Για την εξασφάλιση της πρόσβασης των μονίμων κατοίκων των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την εξασφάλιση της πρόσβασης των μονίμων κατοίκων των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας.

ΤαΚΕΠ του Δήμου Παρανεστίουσας ενημερώνουν ότι από τις 01-07-2023 ως και τις 15-07-2023 ξεκινάει ο κύκλος αιτήσεων για την υπαγωγή στο Μητρώο Λευκών Περιοχώνγια την εξασφάλιση της πρόσβασης των μονίμων κατοίκων των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

 • Η ταυτότητά σας

 • Το ΑΦΜ σας

 • Πρόσφατος λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος

 • Το τελευταίο εκκαθαριστικό σας


                                           Επικοινωνία:

ΚΕΠ Νικηφόρου: 2521352318,2521352319,2521090437

ΚΕΠ Παρανεστίου: 2524350100

ΚΕΠ Αδριανής        : 2521082301

Στις Λευκές Περιοχές ανήκουν όλοι οι οικισμοί του Δήμου Παρανεστίου εκτός της Τοπικής Κοινότητας Αδριανής.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς σας κωδικούς taxisnet.

Πρόσκληση για την 5η συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Δήμου Παρανεστίου

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 23/06/2023
Αριθ. Πρωτ.: 194
Αριθ. Συνεδρίασης: 5

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, σας καλεί σε Τακτική Συνεδρίαση την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2023 και ώρα 09:00 π.μ. στον Νικηφόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/10 (Καλλικράτης), για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης περί πρόσληψης προσωπικού με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου για την 1. στελέχωση των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του δήμου Παρανεστίου.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα τακτικά μέλη θα πρέπει να ειδοποιήσουν έγκαιρα τον γραμματέα του Δ.Σ. ώστε να ειδοποιηθούν οι αναπληρωτές τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣΤακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 22/06/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3395
8η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση.

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 26η του μηνός Ιουνίου
2023
, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 11:00 π.μ. 

σε Τακτική
Συνεδρίαση
της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης
για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1.  

Έγκριση 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023

 1.  

Εξειδίκευση πιστώσεων κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.

 1.  

Αποδοχή ή μη δωρεάς του Χατζησαββίδη Ιωάννη για παραϊατρικό εξοπλισμό

 1.  

Αποδοχή ή μη δωρεάς της εταιρίας HB BODY ABEE  για λαδομπογιές

 1.  

Έγκριση εξόδων  μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα

 1.  

Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα

 1.  

Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Παρανεστίου εκτός ΠΕ Δράμας

 1.  

Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου  σχετικά με την συμμετοχή ή μη του Δήμου σε Ενεργειακές Κοινότητες

 1.  

Έγκριση  του 1ου Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιας Ανοιχτής Διαδικασίας του Διαγωνισμού του Έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ Δ.Κ. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΘΕΡΜΙΩΝ» που αφορά την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21.3 της με αρ. Διακήρυξη 5/2022 του Δήμου Παρανεστίου και με κριτήριο ανάθεσης την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής 

 1.  

Έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3 της Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιας Ανοιχτής Διαδικασίας του Διαγωνισμού της Μελέτης «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Τ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» που αφορά την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών

 

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 23/06/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3396
Αριθ. 8η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Σας προσκαλούμε την 26η του μηνός Ιουνίου
2023
, ημέρα
Δευτέρα
και ώρα 19:00 μ.μ. ν
α προσέλθετε  σε  Τακτική   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
σύμφωνα με το άρθρο  67 του Ν. 3852/2010,
η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου,
για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:   

 1.  

Έγκριση 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. Έτους 2023

 1.  

Αποδοχή  ένταξης του έργου του Δήμου Παρανεστίου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ» στον ΠΥΛΩΝΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και έγκριση  11ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023

 1.  

Κατανομή ποσού 6.190,70€ Ευρώ στις σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων. 

 1.  

