Πρόσκληση για την 6η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 26/3/2021
Αριθ. Πρωτ.: 1741
Αριθ. Συνεδρίασης: 6

 Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την  26η του μηνός  Μαρτίου 2021 , ημέρα  Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. σε  Έκτακτη Κατεπείγουσα  Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση συμμετοχής και αποδοχής των όρων του προγράμματος «Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο:
  Α)«Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)» του ΥΠΕΣ,
  β) Υποβολή της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ11 (ΑΔΑ: ΨΙΚ146ΜΤΛ6-Χ3Λ)
  γ) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.ΑΝ.)
 2. Έγκριση του 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιας Ανοιχτής Διαδικασίας, για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ Α.Τ. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»
 3. Έγκριση μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, έγκριση και καθορισμός των όρων δημοπράτησης, του έργου με τίτλο : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»

Το  κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στο ότι,  τυχόν καθυστέρηση στη λήψη απόφασης για τα ανωτέρω θέματα  θα αποβεί σε βάρος των ζωτικών συμφερόντων του Δήμου διότι

 • Για το 1ο Θέμα, η ολοκλήρωση υποβολής στο πρόγραμμα Τρίτσης λήγει στις 31/3/21,
 • Για το 2ο Θέμα, θα πρέπει εγκαίρως να ολοκληρωθούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες ώστε οι εργασίες να υλοποιηθούν με κλειστά σχολεία και
 • Για το 3ο Θέμα, σύμφωνα με την 14-20 ενημέρωση στις 24/3/21 από το ΟΠΣ ΕΣΠΑ πρέπει μέχρι 26/3/21 να επανυποβάλλουμε το δελτίο ελέγχου νομιμότητας μαζί με την έγκριση μελέτης και των τευχών δημοπράτησης από την Ο.Ε.

 Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα τακτικά μέλη θα πρέπει να ειδοποιήσουν έγκαιρα τον γραμματέα της επιτροπής ώστε να ειδοποιηθούν οι αναπληρωτές τους.                                                            

Ο Πρόεδρος    

Καγιάογλου Αναστάσιος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Δήμος Παρανεστίου και η Δημοτική Αρχή δίπλα στους κτηνοτρόφους μας με την συντήρηση και επισκευή των ποτιστρών

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 26/3/2021
 

Ο Δήμος Παρανεστίου και η Δημοτική Αρχή δίπλα στους κτηνοτρόφους μας.

Μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων με τους κτηνοτρόφους της περιοχής και την δέσμευση της Δημοτικής Αρχής ότι θα κάνει ότι χρειαστεί, για να στηρίξει τον κλάδο που συμβάλει τα μέγιστα στην αγροτική ανάπτυξη και στην διατήρηση του πληθυσμού μας, ο οποίος  συρρικνώνεται συνεχώς, προχώρησε σε σειρά παρεμβάσεων σύμφωνα με τις προτάσεις τους. Έτσι ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση συντήρησης και επισκευής των ποτιστρών στη Δημοτική Ενότητα Παρανεστίου στις θέσεις, Λεπίδα, Παγκάλου, Γούβες-Στάμνα,  Κρήνη, Στέρνα- Ευθυμιάδη, Μελισσοχώρι- Καρόπουλου  και στη Δημοτική Ενότητα Νικηφόρου, στις θέσεις εκκλησάκι της Μεταμόρφωσης Σωτήρος ,  Ακρόπολη, Νταούλτσαϊ, Χότζαλαρ, Σαχίνι, Τουμπαλάκι,  προς Ανεμογεννήτριες , Αη Γιάννη Αδριανής  και Ομβριοδεξαμενή Αδριανής, δύο πάνω από την Πλατανόβρυση και δύο στο Μαυροκορδάτο και συνεχίζουμε την ολοκλήρωση όλων των υπολοίπων ποτιστρών. Συγχρόνως βελτιώθηκε η προσβασιμότητα τόσο προς τις κτηνοτροφικές μονάδες όσο και προς τις γεωργικές καλλιέργειες με την συντήρηση των οδών και την διάνοιξη νέων. Ο Δήμος μας θα συνεχίσει την προσπάθεια βελτίωσης των υποδομών και θα είναι συνεχώς δίπλα στους κτηνοτρόφους και τους αγρότες που καθημερινά μάχονται για την επιβίωσή τους.

