<< Λεωφόρος Πλατανόβρυσης>> Ολοκληρώθηκε ο δρόμος προς την Πλατανόβρυση.

" Πάμε Πλατανόβρυση "
Ασφαλή, εύκολη όμορφη πλέον διαδρομή .
Τέλος η ταλαιπωρία, με την ολοκληρωμένη παρέμβαση ασφαλτόστρωσης όλου του δρόμου μήκους δύο χιλιομέτρων, από την Εθνική οδό έως τον οικισμό.
Αναβάθμιση και ενίσχυση της οδικής ασφάλειας με την επίστρωση ασφάλτου νέας τεχνολογίας και προδιαγραφών. Συνεχίζουμε με γνώμονα την βελτίωση υποδομών και καλύτερη ποιότητα οδών στο Δήμο μας.

ΤΑ ΚΔΑΠ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ.

Η μάθηση με σημαία τη χαρά, το παιχνίδι και τη δημιουργική απασχόληση συνεχίζεται στα ΚΔΑΠ του Δήμου Παρανεστίου ακόμη και το καλοκαίρι.
Τα ΚΔΑΠ του Δήμου Παρανεστίου διοργάνωσαν εκπαιδευτικές επισκέψεις στο σπήλαιο και στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στην Αλιστράτη, καθώς και στην Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Δράμας, συνδυάζοντας τη φυσική ιστορία και ομορφιά, την φιλαναγνωσία, την κυκλοφοριακή αγωγή και την ανάγκη σεβασμού του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αγροτεμαχίων (σχολικός κλήρος) των αγροκτημάτων Δημοτικών Ενοτήτων Παρανεστίου & Νικηφόρου Δήμου Παρανεστίου

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 02/08/2022
Αριθ. Πρωτ.: 3688

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αγροτεμαχίων (σχολικός κλήρος) των αγροκτημάτων Δημοτικών Ενοτήτων Παρανεστίου & Νικηφόρου

Δήμου Παρανεστίου


Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική επαναληπτική δημοπρασία λόγω άγονου αποτελέσματος, η εκμίσθωση των αγροτεμαχίων (σχολικός κλήρος) των αγροκτημάτων Πολυνερίου, Περιβλέπτου, Αηδονοκάστρου,Μεσοχωρίου, Μικροχωρίου, Καλλικρουνου, Καπνοφύτου, Τεμένους (136), Θόλου(382-383-384), Κρήνης(412-413), Διποτάμων, Πρασινάδας, της Δημοτικής Ενότητας Παρανεστίου του Δήμου Παρανεστίου, τα οποία προορίζονται για καλλιέργεια, σύμφωνα µε τους όρους που κατάρτισε η Οικονομική Επιτροπή µε την υπ΄ αριθ. 73/2022 απόφασή της, µε ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς επτά (7) ευρώ το στρέμμα και µε εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία για έκαστο αγροτεμάχιο όπως αναφέρονται στους όρους διακήρυξης

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για έξι (6) έτη, καλλιεργητική περίοδος 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Νικηφόρου στις 8 Αυγούστου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 έως 11:00 ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Παρανεστίου.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι αριθμ.3453/18-07-2022 Διακήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γραφεία της Τοπ. Κοινότητας Νικηφόρου κα. Κοτζαγιαννίδου Δέσποινα τηλέφωνο 2521352307 .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ


 

Δωρεάν Θαλάσσια μπάνια για τα μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου Παρανεστίου.

Δωρεάν Θαλάσσια μπάνια για τα μέλη των ΚΑΠΗ

του Δήμου Παρανεστίου

 

Ο Δήμος Παρανεστίου με το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Θαλάσσια Μπάνια ΚΑΠΗ Δήμου Παρανεστίου 2022», οργανώνουν 6 ημερήσιες εκδρομές για μπάνιο στην Ηρακλείτσα Καβάλας.

Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι από Δευτέρα 8 Αυγούστου έως Τετάρτη 31 Αυγούστου.

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την Πέμπτη 4 Αυγούστου 2022, στα τηλέφωνα:

Βοήθεια στο Σπίτι Νικηφόρου : 2521090200

Βοήθεια στο Σπίτι Παρανεστίου : 6985952043

Οι ακριβείς ημερομηνίες των εκδρομών θα  ανακοινωθούν την Παρασκευή  5  Αυγούστου.

Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Δ.Κ. Αδριανής», με εκτιμώμενη συνολική αξία 1.240.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 28/07/2022
Αριθ. Πρωτ.: Φ.2.1.1/3620


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016

1. Ο Δήμος Παρανεστίου Νομού Δράμας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Δ.Κ. Αδριανής», με εκτιμώμενη συνολική αξία 1.240.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%.

2. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία Οικοδομικών έργων (750.762,23 ευρώ) και Ηλεκτρομηχανολογικών έργων (226.755,16 ευρώ), (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.paranesti.gr . Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 21-08-2022, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες, που

συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 31-08-2022. Πληροφορίες Καρέογλου Πολυξένη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Δήμου Παρανεστίου, τηλ.: 25213-52316,317. Αύξων Αριθμός Συστήματος του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 191080.

4. Ο Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί είναι: Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες

5. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών.

6. Oι Κωδικοί Κύριου Λεξιλογίου CPV είναι [45212225-9, 45212222-8]

7. Ο Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός και η επιλογή Αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Το αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, προσκομίζονται στην Αναθέτουσα Αρχή με ευθύνη του οικονομικού φορέα οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

9. ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών, γίνεται δεκτή.

10. Για το χρόνο ισχύος προσφορών, κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα 390 ημερών (13 μηνών), από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

11. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 04-09-2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 23:59:59.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 07-09-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ.

12. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το επί μέρους ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί της εκατό (%) κατά κατηγορία εργασιών.

13. Δικαίωμα συμμετοχής, στο διαγωνισμό, έχουν Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, ή Ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία για έργα κατηγορίας: Οικοδομικών έργων (750.762,23 ευρώ) και Ηλεκτρομηχανολογικών έργων (226.755,16 ευρώ) (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

14. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος Ένωσης.

15. Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω Ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η Ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια, που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).

16. Λόγοι αποκλεισμού ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της διακήρυξης.

17. Ως Κριτήρια επιλογής και σε ότι αφορά στην καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ., για έργα κατηγορίας:

Οικοδομικών έργων (750.762,23 ευρώ) και Ηλεκτρομηχανολογικών έργων (226.755,16 ευρώ) (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και τα πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

18. Το έργο χρηματοδοτείται από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ και ΣΑΤΑ .

19. Δεν Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο

20. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 30 ημερών, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς (ήτοι μέχρι 30/09/2023). Στην περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών

φορέων που συμμετέχουν στην Ένωση.

21. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές

22. Θα πρέπει να κατατεθεί, επίσης, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).

23. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε (18μήνες) 540 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

24. Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου και η έγκριση των όρων δημοπράτησης αποφασίστηκε με την υπ' αριθμό 106/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμό απόφαση 2894/242/21-06-2022 (ΑΔΑ: 6ΖΤΜΩΞΗ-ΞΚΒ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 1.240.000,00 ευρώ για πολυετή υποχρέωση καθώς έχει εκδοθεί και η με αρ.πρωτ. 853/30-12-2019 (ΑΔΑ: 6Δ4246ΜΤΛ6-ΣΗ4 ) απόφαση του

Υπουργείου Εσωτερικών, Γεν. Δ/νση Οικονομικών Τοπ. Αυτ/σης & Αναπτυξιακής Πολιτικής για την έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού 600.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σε βάρος του ενάριθμου έργου 2017ΣΕ05500010 τηςΣΑΕ 055, του Π.Δ.Ε. το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην ανωτέρω απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

25. Διαδικασίες προσφυγής: Κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, η οποία κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία».

26. Αυτή η Προκήρυξη δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, στην ιστοσελίδα σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας και αναρτάται στο πρόγραμμα "Διαύγεια" diavgeia.gov.gr

Ο Δήμαρχος

Αναστάσιος Καγιάογλου


 

Eπιδότηση ρεύματος μέσω του Προγράμματος Αγροτικού Εξηλεκτρισμού.

Έκπτωση στο ρεύμα μέσω του Προγράμματος Αγροτικού Εξηλεκτρισμού για την Ηλεκτροδότηση νέων ή υπάρχων σταυλικών εγκαταστάσεων.