Καθορισμός των ειδικοτήτων και του αριθμού τους στα πλαίσια της πρόσκλησης για διάθεση θέσεων μαθητείας σε μαθητευόμενους των  ΕΠΑ.Σ της Δ.ΥΠ.Α  για το σχολικό έτος 2023-2024

 1.  

Έγκριση επιτροπών παραλαβής και χαρακτηρισμού φυσικού εδάφους για το έργο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Δρυμοτόπου»

 1.  

Έγκριση επιτροπών παραλαβής και χαρακτηρισμού φυσικού εδάφους για το έργο «Συντήρηση  Κοινοτικού καταστήματος Πρασινάδας»

 1.  

Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου  «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Πτελέας»

 1.  

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας για το έργο με τίτλο Υποέργο  1:  «Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης  ΤΚ Αδριανής ,Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού για την  μεταφορά νερού» του έργου: Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης σε Αδριανής και Ψηλή Ράχη Δήμου Παρανεστίου»


  

 

Ειδική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 15/06/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3028
Αριθ. Ειδικής Δημόσιας Συνεδρίασης: 7

Σας προσκαλούμε την 18η του μηνός
Ιουνίου
  2023, ημέρα
Κυριακή   
και ώρα
11:30 π.μ. να προσέλθετε  στην  Ειδική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 20 του Ν. 3781/2008,

η οποία θα γίνει στην αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων της Κοινότητας Θόλου του Δήμου μας, σχετικά με τον Απολογισμό Πεπραγμένων της Δημοτικής αρχής έτους 2022.

 

Ειδική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 01/06/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3028
Αριθ. Συνεδρίασης: 7 

Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση


Σας προσκαλούμε την 18η του μηνός Ιουνίου

2023, ημέρα
 Κυριακή   
και ώρα
11:30 π.μ. να προσέλθετε  στην  Ειδική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 20 του Ν. 3781/2008,

η οποία θα γίνει στην αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων της Κοινότητας Θόλου του Δήμου μας, σχετικά με τον Απολογισμό Πεπραγμένων της Δημοτικής αρχής έτους 2022.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

                                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική Δημοπρασία, σύμφωνα με τις

διατάξεις του Π.Δ. 270/81, που αφορά στην σύναψη σύμβασης δύο (2) ετών, με βάση

τα οριζόμενα στο άρθρο 64 του Ν.4257/14, μεταξύ Δήμου Παρανεστίου και εταιρείας

που τηρεί τις νόμιμες προϋποθέσεις, με αντικείμενο την εκποίηση

Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων (κωδικός απόβλητου σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό

Κατάλογο: 16 01 04) και περισυλλογή αυτών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου

με σκοπό την μεταφορά τους σε Εγκεκριμένο Σύστημα Συλλογής Οχημάτων Τέλους

Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.), βάσει του Π.Δ. 116/2004.

