ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

Ο Δήμος Παρανεστίου προκειμένου να προβεί στην ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους με αντίστοιχο αντικείμενο να καταθέσουν έγγραφες οικονομικές προσφορές στο Δημοτικό Κατάστημα(Υπόψιν κ. Γουλά Μιχαήλ) μέχρι την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 11.00 π.μ.

 

Αναλυτικές πληροφορίες για το είδος των προμηθειών και το έντυπο οικονομικής προσφοράς, παρατίθενται στα παραρτήματα Α και Β της παρούσης Πρόσκλησης.

 

Πληροφορίες: Τηλ. 2524350132, Μουστακίδου Μαγδαληνή.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

Ο Δήμος Παρανεστίου Προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389 ΦΕΚ Β 185/23-3-1993), για την ανάδειξη προμηθευτή/των, της προμήθειας με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ

ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016».

   Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 26.050,68€(με ΦΠΑ).

   Κριτήρια κατακύρωσης είναι :

α) για την προμήθεια ελαιόλαδων, οπωροκηπευτικών, κρεάτων, πουλερικών και ψαριών (νωπών), το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, β) για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων – αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου η χαμηλότερη τιμή από τις τιμές της μελέτης .

   Στο διαγωνισμό για την υποβολή προσφορών γίνονται δεκτά φυσικά πρόσωπα- εγγεγραμμένα στα οικεία μητρώα του άρθρου 7 του ΕKΠΟTΑ, συνεταιρισμοί και ενώσεις Προμηθευτών, οι οποίοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες ομάδες, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα των ειδών της κάθε ομάδας.

   Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016, με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την 10:00 π.μ. και ώρα  λήξης την 11:00 π.μ.

   Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται (παρ.Α του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014(ΦΕΚ 160/08.08.2014).

   Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον Δήμο Παρανεστίου, Τ.Κ 66 035, υπεύθυνη: Μουστακίδου Λίνα, τηλ. επικοινωνίας: 2524350132, fax: 2524350151, e-mail: mlinaki@yahoo.gr.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΝΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

ΜΕΛΕΤΗ

Προμήθεια Καυσίμων και Ελαιολιπαντικών για το έτος 2016

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών για το έτος 2016, για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του Νομικού Προσώπου Δήμου Παρανεστίου συνολικού προϋπολογισμού 210.464,50 € με τον ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στα παρακάτω αρχεία:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Ο Δήμος Παρανεστίου πρόκειται να προβεί στην προμήθεια συμπληρωματικών υλικών ύδρευσης- άρδευσης- αποχέτευσης,  για το έτος 2015, τα οποία είτε δεν συμπεριλήφθηκαν είτε δεν επαρκούσαν οι ποσότητες που προβλέφθηκαν στην υπ΄ αριθμ. 6/2015 αρχική μελέτη του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ YΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ». 

 Μετά το άγονο αποτέλεσμα του Πρόχειρου Μειοδοτικού διαγωνισμού(εφόσον δεν κατατέθηκε καμία προσφορά) για την προμήθεια συμπληρωματικών υλικών ύδρευσης άρδευσης αποχέτευσης για το Δήμο Παρανεστίου, στις 24 Νοεμβρίου 2015, και έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 19/2015 μελέτη προμήθειας και την υπ’ αριθμ. 203/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου,

καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους με αντίστοιχο αντικείμενο να καταθέσουν έγγραφες οικονομικές προσφορές στο Δημοτικό Κατάστημα μέχρι την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 14.00. 

Αναλυτικές πληροφορίες  και το έντυπο οικονομικής προσφοράς, παρατίθενται στα παραρτήματα Α και Β της παρούσης Πρόσκλησης.

Πληροφορίες: Τηλ. 2524350132, Μουστακίδου Μαγδαληνή. 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 

ΓΙΑΝΤΑΜΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Ο Δήμος Παρανεστίου πρόκειται να προβεί στην προμήθεια συμπληρωματικών υλικών ύδρευσης- άρδευσης- αποχέτευσης,  για το έτος 2015, τα οποία είτε δεν συμπεριλήφθηκαν είτε δεν επαρκούσαν οι ποσότητες που προβλέφθηκαν στην υπ΄ αριθμ. 6/2015 αρχική μελέτη του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ YΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ EX POST ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΈΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Π.Ε ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»

Ο Δήμος Παρανεστίου προκειμένου να προβεί στην υλοποίηση ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίου Ex Post στο Δημοτικό Σχολείο Αδριανής στα πλαίσια της Πράξης «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Π.Ε ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΔΡΙΑΝΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ», καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους με αντίστοιχο αντικείμενο να καταθέσουν έγγραφες οικονομικές προσφορές στο Δημοτικό Κατάστημα μέχρι την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 14.00.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ EX POST ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΈΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Π.Ε ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»

Ο Δήμος Παρανεστίου προκειμένου να προβεί στην υλοποίηση ενεργειακής επιθεώρησης Ex Post στο Δημοτικό Σχολείο Νικηφόρος στα πλαίσια της Πράξης «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Π.Ε ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ», καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους με αντίστοιχο αντικείμενο να καταθέσουν έγγραφες οικονομικές προσφορές στο Δημοτικό Κατάστημα μέχρι την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 14.00.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ- ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Π.Ε ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»

Ο Δήμος Παρανεστίου προκειμένου να προβεί στην υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας-ευαισθητοποίησης της Πράξης «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Π.Ε ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ», καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους με αντίστοιχο αντικείμενο να καταθέσουν έγγραφες οικονομικές προσφορές στο Δημοτικό Κατάστημα μέχρι την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 14.00.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ- ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Π.Ε ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»