Έχοντας τις νόμιμες άδειες λειτουργίας μπορείτε να μεταβείτε στο γραφείο 204 στο Διοικητήριο Δράμας και να κάνετε την αίτηση για επιδότηση ρεύματος μέσω του Προγράμματος Αγροτικού Εξηλεκτρισμού.

Τηλ 25213 - 51204 (Κυριακή Τσερπίσταλη)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Παρανεστίου.

Έγινε ορθή επανάληψη. Αντικαταστάθηκε το αρχείο με όνομα ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ.

.

Φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αγροκτήματος Ξαγνάντου και ειδικότερα από το υπ’αριθ. αγροτεμάχιο 159 συνολικής έκτασης 100.000 τ.μ. στο νότιο τμήμα,50.000 τ.μ. στο βορειοδυτικό τμήμα και 59.789 τ.μ. στο ανατολικό τμήμα (συνολικής έκτασης 209.789 τ.μ.) Δήμου Παρανεστίου

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 18/07/2022
Αριθ. Πρωτ.: 3457

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση

του αγροκτήματος Ξαγνάντου και ειδικότερα από το υπ’αριθ. αγροτεμάχιο 159 συνολικής έκτασης 100.000 τ.μ. στο νότιο τμήμα,50.000 τ.μ. στο βορειοδυτικό τμήμα και 59.789 τ.μ. στο ανατολικό τμήμα (συνολικής έκτασης 209.789 τ.μ.) Δήμου Παρανεστίου

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση του αγροκτήματος Ξαγνάντου και ειδικότερα από το υπ’αριθ. αγροτεμάχιο 159 συνολικής έκτασης 100.000 τ.μ. στο νότιο τμήμα,50.000 τ.μ. στο βορειοδυτικό τμήμα και 59.789 τ.μ. στο ανατολικό τμήμα (συνολικής έκτασης 209.789 τ.μ.).

της Δημοτικής Ενότητας Παρανεστίου του Δήμου Παρανεστίου, το οποίο προορίζεται για καλλιέργεια, σύμφωνα µε τους όρους που κατάρτισε η Οικονομική Επιτροπή µε την υπ΄ αριθ. 72/2022 απόφασή της, µε ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των δεκατεσσάρων ευρώ (14,00 €)/στρέμμα για τις αρδεύσιμες εκτάσεις του Ξαγνάτου και το ποσό των δέκα ευρών (10,00€)/στρέμμα για τις λοιπές εκτάσεις Ξαγνάτου και µε εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία για έκαστο αγροτεμάχιο όπως αναφέρονται

στους όρους διακήρυξης

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για έξι (6) έτη, καλλιεργητική περίοδος 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου στις 2 Αυγούστου 2022 ημέρα Τρίτη

και ώρα 10:00 έως 11:00 ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Παρανεστίου.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας :

Ι. Α. Οι δημότες και κάτοικοι του Δήμου Παρανεστίου

  1) προς απόδειξη της ιδιότητά τους πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση μονίμου κατοικίας και πιστοποιητικό δημοτικότητάς τους.

  2) Αντίγραφο του Ε9 του τελευταίου οικονομικού έτους εκτυπωμένο από το taxisnet

Β. Οι δημότες μη κάτοικοι πιστοποιητικό δημοτικότητας

            1. ΄Ολοι οι συμμετέχοντες με οποιαδήποτε ιδιότητα στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσουν ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλο που να ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών δημοσίου, Τράπεζας, ή Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας που αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες, ποσού ίσου προς το 1/10 του οριζόμενου στην διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, η οποία αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη όμοια, ποσού ίσου προς το παραπάνω ποσοστό επί του επιτευχθέντος μισθώματος για την εξασφάλιση της έγκαιρης καταβολής του μισθώματος.

            2. ΄Ολοι οι συμμετέχοντες με οποιαδήποτε ιδιότητα στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσουν Δημοτική Ενημερότητα μη οφειλής στο Δήμο Παρανεστίου, φορολογική ενημερότητα και αστυνομική ταυτότητα.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να παρουσιάσει νόμιμο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γραφεία της Τοπ. Κοινότητας Νικηφόρου κα. Κοτζαγιαννίδου Δέσποινα τηλέφωνο 2521352307 ΦΑΞ 2521090189.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