Πατήστε εδώ για να λάβετε το σχετικό αρχείο

Έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς τους ΟΤΑ

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 24/3/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έκτακτη ρύθμιση οφειλών

Ενημερώνουμε τους συνδημότες μας ότι σύμφωνα με τον Ν. 4764/20 άρθρο 165  του Υπουργείου Εσωτερικών δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης – εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους  Δήμους και τα Νομικά τους Πρόσωπα, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021 να ρυθμίσουν τις οφειλές τους μέχρι και σε 100 δόσεις ανάλογα με το οφειλόμενο ποσό.
Δικαιούχοι

α) Τις επιχειρήσεις-νομικά πρόσωπα που εντάσσονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας του πίνακα που προσαρτάται ως Παράρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. β) Τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν μια, τουλάχιστον, από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: βα) είναι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν ή τελούν σε αναστολή στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19, ββ) είναι άνεργοι, βγ) ενισχύθηκαν από μέτρα του Υπουργείου Εργασί-ας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη στήριξή τους στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19, βδ) είναι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων των οποίων τα μισθώματα μειώθηκαν με εντολή δημόσιας αρχής στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-

Στην ευνοϊκή αυτή ρύθμιση εντάσσονται όλες οι οφειλές ακόμη και αυτές που βεβαιώθηκαν έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2021. 

Σε περίπτωση εφ’ άπαξ πληρωμής του ποσού απαλλάσσεστε  πλήρως των προστίμων και προσαυξήσεων.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι ισχύει η πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων χωρίς την απαλλαγή των προστίμων και προσαυξήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ποσό οφειλής σας και τον αριθμό των δόσεων μπορείτε να επικοινωνείτε κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες με το τηλέφωνο 2521352313 κ. Κοτζαγιαννίδου Δέσποινα ή να επισκεφθείτε ένα από τα ΚΕΠ  του Δήμου μας Παρανεστίου, Νικηφόρου και Αδριανής.

 

                                                                      ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σχετικά με την δυνατότητα να εξυπηρετούνται οι πολίτες μέσω MyKEPlive

MyKEPlive  Δήμου  Παρανεστίου.

Από σήμερα οι Δημότες του Δήμου Παρανεστίου θα έχουν την δυνατότητα να εξυπηρετούνται , χωρίς  την φυσική τους παρουσία , μέσω τηλεδιάσκεψης από το ΚΕΠ Νικηφόρου.

Η διαδικασία είναι απλή και η εξυπηρέτηση πραγματοποιείται μέσω της πύλης mykeplive.gov.gr

Μετά την είσοδο στην πύλη με τους κωδικούς  Taxisnet οι πολίτες εισέρχονται στην υπηρεσία , επιλέγουν «εξυπηρέτηση από το Δήμο σας» , καθορίζουν την ημέρα, την ώρα και το θέμα για το οποίο επιθυμούν να εξυπηρετηθούν και πατάνε κράτηση.  Η διαδικασία ολοκληρώθηκε και στο email που έχουν δηλώσει τους έρχεται επιβεβαίωση του ραντεβού και ο σύνδεσμος με τον οποίο θα συνδεθούν απομακρυσμένα με το ΚΕΠ Νικηφόρου.