Ο Δήμος Παρανεστίου προκειμένου να προβεί στην υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας-ευαισθητοποίησης της Πράξης «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Π.Ε ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ», καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους με αντίστοιχο αντικείμενο να καταθέσουν έγγραφες οικονομικές προσφορές στο Δημοτικό Κατάστημα μέχρι την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 14.00.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

  1. Ο Δήμος Παρανεστίου, προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το Υποέργο 2: «Προμήθεια εξοπλισμού» του Έργου: «Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωρίου» , με προϋπολογισμό 358.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
  2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www . promitheus . gov . gr , σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1 2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
  3. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 12/08/2015 και ώρα 09:00πμ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 21/09/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00μμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή στις 25/09/2015 και ώρα 09:00 πμ.
  4. Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η προμήθεια του κάτωθι εξοπλισμού για την υλοποίηση του Υποέργο 2: «Προμήθεια εξοπλισμού» του Έργου: «Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωρίου»:

Ομάδα 1 ΕΠΙΠΛΑ: 39143110-0 39143123-4 39143300-9 39143310-2 39143110-0 39113200-9 39121200-8 39121200-8 39112000-0 39112100-1 39122000-3 39150000-8 39136000-4

Ομάδα 2 ΣΤΡΩΜΑTA: 37414100-4

Ομάδα 3 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ: 42512200-0 42512200-0

Ομάδα 4 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ: 31710000-6 31710000-6 42991200-1

Ομάδα 5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ: 32300000-6 39713200-5 39713510-1 42716200-0 39711310-5

Ομάδα 6 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ: 30121200-5

Ομάδα 7 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ: 39221123-5 39221220-5 39221220-5 39221121-1 39722200-1 39722200-1

39223200-3 39721100-3 39721100-3

Ομάδα 8 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ: 39512200-6 39515100-6 39512100-5 39516120-9 39511100-8 39513100-2

39511100-8 39514000-8 39532000-0 39532000-0

Ομάδα 9 ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙ: 39141000-2

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ως άνω ζητούμενων ειδών κάθε Ομάδας (1 έως 9). Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές για μέρος μόνο του ζητούμενου εξοπλισμού κάθε Ομάδας. Γίνονται δεκτές προσφορές για μία ή περισσότερες Ομάδες.

5. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προς προμήθεια εξοπλισμού (ειδών) αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ε' «Τεχνικές Προδιαγραφές - Φύλλα Συμμόρφωσης Τεχν. Προδιαγραφών» της απόφασης διακήρυξης.

6. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του Ε.Ο.Χ., ή σε τρίτες χώρες που θεμελιώνουν το σχετικό δικαίωμα στην Διεθνή ΣΔΣ (άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή τέλος σε άλλες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την ΕΕ. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι των κρατών αυτών και να είναι εγκατεστημένα στο εσωτερικό τους. Ως νομικά πρόσωπα νοούνται οι εταιρείες του αστικού ή του εμπορικού δικαίου, οι συνεταιρισμοί και τα άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί κατά την νομοθεσία των κρατών της παραγράφου αυτής και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό τους.

Οι προσφέροντες πρέπει να είναι κατασκευαστές της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου, εγγεγραμμένοι εις το οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση ή αντιπρόσωποι εγγεγραμμένοι εις τα οικεία επιμελητήρια.

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www . promitheus . gov . gr ).

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% του συνολικού προϋπολογισμού της ΟΜΑΔΑΣ χωρίς ΦΠΑ, όπως ο π/υ αυτός δίδεται στο άρθρο 3 της αναλυτικής διακήρυξης, ξεχωριστά για κάθε ΟΜΑΔΑ της πράξης για την οποία υποβάλλεται προσφορά.

Κατά συνέπεια το ύψος της εγγύησης συμμετοχής για τις ΟΜΑΔΕΣ της πράξης είναι :

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής για την Ομάδα 1': 2.287,60 €

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής για την Ομάδα 2': 425,60€

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής για την Ομάδα 3': 1.534,40€

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής για την Ομάδα 4': 77,94€

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής για την Ομάδα 5': 227,60€

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής για την Ομάδα 6': 90,00€

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής για την Ομάδα 7': 150,00€

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής για την Ομάδα 8’: 548,00€

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής για την Ομάδα 9’: 480,00€

9. Το έργο χρηματοδοτείται από τον από τον άξονα προτεραιότητας 09: «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΑΜΘ» του Ε.Π. ¨Μακεδονία Θράκη¨. Η πράξη συγχρηματοδοτείτε από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. (ΟΠΣ 383731) Κωδ ΣΑ: ΕΠ0318 , Φορέας ΣΑ 2010001. Κωδ. Πράξης ΣΑ 2012ΕΠ03180091 . Η πληρωμή θα γίνει με το νόμισμα του Ελληνικού κράτους (EURO) και στο ίδιο νόμισμα θα αναφέρεται η προσφορά.

10. Ο χρόνος παράδοσης των ειδών της κάθε Ομάδας, ορίζεται σε δύο (02) μήνες. Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την επόμενη της ημερομηνίας που καθορίζεται στο άρθρο 17 εδαφ 2 της αναλυτικής διακήρυξης και λήγει με την προσκόμιση και την προσωρινή παραλαβή των ειδών. Τα είδη θα προσκομισθούν και θα εγκατασταθούν στον οικισμό της ΔΕΗ Μεσοχωρίου, στον Δήμο Παρανεστίουτης πόλης της Δράμας, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, στην Ελλάδα.

11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παρανεστίου.

12. Η ημερομηνία αποστολής της αναλυτικής διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.E προς δημοσίευση είναι 04/08/2015 (αριθμός αναφοράς 2015-104369).

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΝΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ:ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