ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 8/03/2022
Αριθ. Πρωτ.: Φ.1.1.32./1068

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. το άρθρο 211 του Ν.3584/07
2. την παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 3966/2011
3. τα άρθρα 6 και 7 του Β.Δ 28.3/15.4.1957
4. Την αριθ. 4/2021 (ΑΔΑ: ΨΟΡ3ΩΞΗ-Ζ9Υ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη υδρονομέων για
την εξασφάλιση της διατεταγμένης χρήσης των αρδευτικών υδάτων και
διαφύλαξη των σχετικών έργων , για την άρδευση του έτους 2021 κα-
θώς και ο αριθμός των θέσεων υδρονομέων.
5. Την υπ΄αριθμ. 8/2022 (ΑΔΑ: ΨΣΚ8ΩΞΗ-47Ζ) απόφαση της Οικονομι-
κής Επιτροπής σχετικά με τη λήψη απόφασης για την πρόσληψη υδρο-
νομέων άρδευσης.
6. Την αριθ. 10/2022 (ΑΔΑ: Ψ1ΧΕΩΞΗ-2ΨΜ) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη ειδικών υδρονο-
μικών οργάνων, ορίζει το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περι-
όδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων και τον τομέα για τον οποίο
προορίζεται κάθε θέση.
7. την αριθμ. 63901/3-3-2022 (ΑΔΑ: ΨΒ9ΖΟΡ1Υ-Ξ2Λ) απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης , με την

οποία εγκρίνεται η πρόσληψη προσωπικού δύο (2) θέσεων, με σύμ-
βαση εργασίας ορισμένου χρόνου Υδρονομέων Άρδευσης, για την
εύρυθμη λειτουργία και φύλαξη των αρδευτικών συστημάτων της Δη-
μοτικής Ενότητας Παρανεστίου (Στέρνας και Ξανγνάντου) και Δ.Ε.
Νικηφόρου (Αδριανής & Νικηφόρου) κατά την αρδευτική περίοδο έ-
τους 2021 ήτοι από 01-04-2022 έως 30-09-2022.
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που α-
ναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους με τα απαιτούμενα δι-
καιολογητικά από την
09/03/2022 έως την 15/03/2022 στο Δημαρχείο
Παρανεστίου
κατά τις ώρες 08.00 – 14.30 ή ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική
διεύθυνση
: dimos@paranesti.gr
1. Αριθμός θέσεων
Το δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 12/2021 απόφαση του, καθόρισε
τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων ως εξής:
Α. Υδρονομείς 2 άτομα
2. Αρδευτική περίοδος
Το δημοτικό Συμβούλιο όρισε με την υπ’ αριθμόν 10/2022 απόφαση του την
αρδευτική περίοδο από
01./04/2022 έως 30/09/2022.
3. Απαιτούμενα Θετικά Προσόντα
Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:
α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
β. Να έχει συμπληρώσει το 23
o έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το
60
o έτος..
γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.
4. Απαιτούμενα Αρνητικά Προσόντα
Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:
α. Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανό-
τητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ' όσον διαρκεί η στέρηση αύ-
τη.
Δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιμώνται
όμως μεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι
υπηρετήσαντες εις τις ένοπλες δυνάμεις και εκ τούτων οι έχοντες μάχιμο υπη-
ρεσία εν τη ζώνη επαφής μετά του εχθρού.
5. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται:
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
β) Αντίγραφο του δελτίου ποινικού μητρώου (ζητείται αυτεπάγγελτα από την
υπηρεσία).
γ) Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
δ) Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
ε) Πιστοποιητικό της οικείας σχολικής αρχής περί γραμματικών γνώσεων του
υποψηφίου.
στ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο
8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστο-
ποιητικών, εφ' όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της
συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρε-

ούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός
ευλόγου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε
διατυπώσεως. Η προθεσμία αύτη, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διο-
ρισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση
του εγγράφου του διορισμού.
8. Εκλογή υδρονομικών οργάνων
Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο.
9. Αναδιορισμός
Τα υδρονομικά όργανα διορίζονται μόνο για την χρονική διάρκεια της αρδευτι-
κής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω.
10. Καθήκοντα Υδρονομέων
α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή
αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως.
β. Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων
και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις έ-
καστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεώς τους.
γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η ε-
πιμέλεια της καλής συντήρησής τους.
δ. Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή
επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών
υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και
υγιεινή των υδάτων.
ε. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.
στ. Η άμεσος γνωστοποίηση εις τον αρμόδιο αγροφύλακα παντός αγροτικού
αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.

ζ. Η φύλαξης των παρά τας όχθες των αυλάκων ή εις μικράν από τούτων α-
πόσταση κειμένων αγροτικών κτημάτων, δι' ά κέκτηνται αρμοδιότητας και υπέ-
χουν ευθύνες ως και οι αγροφύλακες.
11. Δημοσίευση Πρόσκλησης
Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον επτά
ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον
πίνακα ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων Παρανεστίου, Νικηφόρου
και Αδριανής.
12. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προσωπικού κατά τις εργάσιμες η-
μέρες και ώρες 08.00 – 14.30 , Τηλέφωνο 2521352310 , e-mail:
m.malezoglou@paranesti.gr
Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από
αίτηση που υποβάλλεται στο ΚΕΠ της ΔΕ Νικηφόρου και στο ΚΕΠ της ΔΕ
Παρανεστίου.

Ο Δήμαρχος Παρανεστίου
Καγιάογλου Αναστάσιος