Το εγχειρίδιο χρήσης εδώ:

https://www.gsis.gr/sites/default/files/myKEPlive/odigiesXrisis.pdf

Το βίντεο παρουσίασης της εφαρμογής:

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 23/3/2021
Αριθ. Πρωτ.: 131

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής &
Παιδείας Δήμου Παρανεστίου


προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη
αναδόχου εκτέλεσης της γενικής υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας
υγείας για απομακρυσμένους κατοίκους του Δήμου Παρανεστίου», προϋπολογισμού
79.994,88 ευρώ με το Φ.Π.Α.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής &
Παιδείας Δήμου Παρανεστίου
Είδος αναθέτουσας αρχής: ΝΠΔΔ και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ
Οδός: Αδριανή Δράμας
Ταχ.Κωδ.: 66100
Τηλ.: 2521082472
Telefax: 2521082472
E-mail: paid_ad@otenet.gr
Ιστοσελίδα: www.paranesti.gr
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου http://www.paranesti.gr και
http://www.promitheus.gov.gr. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τo Νομικό
Πρόσωπο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας Δήμου Παρανεστίου
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με
δαπάνες και φροντίδα τους.
3. Κωδικός CPV: 85141000-9 «Υπηρεσίες παρεχόμενες από ιατρικό προσωπικό».
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας:
EL514.
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για τους απομακρυσμένους κάτοικους του Δήμου
Παρανεστίου.
Η προς ανάθεση υπηρεσία έχει ως σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του
συστήματος πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης για τους απομακρυσμένους κάτοικους
του Δήμου Παρανεστίου χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης
τηλεϊατρικής ως καινοτόμο προσέγγιση. Η τηλεϊατρική και οι προτεινόμενες πρωτοβουλίες
είναι ο τρόπος για να επιβραδυνθεί η εξάπλωση του ιού Covid-19, ο οποίος με τη σειρά του
προκαλεί την άνευ προηγουμένου παγκόσμια κρίση υγείας που αποτελεί πραγματική
πρόκληση για την κοινωνία μας. Η παρεχόμενη υπηρεσία αποσκοπεί, επίσης, στο να ωθήσει
τους ασθενείς στο να γίνουν κάτι περισσότερο από παθητικοί αποδέκτες φροντίδας. Πρόκειται
για μια νέα προτεραιότητα που τώρα είναι πιο σημαντική από ποτέ, όπου οι τοπικές
κοινότητες πρέπει να αναπτύξουν μια πιο αποτελεσματική άμυνα και προληπτική κουλτούρα
σε μελλοντικές πανδημίες όπως το COVID-19.
6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται αποδεκτές εναλλακτικές προσφορές
7. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερεις (4) μήνες από την
υπογραφή του συμφωνητικού.
8. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων,
τα μέλη αυτών για τα οποία δεν συντρέχουν οι λόγου αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της
οικείας διακήρυξης.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής,
που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων διακοσίων ενενήντα ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών
(1.290,24 €).
9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
10. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016.
Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών έχει ως ακολούθως: 11/04/2021
και ώρα 23:59μ.μ.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα λάβει χώρα την πέμπτη ημέρα και ώρα 10:00 π.μ. από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., δηλαδή την 16/04/2021.
12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους
οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν πενήντα (150) ημερών από την επόμενη της
διενέργειας του διαγωνισμού.
13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
14. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Νομικό
Πρόσωπο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας Δήμου Παρανεστίου. Η
δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει σχετική πίστωση με Κ.Α. 60/6116,08 του
προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου, οικονομικού έτους 2021.
15. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής :
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα
Τηλέφωνο : +30 2132141216
Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr
Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του
Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα
(Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)»
16. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και η παρούσα προκήρυξη (περίληψη
της Διακήρυξης) καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ), στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr και στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.
Η παρούσα Προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Ο Πρόεδρος
ΣΑΒΒΑΣ ΧΟΡΟΖΓΛΟΥ

Πατήστε εδώ για να λάβετε τα σχετικά αρχεία (.zip)

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αντικατάσταση κουρτινών και κουρτινόξυλων και τοποθέτηση διαδραστικών πινάκων στα Γυμνάσια με Λυκειακές Τάξεις Νικηφόρου και Παρανεστίου

