Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για εγγραφές στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Αδριανής και στο Παιδικό Σταθμό Παρανεστίου.

            

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Πληροφορίες: Π.Γεωργιάδου

Τηλ. 2521082 472

Ταχ.Δ/νση : Αδριανή Δράμας

Ταχ.Κώδ: 66 100 ΔΡΑΜΑ

Email: paid_ad@otenet.gr


Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για εγγραφές στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Αδριανής και στο Παιδικό Σταθμό Παρανεστίου.

Στο πλαίσιο της καλύτερης ενημέρωσης των γονέων και κηδεμόνων και ενόψει της έναρξης των εγγραφών στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Αδριανής και Παιδικό Σταθμό Παρανεστίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Παρανεστίου, αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής για τη νέα σχολική περίοδο 2023-2024 θα δέχονται οι Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί / Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Παρανεστίου, από 10 Μαΐου έως 31 Μαΐου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παραλαμβάνουν τα απαραίτητα έντυπα για την υποβολή της αίτησής τους, από τους παιδικούς σταθμούς και από την ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Παρανεστίου.

Δικαίωμα Εγγραφής:

Τα εγγραφόμενα παιδιά στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς κατά κύριο λόγο προέρχονται από την περιοχή του Δήμου, στον οποίο κατοικούν, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα εγγραφής παιδιού που διαμένει σε όμορο δήμο, στην περίπτωση που υπάρχει κενή θέση.

Κατά την εγγραφή επιλέγονται παιδιά εργαζόμενων γονέων, τα παιδιά των ανέργων και τα παιδιά οικονομικά αδυνάτων οικογενειών, προτιμώμενων εκείνων που έχουν ανάγκη ιδιαίτερης φροντίδας για κοινωνικούς λόγους (όπως παιδιά ορφανά από δύο ή ένα γονέα, μονογονεϊκών οικογενειών, διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων, παιδιά που προέρχονται από οικογένειες με μέλη με σωματική ή πνευματική αναπηρία, πολύτεκνων οικογενειών κ.λ.π.). Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου με απόφασή του εξειδικεύει τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και καθιερώνει τη μοριοδότησή τους.

Ειδικότερα στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Αδριανής γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση και στον Παιδικό Σταθμό Παρανεστίου από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλα τα παιδιά, τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του σταθμού, δηλ. στις 01-09-2023, έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία φιλοξενίας.

Το Ν.Π.Δ.Δ. επίσης εξυπηρετεί μέσω του προγράμματος «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στη προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων εγγραφής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στους παρακάτω Παιδικούς / Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Παρανεστίου:

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ - ΤΗΛ. 2521082472, κα. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ - ΤΗΛ. 2524022294, κα. ΒΑΙΡΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 15/05/2023
Αριθ. Πρωτ.: 111
Αριθ. Συνεδρίασης: 4

     Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, σας καλεί σε Τακτική Συνεδρίαση την Παρασκευή 19 Μαΐου 2023 και ώρα 09:00 π.μ. στον Νικηφόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/10 (Καλλικράτης), για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση Απολογισμού για το Οικονομικό Έτος 2022

 2. Καθορισμός των ειδικοτήτων και του αριθμού τους στα πλαίσια της πρόσκλησης για

  διάθεση θέσεων μαθητείας στα ΕΠΑΛ Μαθητείας για το σχολικό έτος 2023-2024

 3. Λήψη απόφασης για τροποποίηση του προϋπολογισμού (4η 2023)

 4. Έγκριση απολογισμού του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης του κληροδοτήματος

  Στυλιανού Σαμαρά, του οικ. Έτους 2021

 5. Έγκριση ισολογισμού 2022

 6. Καθορισμός μοριοδότησης εγγραφών στους παιδικούς σταθμούς του ΝΠΔΔ Δήμου

  Παρανεστίου για το σχολικό έτος 2022-2023

 7. Καθορισμός επιβολής μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) στις οικογένειες

  φιλοξενούμενων παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του ΝΠΔΔ Δήμου Παρανεστίου

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα τακτικά μέλη θα πρέπει να ειδοποιήσουν έγκαιρα τον γραμματέα του Δ.Σ. ώστε να ειδοποιηθούν οι αναπληρωτές τους.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ Δ.Κ. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΘΕΡΜΙΩΝ

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 04/05/2023
Αριθ. Πρωτ.: Φ.2.1.1/2394

1. Ο Δήμος Παρανεστίου Νομού Δράμας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ Δ.Κ. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΘΕΡΜΙΩΝ», με εκτιμώμενη συνολική αξία 500.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%.

2. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κατηγορία έργων «ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» (399.724,16 ευρώ), (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.paranesti.gr . Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 16-05-2023, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες, που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 23-05-2023. Πληροφορίες Καρέογλου Πολυξένη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Δήμου Παρανεστίου, τηλ.: 25213-52316,317. Αύξων Αριθμός Συστήματος του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 199651.

4. Ο Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί είναι: Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες
5.
Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών.