Αποτελέσματα Wine Trail 2023 - 12km

WINE TRAIL 2023 - 12KM
ΘΕΣΗ ΒΙΒ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΗΛ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΟΝΟΣ
1 849 ΣΑΝΕΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M2 47m 45s
2 741 ΖΑΙΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M1 48m 16s
3 831 ΤΣΕΒΔΑΡΗΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ M3 50m 37s
4 775 ΛΙΤΣΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M2 51m 30s
5 835 ΤΣΟΥΜΑΡΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ  M2 54m 14s
6 721 ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  F2 55m 1s
7 743 ΖΊΧΝΑΛΗΣ  ΦΏΤΗΣ  M3 56m 50s
8 794 ΜΠΑΡΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  M2 58m 57s
9 728 ΜΑΝΤΣΟΣ ΝΙΚΟΣ M3 59m 2s
10 789 ΜΟΥΔΙΩΤΗΣ  ΔΗΜΉΤΡΗΣ  M2 59m 9s
11 729 ΔΑΜΙΑΝΊΔΗΣ  ΦΙΛΙΠΠΑΣ  M3 59m 34s
12 827 ΤΡΕΝΤΟΥ ΗΛΊΑΣ  M2 59m 48s
13 740 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M2 1h 0m 53s
14 730 ΔΗΜΗΤΡΙΆΔΗΣ  ΑΝΤΏΝΗΣ M1 1h 0m 59s
15 722 ΓΙΑΓΚΟΥ ΠΕΤΡΟΣ M3 1h 1m 15s
16 825 ΤΙΓΓΕΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M1 1h 1m 22s
17 762 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ M3 1h 1m 27s
18 803 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M3 1h 1m 36s
19 717 ΒΑΪΡΑΜΙΔΗΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ  M2 1h 2m
20 742 ΖΑΙΜΗΣ ΑΡΗΣ  M3 1h 2m 5s
21 744 ΛΙΟΥΣΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ M3 1h 2m 19s
22 702 GIGAS  SOTIRIOS M3 1h 2m 25s
23 840 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M2 1h 2m 39s
24 838 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΑ  F1 1h 2m 56s
25 786 ΜΗΛΙΑΡΆΚΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ  M2 1h 3m 32s
26 711 ΑΡΑΜΠΑΤΖΉΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ M2 1h 4m 6s
27 850 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ M2 1h 4m 53s
28 833 ΤΣΕΠΕΣΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ M3 1h 5m 7s
29 739 ΕΥΔΩΡΊΔΗΣ KΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ M3 1h 5m 12s
30 796 ΝΣΡΑΝΤΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M2 1h 5m 24s
31 811 ΠΡΟΕΣΤΌΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ  M2 1h 5m 29s
32 828 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ M3 1h 5m 37s
33 832 ΤΣΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M3 1h 5m 50s
34 746 ΙΩΑΝΝΊΔΗΣ  ΙΟΡΔΆΝΗΣ  M3 1h 6m 4s
35 718 ΒΑΚΙΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ F2 1h 6m 16s
36 763 ΚΙΟΣΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M2 1h 6m 21s
37 771 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ M2 1h 6m 31s
38 844 ΚΡΑΛΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ M2 1h 6m 33s
39 708 ΑΝΤΖΑΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ  M2 1h 6m 41s
40 795 ΜΠΕΖΟΣ ΤΆΣΟΣ  M2 1h 7m 6s
41 842 THORNTON REBECCA F2 1h 7m 45s
42 745 ΙΩΆΝΝΗΣ ΤΣΑΚΏΝΗΣ M3 1h 7m 54s
