονται στην κατωτέρω έκθεση για τα υπηρεσιακά οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Παρανεστίου.
Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι πέντε χιλιάδες επτακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και μηδέν λεπτά (
5.798,00 €).
Αναλυτικές πληροφορίες για τα οχήματα, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το έντυπο οικονομικής προσφοράς παρατίθενται στα παραρτήματα Α, Β και Γ της Τεχνικής ‘Εκθεσης αριθ. Πρωτ. 1250/15.03.2022.
Πληροφορίες: Τηλ. 2521352314, Μελενικιώτου Δέσποινα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Πρόσκληση για την 3η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

         


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 14/2/2022
Αριθ. Πρωτ.: 1155
Αριθ. Συνεδρίασης: 3
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 15η
του μηνός Μαρτίου 2022 , ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. σε Τακτική
Συνεδρίαση
της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης
για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


1. Έγκριση της 3ης  αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2022

2. Στρατηγικός προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού  του ΝΠΔΔ του Δήμου Παρανεστίου για την περίοδο 2023-2026

3. Έγκριση της 2ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικ. έτους 2022 του ΝΠΔΔ του Δήμου Παρανεστίου

4. Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων συμμετοχής και υποβολή πρότασης ένταξης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις»

5. Λήψη απόφασης για συμμετοχή και αποδοχή των όρων του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» και υποβολή  της Πράξης με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε Γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Παρανεστίου» στη Δράση: 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

6. Λήψη απόφασης για έγκριση σύναψης της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε Γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Παρανεστίου» μεταξύ Δήμου Παρανεστίου και ΔΕΠΑΝ και υλοποίησης των προβλεπόμενων στην επισυναπτόμενη Προγραμματική Σύμβαση.

7.Λήψη απόφασης για έγκριση σύναψης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Παρανεστίου και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης /  Π. Ε. Δράμας, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΖΩΝΗ ΔΡΑΜΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ)»

8.Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου του  Ζουνίδη Ευστράτιου

9.Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου του  Βρακά Αλέξανδρου

10.Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου του  Παπαδόπουλου Γεώργιου του Ευριπίδη

11.Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου της Φουντουκίδου Δέσποινας  του Σάββα

12.Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου της Μελάτζε Τσιάλας  

13.Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου της Αντωνιάδου Δέσποινας  .

14.Έγκριση του πρακτικού 1 & 2  της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «Συντήρηση και Επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Παρανεστίου» διαρκείας (3) ετών .

15.Έγκριση του πρακτικού 1 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Ανοικτού ηλεκτρονικού, διεθνούς διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, βάσει της  παρ. 2β, Άρθρου 26, Ν.4412/2016 και χωρίς τροποποίηση των όρων της Αρ.6/2021 Διακήρυξης του Δήμου Παρανεστίου και με Α/Α Συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ 140088, της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΈΤΗ 2022, 2023 ΚΑΙ 2024» για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής Και Παιδείας του Δήμου Παρανεστίου.

16. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παράσταση του Δήμου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας  για την υπόθεση  αγωγής αιρετών του Δήμου κατά  του Δήμου Παρανεστίου   που  θα εκδικαστεί στις 10-5-2022.

17.Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στην  ΑθήναΕγκρίθηκε η αγροτική οδοποιία Δήμου Παρανεστίου στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Εγκρίθηκε η αγροτική οδοποιία Δήμου Παρανεστίου στο Πρόγραμμα

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»


Ένα ακόμη μεγάλο έργο από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών έρχεται να προστεθεί στην σειρά εγκρίσεων έργων που αναβαθμίζουν την καθημερινότητα των κατοίκων μας.


Συγκεκριμένα εντάθηκε το έργο με τίτλο« Αγροτική οδοποιία Δήμου Παρανεστίου» στον Άξονα Προτεραιότητας « Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» , του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με προϋπολογισμό 839.090,00 ευρώ όπου  αφορά :


          Τη μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων καθώς και την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων και


          την εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στις αγροτικές περιοχές καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου


Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Παρανεστίου κ. Καγιάογλου Αναστάσιος ανέφερε : «Είμαι πολύ χαρούμενος που εγκρίθηκε η πρόταση μας για έργα αγροτικής οδοποιίας του Δήμου μας από το Υπουργείο Εσωτερικών. Σε ένα αγροτικό κυρίως Δήμο είναι αδιανόητο να μην είναι προτεραιότητα μας η στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Με έργα ουσίας στηρίζουμε έμπρακτα τους αγρότες και κτηνοτρόφους μας,  αυτούς τους ανθρώπους του μόχθου που καθημερινά μάχονται με τα στοιχεία της φύσης και άλλους μη προβλέψιμους παράγοντες για να επιβιώσουν και να μας προσφέρουν υψηλής ποιότητας προϊόντα ».


Πρόσκληση για την 2η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 28η  του μηνός Φεβρουαρίου  2022 , ημέρα   Δευτέρα   και ώρα 10:00 π.μ. σε  Τακτική  Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1.  

Έγκριση της 2ης  αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2022

  1.  

Αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2022

  1.  

Εξειδίκευση πιστώσεων κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

  1.  

Έγκριση της 1ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικ. έτους 2022 του ΝΠΔΔ του Δήμου Παρανεστίου

  1.  

Έγκριση της Συνοπτικής Ανακεφαλαιωτικής Έκθεσης 1ου τριμήνου του έργου«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ ΑΔΡΙΑΝΗΣ»

  1.  

Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων

  1.  

Έγκριση του 3ου   πρακτικού  της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» για τα έτη  2022,2023 και 2024.

  1.  

Στρατηγικός προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού  του Δήμου Παρανεστίου για την περίοδο 2023-2026.