6. Oι Κωδικοί Κύριου Λεξιλογίου CPV είναι 45233120-6, 45233222-1, 45233290-8, 45233140-2 7. Ο Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός και η επιλογή Αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Το αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, προσκομίζονται στην Αναθέτουσα Αρχή με ευθύνη του οικονομικού φορέα οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

9. ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών, γίνεται δεκτή.
10. Για το χρόνο ισχύος προσφορών, κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα 390 ημερών (13 μηνών), από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αρ. Μελ: 4/2023 Αρ.Διακ:2/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΝUTS : EL 514

11. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29-05-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59.
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 01-06-2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ.

12. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το επί μέρους ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί της εκατό (%) κατά κατηγορία εργασιών.
13. Δικαίωμα συμμετοχής, στο διαγωνισμό, έχουν Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, ή Ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία για έργα «ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» (399.724,16 ευρώ) (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος
-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

14. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος Ένωσης.
15. Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω Ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η Ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια, που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).
16. Λόγοι αποκλεισμού ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της διακήρυξης.
17. Ως Κριτήρια επιλογής και σε ότι αφορά στην καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ., για έργα κατηγορίας: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ» (399.724,16 ευρώ) (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και τα πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.
18. Το έργο χρηματοδοτείται από

. 19. Δεν Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο

20. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 8.064,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 30 ημερών, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς (ήτοι μέχρι 22/07/2024). Στην περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην Ένωση.

21. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές
22. Θα πρέπει να κατατεθεί, επίσης, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 23. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε (12 μήνες) 360 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
24. Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου και η έγκριση των όρων δημοπράτησης αποφασίστηκε με την υπ' αριθμό 28/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και έχει εκδοθεί η με αρ.πρωτ. 466/63/02-02-2023 ΑΔΑΜ 23REQ012068073 (ΑΔΑ: ΨΣ57ΩΞΗ-ΕΝΘ) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού 500.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σε βάρος της ΣΑΕ 2003ΣΕ05500005, του Π.Δ.Ε. και η υπ. αρ. 75128/13-10-2021 (ΑΔΑ: ΨΛ8Π46ΜΤΛ6- Ι0Σ) Απόφαση του αναπληρωτή υπουργού εσωτερικών με την οποία εγκρίθηκε η ΣΑΕ 2003ΣΕ05500005.

καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού

το Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και

25. Διαδικασίες προσφυγής: Κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, η οποία κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία».

26. Αυτή η Προκήρυξη δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, στην ιστοσελίδα σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας και αναρτάται στο πρόγραμμα "Διαύγεια" diavgeia.gov.gr

 

Διαγωνισμός: Προμήθεια φορτοεκσκαφέα

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 27/04/2023

 

Διακήρυξη Σύμβασης Προμήθειας με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Ο Δήμος Παρανεστίου

Διακηρύσσει

Ανοικτό

ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,

βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας - τιμής,

της εγκεκριμένης μελέτης της υπηρεσίας του Δήμου Παρανεστίου με αριθμό 1/2023 και με τίτλο: «Προμήθεια φορτοεκσκαφέα», η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), εκτιμώμενης αξίας σύμβασης

προϋπολογισμού 127.100,00 € ΜΕ ΦΠΑ 24%


Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 21/04/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2140
Αριθ. Συνεδρίασης: 5η Τακτική Συνεδρίαση

  

Π ρ ο ς 

Σας προσκαλούμε την 25η του μηνός Απριλίου 2023, ημέρα  Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:   

1.  

Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. Έτους 2023

2.  

Αποδοχή επιχορήγησης 13.000,00 € για πυροπροστασία και  έγκριση 8ης αναμόρφωσης  προϋπολογισμού οικον. Έτους 2023.

3.  

Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο του Δήμου       Παρανεστίου με τίτλο: «Κατασκευή φρεατίων ύδρευσης – αποχέτευσης και ομβρίων Δήμου Παρανεστίου»

4.  

 Λήψη απόφασης για την Φιλοξενία  35 συμμετεχόντων  στην εβδομάδα γεωργικής βιοποικιλότητας στο Πελίτι  στον οικισμό Μεσοχωρίου.

5.  

Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης με τίτλο «Αγώνες Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου 2023», και ορισμός Δημοτικών Συμβούλων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εφαρμογής  της Σύμβασης.

6.  

Λήψη απόφασης σχετικά με την υποβολή ή μη δήλωσης ανάκλησης προς το Γραφείο Κτηματογράφησης Δράμας

7.  

Λήψη απόφασης για την Έγκριση εκποίησης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων του Δήμου Παρανεστίου για τα έτη 2023-2024 και ορισμός μελών επιτροπής καταμέτρησης και εκτίμησης

8.  

Λήψη απόφασης σχετικά με την υποβολή ή μη αιτήματος για μη προβολή δικαιωμάτων κυριότητας του οικοπέδου με αρ. 485 στο Ο.Τ. 34 της Κοινότητας Νικηφόρου

Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 21/04/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2139
Αριθ. Συνεδρίασης: 5η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση.