43 790 ΜΠΑΙΡΑΚΤΣΗΣ  ΘΕΟΧΆΡΗΣ  M2 1h 7m 56s
44 816 ΣΙΑΜΑΝΗΣ ΑΝΤΏΝΗΣ  M2 1h 9m 6s
45 754 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M3 1h 9m 17s
46 846 ΚΕΦΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ M2 1h 9m 20s
47 767 ΚΟΥΒΑΛΆΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΉΣ  M3 1h 10m 12s
48 821 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ  M3 1h 10m 12s
49 841 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ  ΕΥΛΑΜΠΙΑ  F3 1h 10m 14s
50 773 ΚΩΣΤΟΥΛΗ ΑΡΙΑΔΝΗ F1 1h 10m 33s
51 703 ΑΓΟΡΑΣΤΌΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ  M3 1h 10m 38s
52 720 ΓΑΒΡΙΗΛΊΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ  F2 1h 11m 27s
53 758 ΚΑΤΣΑΡΌΣ  ΔΗΜΉΤΡΗΣ  M2 1h 12m 20s
54 768 ΚΟΥΤΟΎΠΑΣ  ΣΩΤΉΡΗΣ  M2 1h 12m 23s
55 756 ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΖΩΗ F2 1h 12m 35s
56 801 ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ  ΓΙΏΡΓΟΣ  M2 1h 12m 46s
57 725 ΓΙΑΝΤΣΙΟΥ  ΚΑΤΕΡΊΝΑ  F2 1h 12m 58s
58 748 ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ  ΣΤΡΆΤΟΣ  M2 1h 13m 1s
59 837 ΧΑΛΕΠΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ M2 1h 14m 33s
60 847 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M3 1h 14m 54s
61 800 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΊΟΥ  ΒΑΓΓΈΛΗΣ  M2 1h 17m 12s
62 819 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ M3 1h 17m 23s
63 714 ΚΟΒΟΥΣΙΑΔΗΣ     1h 17m 50s
64 776 ΜΑΓΚΟΣ  ΕΛΕΥΘΈΡΙΟΣ  M2 1h 18m 9s
65 839 ΧΑΤΖΗΝΑΚΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ  M2 1h 18m 11s
66 705 ΑΛΕΞΙΆΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ M2 1h 18m 13s
67 812 ΡΟΙΔΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M2 1h 18m 16s
68 734 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M2 1h 18m 24s
69 706 ΑΝΑΣΤΑΣΙΆΔΗΣ  ΝΙΚΌΛΑΟΣ M2 1h 18m 51s
70 751 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ F2 1h 19m
71 727 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M3 1h 19m 41s
72 845 ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M3 1h 19m 55s
73 791 ΜΠΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ M2 1h 20m 25s
74 817 ΣΚΑΡΤΟΥΛΗΣ  ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ M2 1h 20m 44s
75 761 ΚΕΥΣΕΝΊΔΗΣ ΧΡΉΣΤΟΣ M3 1h 20m 45s
76 829 ΤΡΙΠΟΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  M2 1h 21m 4s
77 726 ΓΙΔΑΡΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ  M2 1h 21m 29s
78 731 ΔΙΚΜΑΝΗ  ΕΛΕΝΗ  F1 1h 21m 43s
79 820 ΣΦΙΛΤΣΕΡΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ M3 1h 21m 59s
80 848 ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ M3 1h 22m 37s
81 736 ΕΥΑΓΓΕΛΊΔΗ ΕΙΡΉΝΗ ΜΑΡΊΑ  F1 1h 22m 40s
82 701 BONDROIT POL M3 1h 23m 24s
83 700 BONDROIT ALEXANDROS M2 1h 23m 26s
84 784 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ M3 1h 23m 45s
85 830 ΤΡΟΧΙΔΟΥ  ΞΑΝΘΉ  F3 1h 24m 13s
86 715 ΒΑΒΔΙΝΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ M3 1h 24m 21s
