ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ για την ανακοίνωση υπ' αριθμό ΣΟΧ 2 / 2022 για την πρόσληψη 2 βρεφονηπιοκόμων ΤΕ με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

για την ανακοίνωση υπ' αριθμό ΣΟΧ 2 / 2022

για την πρόσληψη 2 βρεφονηπιοκόμων ΤΕ με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου


 Το ΝΠΔΔ του δήμου Παρανεστίου ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα της υπ' αριθμό ΣΟΧ 2 / 2022. Κατά των πινάκων κατάταξης, απορριπτέων και προσληπτέων, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο τέταρτο κεφάλαιο της ανωτέρω ανακοίνωσης.


Δημοσίευση Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ: Φ.Ε.Κ .23/21-04-2022/τ. ΑΣΕΠ και Φ.Ε.Κ.24/21-04-2022/τ. ΑΣΕΠ σχετικά με τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 1ΕΑ/2022 ΚΑΙ 2ΕΑ/2022


Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκαν οι 1ΕΑ/2022 και 2ΕΑ/2022 Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ
(ΦΕΚ 23/21.4.2022/τ. ΑΣΕΠ και ΦΕΚ 24/21.4.2022/τ. ΑΣΕΠ αντίστοιχα)
που αφορούν στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων
μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Τα ΦΕΚ των προκηρύξεων έχουν καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και διατίθενται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου
34, Αθήνα).
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση
συμμετοχής
στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου
(
www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στις ανωτέρω
Προκηρύξεις (Παράρτημα Δ΄).
Η προθεσμία υποβολής των
ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία
αρχίζει στις
4 Μαΐου ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 23 Μαΐου 2022,
ημέρα
Δευτέρα και ώρα 14:00.
Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα
προσόντα και τα κριτήρια που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την ηλεκτρονική αίτηση
συμμετοχής τους, υποβάλλονται ηλεκτρονικά στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης, εντός ορισμένης προθεσμίας, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου (
www.minedu.gov.gr).
Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων για την καταβολή του αντιτίμου του
ηλεκτρονικού παραβόλου
μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
ηλεκτρονικών αιτήσεων, ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα αποδοχής των
αιτήσεων συμμετοχής, όπως είχαν προκύψει στις προηγούμενες σχετικές
διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στα συνημμένα αρχεία (.zip).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 8/03/2022
Αριθ. Πρωτ.: Φ.1.1.32./1068

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. το άρθρο 211 του Ν.3584/07
2. την παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 3966/2011
3. τα άρθρα 6 και 7 του Β.Δ 28.3/15.4.1957
4. Την αριθ. 4/2021 (ΑΔΑ: ΨΟΡ3ΩΞΗ-Ζ9Υ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη υδρονομέων για
την εξασφάλιση της διατεταγμένης χρήσης των αρδευτικών υδάτων και
διαφύλαξη των σχετικών έργων , για την άρδευση του έτους 2021 κα-
θώς και ο αριθμός των θέσεων υδρονομέων.
5. Την υπ΄αριθμ. 8/2022 (ΑΔΑ: ΨΣΚ8ΩΞΗ-47Ζ) απόφαση της Οικονομι-
κής Επιτροπής σχετικά με τη λήψη απόφασης για την πρόσληψη υδρο-
νομέων άρδευσης.
6. Την αριθ. 10/2022 (ΑΔΑ: Ψ1ΧΕΩΞΗ-2ΨΜ) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη ειδικών υδρονο-
μικών οργάνων, ορίζει το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περι-
όδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων και τον τομέα για τον οποίο
προορίζεται κάθε θέση.
7. την αριθμ. 63901/3-3-2022 (ΑΔΑ: ΨΒ9ΖΟΡ1Υ-Ξ2Λ) απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης , με την