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 25η
του μηνός Απριλίου
2023
, ημέρα
Τρίτη
και ώρα 10:00 π.μ. σε
Τακτική
Συνεδρίαση
της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης
για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1.  

Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023

 1.  

Εξειδίκευση πιστώσεων κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.

 1.  

Έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2 της Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιας Ανοιχτής Διαδικασίας του Διαγωνισμού της Μελέτης «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Τ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» που αφορά την αξιολόγηση των υποφακέλων “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ” και την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των “ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ”

 1.  

Έγκριση μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, έγκριση και καθορισμός των όρων δημοπράτησης, του έργου με τίτλο : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ Δ.Κ. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΘΕΡΜΙΩΝ

 1.  

Αποδοχή γνωμοδότησης σχετικά με την κυριότητα την κυριότητα των αγροτεμαχίων στο αγρόκτημα Πτελέας.

 1.  

γκριση μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα

 1.  

Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Παρανεστίου εκτός ΠΕ Δράμας

 1.  

Αποδοχή ή μη δωρεάς της Χασάπη Ελένη του υπ’ αριθμ. 1554 αγροτεμαχίου αγροκτήματος Αδριανής

 1.  

Ορισμός πληρεξουσίου  Δικηγόρο για έρευνα τίτλων στο υποθηκοφυλακείο Δράμας  των ιδιοκτητών των ετοιμόρροπων οικιών  σε Τοπικές Κοινότητες  του Δήμου

 1.  

Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου  για γνωμοδότηση σχετικά με  την κατεδάφιση των κτιρίων

 

Δημοσιοποίηση των στοιχείων σύμβασης δημοσίου έργου και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ.

Δημοσιοποίηση των στοιχείων σύμβασης δημοσίου έργου και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ.

Ο Δήμος Παρανεστίου, ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μελών επιτροπής διαγωνισμού, την Δευτέρα 24 Απριλίου 2023 και ώρα 09:00 μ.μ, προκειμένου να διεξαχθεί, ο Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), του έργου με τίτλο:
«
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ Δ.Κ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΘΕΡΜΙΩΝ» προϋπολογισμού 403.225.81€ (χωρίς ΦΠΑ 24%) ή 500.000,00 € (με ΦΠΑ 24%)

Η κλήρωση και η επιλογή των μελών επιτροπής διαγωνισμού, γίνεται αυτόματα από την εφαρμογή του Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.), σύμφωνα με την Απόφαση του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 (ΦΕΚ 4841/29.12.2017 τεύχος Β').Ο Δντής
Ζαχαρόπουλος Ευστράτιος

ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Διανομή τροφίμων σε οικογένειες του Δήμου Παρανεστίου από το ΠΤ ΕΕΣ Δράμας.

paranestiMainLogo.png

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Παρανέστι  10/04/2023

 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

 

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

 

 

66035 Παρανέστι

 

 

 

τηλ. 2524350150

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Διανομή τροφίμων σε οικογένειες του Δήμου Παρανεστίου από το ΠΤ ΕΕΣ Δράμας.

Την Παρασκευή 7-4-2023 εν όψει των εορτών του Πάσχα το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού(ΠΤ ΕΕΣ) Δράμας προσέφερε ποσότητα τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για ευάλωτα άτομα, που κατοικούν στον Δήμο μας. Τα τρόφιμα παραδόθηκαν από αντιπροσωπία του ΔΣ και Εθελοντών του Τομέα Υγείας του ΠΤ ΕΕΣ Δράμας.

Ο Δήμαρχος Παρανεστίου Τάσος Καγιάογλου ευχαριστεί το Περιφερειακό Τμήμα Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Δράμας για την δράση αυτή που στοχεύει στην  ανακούφιση των οικονομικών ασθενέστερων συμπολιτών μας.


Βραδιές Κινηματογράφου στον Δήμο Παρανεστίου.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Παρανεστίουμε τις κοινωνικές δομές του, στο πλάισιο της πολιτιστικής και κοινωνικής ανάπτυξης διοργανώνουν βραδιές Κινηματογράφου. Οι βραδιές θα λαμβάνουν χώρα κάθε φορά σε διαφορετικές τοπικές κοινότητες και σκοπό έχουν την ψυχαγωγία και την κοινωνικοποίηση των πολιτών.
Σχετικές ενημερώσεις θα γίνονται εγκαίρως.

Πρώτη προβολή θα γίνει στην
κοινότητα της Αδριανής

Πέμπτη30/03/2023 και ώρα 19:00 μμ

Ταινία: Ευτυχία

Λίγα λόγια: Η Ευτυχία είναι ελληνική δραματική βιογραφική ταινία του 2019, σε σενάριο Κατερίνας Μπέη και σκηνοθεσία Άγγελου Φραντζή. Η ταινία ακολουθεί τη ζωή της στιχουργού Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου. Πρωταγωνιστούν η Κάτια Γκουλιώνη  η ΚαρυοφυλλιάΚαραμπέτη και ο ΠυγμαλίωνΔαδακαρίδης.


Στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της κοινότητας

Είσοδος ελεύθερη