 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα τακτικά μέλη θα πρέπει να ειδοποιήσουν έγκαιρα τον γραμματέα της επιτροπής ώστε να ειδοποιηθούν οι  αναπληρωτές τους.     

 

                           

                                                                   Ο Πρόεδρος

 

                                                                    Καγιάογλου Αναστάσιος

Πρόσκληση για την 3η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 3η  Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου  που θα γίνει στις 28η   Φεβρουαρίου   2022, ημέρα Δευτέρα   με ώρα έναρξης 13:00 μ.μ. και λήξη 15:00 μμ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με την nap. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α'/11-03-2020) και με την υπ’αρ. 426/77233/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:           

               

1. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και 2ης  τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έτους 2022

2. Έγκριση Αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2022.

3. Συγκρότηση  Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης

4. Τροποποίηση της 38/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Ορισμός υπευθύνου και συντονιστή με τους αναπληρωτές τους  για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα «Υγιείς Πόλεις» και συγκρότηση Συντονιστικής επιτροπής του Προγράμματος»

5. Έγκριση για οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη μας . 


    Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρα θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από προσωπικό τους λογαριασμό προς το email του γραμματέα του Δ.Σ. Δήμου Παρανεστίου  manosdim@yahoo.gr , αποστέλλοντας συμπληρωμένο με την ψήφο τους, το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας ή  με ΦΑΞ στο  25210-90189.

Όσοι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανώτερα θέματα της ημερήσιας διάταξης από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό του γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου με γραπτό μήνυμα sms (τηλ. Επικ. 6973738586).

Μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο Σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.                     

                                                                                         

                                                                                             Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


                                                                                           Στυλιανίδης Ο. Αναστάσιος

Λειτουργία Ιατρείου Post Covid

Λειτουργία Ιατρείου Post Covid


Σας γνωρίζουμε ότι λειτουργεί κάθε Τετάρτη στο Κέντρο Υγείας Δράμας ιατρείο Post Covid.


Στο εν λόγω ιατρείο, διερευνώνται τα συμπτώματα που αναπτύσσονται σε άτομα με ιστορικό πιθανής η επιβεβαιωμένης λοίμωξης SARS-CoV-2, συνήθως 3 μήνες από την έναρξη της νόσου COVID-19 με συμπτώματα που διαρκούν τουλάχιστον 2 μήνες και δεν μπορούν να εξηγηθούν με εναλλακτική διάγνωση.

Η προσέλευση γίνεται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στα τηλέφωνα: 2521109206,
2521109207, 2521109208.

Τέλος οι πλημμυρισμένοι δρόμοι γύρω από το Δημαρχείο του Παρανεστίου.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Τέλος οι πλημμυρισμένοι δρόμοι γύρω από το Δημαρχείο του Παρανεστίου.

Ολοκληρώθηκε ένα ακόμη αναγκαίο έργο στην Κοινότητα Παρανεστίου που αφορά την κατασκευή φρεατίων για την συλλογή των νερών της βροχής.


Με το έργο αυτό οι δρόμοι γύρω από το Δημαρχείο του Παρανεστίου
που πλημμύριζαν με την πρώτη βροχή και οι κάτοικοι χρειάζονταν γαλότσες για να τους διασχίσουν , θα είναι πλέον παρελθόν.


Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Παρανεστίου κ. Καγιάογλου Αναστάσιος ανέφερε : «
Ο Δήμος μας είναι και παραμένει συνεχώς
δίπλα στους πολίτες και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν δίνοντας άμεσες και οριστικές λύσεις
».

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΔΡΑΜΑΣ- ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΔΡΑΜΑΣ- ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ


Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου στο Δημαρχείο  Παρανεστίου , με πρωτοβουλία του Δημάρχου Παρανεστίου Αναστάσιου Καγιάογλου,  συνάντηση εργασίας στην οποία συμμετείχαν οι Δήμαρχοι Δράμας και Ξάνθης Χριστόδουλος Μαμσάκος  και  Μανώλης Τσέπελης, ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας  Παρανεστίου Χορόζογλου Σάββας,  ο Αντιδήμαρχος τουρισμού Ξάνθης Αμβροσιάδης Παναγιώτης , οι Γενικοί Γραμματείς των Δήμων Παρανεστίου και  Ξάνθης  Δασκάλου Θωμάς και Ψωμά Σοφία,    ο  Διευθυντής της Αναπτυξιακής Δράμας Μανώλης Χατζόπουλος  και υπηρεσιακοί παράγοντες των 3 Δήμων.

Στόχος ο  κοινός  σχεδιασμός  με συνέργειες και πρωτοποριακά «εργαλεία», ώστε η  ευρύτερη περιοχή μας  να μετατραπεί σε τουριστικό προορισμό 365 ημέρες τον χρόνο.

Όλοι συμφώνησαν ότι ο τουρισμός στην περιοχή ,   έχει τεράστιες δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης, αφού διαθέτει μοναδικούς πόρους διεθνούς εμβέλειας.

Και οι 3 Δήμαρχοι συμφώνησαν ότι με συνέργειες και κοινές προσπάθειες θα έχουμε σύντομα θετικά αποτελέσματα.


Θα υπάρξουν, μάλιστα, στοχευμένες δράσεις,  που σύντομα θα ανακοινωθούν.

Αυτό σημαίνει ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  μεταξύ των Δήμων που διαθέτουν κοινά χαρακτηριστικά , θέληση υπέρβασης των διοικητικών ορίων και διοργάνωσης κοινών  δράσεων.

Το επόμενο διάστημα θα ενταθούν οι κινήσεις και πρωτοβουλίες των 3 Δημάρχων  προς αυτή την κατεύθυνση, σε συνεργασία  και με άλλους φορείς.