οποία εγκρίνεται η πρόσληψη προσωπικού δύο (2) θέσεων, με σύμ-
βαση εργασίας ορισμένου χρόνου Υδρονομέων Άρδευσης, για την
εύρυθμη λειτουργία και φύλαξη των αρδευτικών συστημάτων της Δη-
μοτικής Ενότητας Παρανεστίου (Στέρνας και Ξανγνάντου) και Δ.Ε.
Νικηφόρου (Αδριανής & Νικηφόρου) κατά την αρδευτική περίοδο έ-
τους 2021 ήτοι από 01-04-2022 έως 30-09-2022.
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που α-
ναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους με τα απαιτούμενα δι-
καιολογητικά από την
09/03/2022 έως την 15/03/2022 στο Δημαρχείο
Παρανεστίου
κατά τις ώρες 08.00 – 14.30 ή ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική
διεύθυνση
: dimos@paranesti.gr
1. Αριθμός θέσεων
Το δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 12/2021 απόφαση του, καθόρισε
τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων ως εξής:
Α. Υδρονομείς 2 άτομα
2. Αρδευτική περίοδος
Το δημοτικό Συμβούλιο όρισε με την υπ’ αριθμόν 10/2022 απόφαση του την
αρδευτική περίοδο από
01./04/2022 έως 30/09/2022.
3. Απαιτούμενα Θετικά Προσόντα
Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:
α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
β. Να έχει συμπληρώσει το 23
o έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το
60
o έτος..
γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.
4. Απαιτούμενα Αρνητικά Προσόντα
Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:
α. Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανό-
τητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ' όσον διαρκεί η στέρηση αύ-
τη.
Δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιμώνται
όμως μεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι
υπηρετήσαντες εις τις ένοπλες δυνάμεις και εκ τούτων οι έχοντες μάχιμο υπη-
ρεσία εν τη ζώνη επαφής μετά του εχθρού.
5. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται:
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
β) Αντίγραφο του δελτίου ποινικού μητρώου (ζητείται αυτεπάγγελτα από την
υπηρεσία).
γ) Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
δ) Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
ε) Πιστοποιητικό της οικείας σχολικής αρχής περί γραμματικών γνώσεων του
υποψηφίου.
στ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο
8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστο-
ποιητικών, εφ' όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της
συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρε-

ούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός
ευλόγου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε
διατυπώσεως. Η προθεσμία αύτη, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διο-
ρισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση
του εγγράφου του διορισμού.
8. Εκλογή υδρονομικών οργάνων
Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο.
9. Αναδιορισμός
Τα υδρονομικά όργανα διορίζονται μόνο για την χρονική διάρκεια της αρδευτι-
κής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω.
10. Καθήκοντα Υδρονομέων
α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή
αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως.
β. Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων
και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις έ-
καστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεώς τους.
γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η ε-
πιμέλεια της καλής συντήρησής τους.
δ. Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή
επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών
υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και
υγιεινή των υδάτων.
ε. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.
στ. Η άμεσος γνωστοποίηση εις τον αρμόδιο αγροφύλακα παντός αγροτικού
αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.

ζ. Η φύλαξης των παρά τας όχθες των αυλάκων ή εις μικράν από τούτων α-
πόσταση κειμένων αγροτικών κτημάτων, δι' ά κέκτηνται αρμοδιότητας και υπέ-
χουν ευθύνες ως και οι αγροφύλακες.
11. Δημοσίευση Πρόσκλησης
Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον επτά
ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον
πίνακα ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων Παρανεστίου, Νικηφόρου
και Αδριανής.
12. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προσωπικού κατά τις εργάσιμες η-
μέρες και ώρες 08.00 – 14.30 , Τηλέφωνο 2521352310 , e-mail:
m.malezoglou@paranesti.gr
Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από
αίτηση που υποβάλλεται στο ΚΕΠ της ΔΕ Νικηφόρου και στο ΚΕΠ της ΔΕ
Παρανεστίου.

Ο Δήμαρχος Παρανεστίου
Καγιάογλου Αναστάσιος

Προκήρυξη σχολικού τροχονόμου

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 2/9/2021

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ

 Ο Προέδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ?ήμου Παρανεστίου έχοντας υπόψη:

1. Τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 45 του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ 57 Α’/23.3.1999).

2. Την παρ. 45 άρθρ.14 Ν.2817/2000 (Φ.Ε.Κ 78 Α’/14.3.2000).

3.Την µε αρ. πρωτ. 2515/5/13-στ'/15.9.1997 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 839 Β’/19.9.97) (η παρ. 2 αντικαταστάθηκε µε την Α.Π 2515/5/13ο /16.10.1997 (Φ.Ε.Κ 967 Β’/29.10.1997).

4. Την µε αρ. 32633/29.9.2000/Υ.Α.

5. Την απόφαση της επιτροπής (1-09-2021), η οποία προβλέπεται σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Φ.11.1/564/Γ1/598/25.6.1999 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ, για την επιλογή εθελοντή σχολικού τροχονόμου.

Προκηρύσσει

Την πλήρωση θέσης  Εθελοντή Σχολικού Τροχονόµου για τη σχολική μονάδα Νικηφόρου Δράμας,

 σύµφωνα  µε τα παρακάτω:

 1. Η πρόσληψη θα γίνει μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2021-2022, δηλαδή από 13 Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι 15 Ιουνίου 2022 ή μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους εφόσον υπάρξει παράταση.
 2. Στη θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε ενήλικο άτομο, άνω των 18 ετών, ανεξάρτητα από το αν εργάζεται ή όχι, αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του/της.
 1. Οι ώρες απασχόλησης είναι:
 • Από τις 7.45 μέχρι τις 8.15 το πρωί
 • Από τις 13.10 μέχρι τις 13:30

Οι ώρες αυτές, που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών προς και από το σχολείο, μπορεί να αλλάξουν, αν για οποιοδήποτε λόγο τροποποιηθούν οι ώρες λειτουργίας του σχολείου ή των δρομολογίων των λεωφορείων.