87 707 ΑΝΑΣΤΑΣΙΆΔΟΥ  ΕΛΈΝΗ  F2 1h 25m 17s
88 781 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  M2 1h 25m 38s
89 843 ΔΡΑΖΙΟΣ ΘΩΜΑΣ M2 1h 25m 41s
90 834 ΤΣΙΌΝΟΓΛΟΥ ΞΑΝΘΉ F1 1h 26m 33s
91 804 ΠΑΣΧΑΛΊΔΗΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ M2 1h 27m 28s
92 716 ΒΑΓΑΝΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ M2 1h 27m 31s
93 713 ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ F1 1h 28m 17s
94 735 ΕΜΙΝΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ M2 1h 28m 19s
95 753 ΚΑΡΑΚΕΧΑΓΙΌΓΛΟΥ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ  F1 1h 30m
96 723 ΓΙΆΚΗΣ ΘΕΌΦΙΛΟΣ M1 1h 30m 13s
97 719 ΒΟΡΕΆΔΗΣ ΛΆΖΑΡΟΣ M1 1h 30m 15s
98 766 ΚΟΛΤΣΑΚΊΔΟΥ  ΜΑΡΊΑ  F1 1h 30m 29s
99 822 ΤΑΡΠΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M3 1h 30m 54s
100 732 ΔΙΚΤΑΠΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ M2 1h 30m 55s
101 752 ΚΑΡΑΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M3 1h 32m 5s
102 764 ΚΌΓΙΟΓΛΟΥ ΛΕΜΟΝΙΆ F2 1h 32m 14s
103 757 ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΑ F3 1h 32m 36s
104 798 ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M1 1h 33m 12s
105 836 ΦΙΛΑΝΔΡΙΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ F1 1h 33m 14s
106 806 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ M2 1h 34m 4s
107 792 ΜΠΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M2 1h 34m 18s
108 749 ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΟΦΙΑ  F2 1h 34m 20s
109 810 ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ  ΈΦΗ  F2 1h 34m 24s
110 737 ΕΥΑΓΓΕΛΊΔΗΣ  ΣΤΑΎΡΟΣ  M2 1h 34m 48s
111 797 ΠΑΝΤΑΖΉΣ ΜΑΡΊΝΟΣ M2 1h 35m 47s
112 755 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΏΤΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΊΑ  F1 1h 36m 3s
113 774 ΛΑΖΑΡΊΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ M3 1h 36m 37s
114 770 ΚΟΎΦΤΑ ΓΕΣΘΗΜΑΝΉ F2 1h 36m 39s
115 780 ΜΑΚΡΉΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ M3 1h 38m 26s
116 779 ΜΑΚΡΉ ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ F2 1h 38m 28s
117 778 ΜΑΚΡΉ ΑΡΓΥΡΏ F2 1h 38m 30s
118 788 ΠΑΠΠΗ ΔΩΡΑ F2 1h 38m 33s
119 802 ΔΕΡΜΕΤΖΟΓΛΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M3 1h 39m 3s
120 799 ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M2 1h 39m 15s
121 785 ΜΑΧΑΙΡΟΥΔΗΣ  ΚΩΣΤΑΣ M2 1h 39m 18s
122 777 ΜΑΓΚΡΙΏΤΗΣ  ΓΕΏΡΓΙΟΣ  M2 1h 42m
123 823 ΤΑΣΤΣΊΔΗΣ  ΓΙΏΡΓΟΣ  M2 1h 42m 18s
124 747 ΙΩΆΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ F2 1h 42m 24s
125 733 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ F1 1h 43m 19s
126 815 ΣΕΡΕΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M2 1h 43m 49s
127 824 ΤΕΤΕΡΙΝΑ  ΚΑΤΕΡΊΝΑ  F2 1h 43m 51s
128 808 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  M2 2h 11m 52s
129 750 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ  ΣΟΦΙΑ  F2 2h 11m 55s
130 805 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ  M3 2h 11m 58s

