ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 10/8/2021
Αριθ. Πρωτ.: Φ.1.1.3.2./4305 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

αριθμ. ΣΟΧ 1/2021

για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο Δήμαρχος Παρανεστίου Δράμας

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138/Α') όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ιδίως με τις όμοιες του άρθρου 34 του Ν.4713/2020 (ΦΕΚ 147/Α'),
  2. Τις διατάξεις του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α') «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων», όπως ισχύουν
  3. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ114/Α') «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύουν,
  4. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν,
  5. Την υπ' αριθμ. 55472/23-7-2021 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (ΦΕΚ 3352/τευχ.Β'/26-07-2021),
  6. Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./89/15294/30-07-2021 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως ισχύει,
  7. Το υπ' αριθμ.56982/30-07-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων»,
  8. Την υπ' αριθμ. 100/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης και κατανομής των ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού μερικής και πλήρους απασχόλησης.
  9. Τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής του αρμοδιότητας

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε  (5) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Παρανεστίου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α)

Πατήστε εδώ για να λάβετε όλα τα αρχεία (συμπιεσμένο αρχείο zip)