4. Στον εθελοντή Σχολικό Τροχονόµο θα καταβάλλεται από τη Σχολική επιτροπή μηνιαία αποζηµίωση ύψους 176 ευρώ, για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του, από σχετική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ.?.?.Α.

 1. Ο/Η εθελοντής Σχολικός Τροχονόµος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.
 2. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο/η Σχολικός Τροχονόµος χρησιµοποιεί φορητή πινακίδα "SΤΟΡ" και φορά γιλέκο, χρώµατος ανοικτού κίτρινου. Στην εµπρόσθια και οπίσθια όψη του αναγράφεται, σε δύο παράλληλες γραµµές, µε κεφαλαία γράµµατα, ανεξίτηλου µαύρου χρώµατος η φράση "ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ". Το γιλέκο και οι πινακίδες χορηγούνται από το σχολείο και ο/η Σχολικός Τροχονόμος έχει την υποχρέωση να φορά το γιλέκο και να κρατά την πινακίδα.

7. Το άτοµο που θα επιλεγεί θα ασκήσει τα καθήκοντά του αφού εκπαιδευτεί κατάλληλα.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση µέχρι την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021 στις 14.00 το µεσηµέρι στο Δημαρχείο Νικηφόρου.

1. Αίτηση (να ζητήσουν το σχετικό έντυπο).

2. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα.

 Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης ?. Παρανεστίου στα τηλ. 2521352318.

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής 

Δημητριάδης Κυριάκος

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να λάβετε το σχετικό Πρακτικό Αξιολόγησης

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 24/08/2021
Αριθ. Πρωτ.: Φ.1.1.3.2./4529

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Παρανεστίου έχοντας υπόψη

 • τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/07
 • τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν. 3852/2010
 • τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4555/2018
 • τον ΟΕΥ του Δήμου Παρανεστίου (ΦΕΚ 2443 Β’/2-11-2011) όπως τροποποιήθηκε με τα ΦΕΚ 885/Β΄/14-03-2019 και  4085/ B’/23-09-2020 και ισχύει
 • τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 4635/19

καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συμβούλου για θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ασφάλειας δεδομένων, ανάπτυξης δικτύων και ηλεκτρονικών συστημάτων, μελέτη, σχεδίαση, ανάλυση, επίβλεψη κατασκευής, συντήρηση, έρευνα και επίβλεψη λειτουργίας για τα πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακά ηλεκτρονικά, και υπολογιστικά συστήματα, τις εγκαταστάσεις τους και τις εφαρμογές τους για την επεξεργασία πληροφορίας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.

Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Τμημάτων Ηλεκτρονικών» της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής,

Γ) Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας. Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

 Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Δ)  Καλή Γνώση Η/Υ

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι την Τρίτη  31/08/2021 στο Κοινοτικό Κατάστημα Νικηφόρου του Δήμου στο Παρανεστίου (αρμόδιος υπάλληλος Μαλέζογλου Μάρθα τηλ. 2521352310)  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.                                                                        

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Αναστάσιος  Καγιάογλου

Πατήστε εδώ για να λάβετε το σχετικό αρχείο

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 19/8/2021
Αριθ. Πρωτ.: 4508 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ


Στο Παρανέστι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα Πέμπτη 19 Αυγούστου του έτους 2021 και ώρα 12:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 4442/17-8-2021 απόφαση του Δημάρχου (ΑΔΑ ΨΠ72ΩΞΗ-8ΥΝ ), προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2021 προκήρυξης του Δήμου Παρανεστίου.

Πατήστε εδώ για να λάβετε το σχετικό αρχείο

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 10/8/2021
Αριθ. Πρωτ.: Φ.1.1.3.2./4305 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

αριθμ. ΣΟΧ 1/2021

για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο Δήμαρχος Παρανεστίου Δράμας

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138/Α') όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ιδίως με τις όμοιες του άρθρου 34 του Ν.4713/2020 (ΦΕΚ 147/Α'),
 2. Τις διατάξεις του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α') «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων», όπως ισχύουν
 3. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ114/Α') «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύουν,
 4. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν,
 5. Την υπ' αριθμ. 55472/23-7-2021 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (ΦΕΚ 3352/τευχ.Β'/26-07-2021),
 6. Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./89/15294/30-07-2021 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως ισχύει,
 7. Το υπ' αριθμ.56982/30-07-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων»,
 8. Την υπ' αριθμ. 100/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης και κατανομής των ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού μερικής και πλήρους απασχόλησης.
 9. Τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής του αρμοδιότητας

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε  (5) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Παρανεστίου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α)

Πατήστε εδώ για να λάβετε όλα τα αρχεία (συμπιεσμένο αρχείο zip)