Αποτελέσματα Wine Trail 2023 - 7km

WINE TRAIL 2023 - 7KM
ΘΕΣΗ ΒΙΒ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΗΛ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΟΝΟΣ
1 119 ΚΑΤΣΑΡΌΣ ΣΤΈΦΑΝΟΣ M1 35m 42s
2 179 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M1 35m 58s
3 180 ΣΥΡΙΩΤΗΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ M1 37m 30s
4 164 ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M2 38m 6s
5 149 ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M1 41m 2s
6 130 ΜΠΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M3 41m 13s
7 106 ΓΡΗΓΟΡΙΆΔΗΣ  ΙΩΆΝΝΗΣ  M2 42m 42s
8 168 ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M1 42m 44s
9 176 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  M2 42m 46s
10 167 ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΣ M1 45m 14s
11 166 ΜΑΝΩΛΕΣΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ M1 45m 16s
12 101 ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  M2 46m
13 172 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M2 46m 16s
14 162 ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M3 46m 26s
15 198 ΛΟΥΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M3 49m 7s
16 143 ΦΊΛΙΑ  ΛΟΥΚΆΣ  M1 49m 23s
17 138 ΣΚΌΡΔΟΥ  ΣΤΕΡΓΊΑ F2 49m 30s
18 178 ΔΟΛΑΠΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M1 49m 33s
19 163 ΚΑΓΙΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ M1 49m 35s
20 128 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ M2 49m 40s
21 127 ΜΙΚΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ  F2 49m 43s
22 183 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ M3 50m 1s
23 184 ΤΣΙΤΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ F3 50m 14s
24 170 ΜΠΑΪΡΑΚΤΣΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ M1 51m 43s
25 169 ΜΠΑΪΡΑΚΤΣΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ M2 51m 48s
26 115 ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ  ΓΙΏΡΓΟΣ  M2 52m 21s
27 161 ΠΑΡΛΑΠΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ F3 53m 36s
28 177 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ F3 54m 48s
29 146 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M2 55m 39s
30 181 ΔΗΜΑΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M2 56m 15s
31 182 ΔΗΜΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M1 56m 17s
32 147 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΑΡΓΥΡΩ F2 57m 2s
33 102 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΕΦΡΑΙΜ M1 57m 45s
34 199 ΤΣΑΓΚΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M1 57m 47s
35 134 ΠΑΝΑΓΙΏΤΟΓΛΟΥ  ΕΛΈΝΗ  F1 57m 54s
36 150 ΠΕΠΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M2 58m 27s
37 196 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M2 58m 39s
38 135 ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΏΡΓΙΟΣ  M2 59m 19s
39 152 ΔΟΛΔΟΥΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ M2 59m 22s
40 160 ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΦΙΑ F3 59m 48s
41 185 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M3 1h 0m 53s
42 187 ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M1 1h 3m 3s
43 153 ΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ F2 1h 3m 18s
44 186 ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  M2 1h 3m 20s
45 110 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΊΑ  F2 1h 3m 38s
46 189 ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ F2 1h 3m 41s
47 188 ΔΕΛΤΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M2 1h 3m 43s
48 151 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M2 1h 3m 55s
49 155 ΜΠΕΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ F2 1h 3m 56s
50 159 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ F2 1h 4m 12s
51 139 ΣΟΥΤΖΙΔΟΥ ΕΛΈΝΗ  F2 1h 4m 23s
52 116 ΚΑΜΠΟΎΡΗΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ  M3 1h 4m 25s
53 200 ΠΑΡΛΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ F1 1h 4m 48s
54 137 ΣΑΒΒΊΔΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΎΛΑ  F3 1h 5m 31s
55 117 ΚΑΝΑ ΡΑΦΑΉΛ  M1 1h 5m 36s
56 121 ΚΥΡΑΜΠΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ M1 1h 5m 38s
57 175 ΑΝΔΡΕΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ M3 1h 6m 2s
58 123 ΛΙΆΠΗΣ ΑΔΡΙΑΝΟΣ M2 1h 6m 9s
59 144 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΖΥ F2 1h 6m 14s
60 197 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ F2 1h 6m 26s
61 145 ΣΚΟΥΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ F2 1h 7m 14s
62 165 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΣΑΪΑΣ M2 1h 7m 16s
63 105 ΓΙΟΦΤΣΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ M2 1h 7m 50s
64 191 ΓΙΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ F1 1h 7m 54s
65 120 ΚΊΤΑ ΓΕΩΡΓΊΑ  F1 1h 10m 58s
66 108 ΔΕΡΜΗΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M1 1h 11m 3s
67 109 ΔΕΡΜΗΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ F1 1h 11m 8s
68 100 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ F2 1h 11m 11s
69 193 ΜΑΚΑΡΑΤΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ F3 1h 11m 36s
70 124 ΜΑΡΤΙΑΔΗΣ  ΓΙΏΡΓΟΣ  M3 1h 11m 42s
71 125 ΜΑΡΤΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ  F3 1h 11m 43s
72 190 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ F1 1h 12m 20s
73 192 ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ F1 1h 12m 25s
74 104 ΒΕΓΙΝΑ ΕΥΔΟΚΙΑ F2 1h 13m 2s
75 148 ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ F1 1h 14m 6s
76 194 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΣΣΥ F3 1h 14m 58s
77 171 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΛΕΝΗ  F2 1h 15m 24s
78 107 ΔΑΛΚΙΛΙΤΣΗ ΑΘΗΝΑ F2 1h 16m 57s
79 122 ΛΗΜΝΙΟΥΔΗ  ΔΈΣΠΟΙΝΑ  F2 1h 16m 59s
80 132 ΝΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ F3 1h 24m 47s
81 174 ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M2 1h 25m 43s
82 173 ΚΟΥΡΣΑΚΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M2 1h 25m 45s
83 129 ΜΙΧΑΗΛΊΔΟΥ  ΜΑΡΊΑ  F2 1h 35m 5s
84 195 ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ  F3 1h 35m 7s