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 22/3/2021

 

Σήμερα λύσαμε ακόμη ένα σοβαρό πρόβλημα των σχολείων μας. Τέρμα πια οι σκισμένες κουρτίνες και τα ετοιμόρροπα κουρτινόξυλα. Έχοντας ως κύριο γνώμονα ότι προτεραιότητα στο Δήμο μας είναι τα παιδιά μας, θελήσαμε να δώσουμε χρώμα και ποιότητα στις αίθουσες των σχολείων μας. Αντικαταστήσαμε τις κουρτίνες, τα κουρτινόξυλα, και τοποθετήσαμε νέους διαδραστικούς πίνακες στα Γυμνάσια με Λυκειακές Τάξεις Παρανεστίου και Νικηφόρου. Έτσι, οι μαθητές του Δήμου μας όταν θα επιστρέψουν με το καλό στα σχολεία τους, μετά την λήξη της αναστολής λειτουργίας τους, θα βρεθούν σε ένα ανακαινισμένο, όμορφο και λειτουργικό περιβάλλον. Αντικρίζοντας μια νέα εικόνα που πιστεύουμε ότι θα τους γεμίσει χαρά, χρώμα και «φως» μέσα στην δύσκολη πραγματικότητα που ζούμε. Ο Δήμαρχος Παρανεστίου κ. Αναστάσιος Καγιάογλου δήλωσε: «Ευχαριστώ πολύ την πρόεδρο της Β΄θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου μας και Δημοτική Σύμβουλο κ. Ιωάννα Παλάσκα που συμβάλλει, τα μέγιστα στις αρμοδιότητες που τις έχουν ανατεθεί, καθώς και τους Δ/ντες των Σχολείων μας για την συνεργασία τους».

Πατήστε εδώ για να λάβετε όλα τα σχετικά αρχεία (.zip)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Κοινότητα Σίλης (Πρασινάδα) του Δήμου Παρανεστίου απέκτησε WiFi

Η Κοινότητα Σίλης (Πρασινάδα) του Δήμου Παρανεστίου απέκτησε WiFi.

Με μεγάλη μας χαρά γνωρίζουμε στους κατοίκους της Κοινότητας Σίλης (Πρασινάδα) ότι από χθες έχουν ελεύθερη πρόσβαση μέσω WiFi στο διαδίκτυο.  Ο Δήμος Παρανεστίου υλοποιώντας την δέσμευση του για την απρόσκοπτη και διαρκή πρόσβαση των κατοίκων της Πρασινάδας στο διαδίκτυο εγκατέστησε ειδικό εξοπλισμό και κεραία στο κτήριο της Κοινότητας που φιλοξενεί εκθέματα από την πανίδα και την χλωρίδα της γύρω περιοχής.  Η ανάπτυξη των δικτύων WiFi  στον Δήμο μας είναι σταθερή προς την κατεύθυνση κάλυψης όλων των οικισμών. Σήμερα οι κάτοικοι της Αδριανής, του Νικηφόρου, της Ψηλής Ράχης, της Πλατανιάς , των Χαμοκέρασων, του Παρανεστίου, του Μεσοχωρίου και της Πρασινάδας απολαμβάνουν  την υπηρεσία δωρεάν ασύρματου διαδικτύου στους κοινόχρηστους χώρους.  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 17/3/2021
Αριθ. Πρωτ.: 1531

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ


Ο Δήμος Παρανεστίου προκειμένου να προβεί στην ασφάλιση των οχημάτων-μηχανημάτων του, για ένα (1) έτος, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους με αντίστοιχο αντικείμενο να καταθέσουν κλειστές έγγραφες οικονομικές προσφορές στο Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου μέχρι την Τρίτη 23 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00 μ.μ.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή, στο σύνολο, για τις ασφαλιστικές καλύψεις που αναφέρονται στην κατωτέρω έκθεση για τα υπηρεσιακά οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Παρανεστίου.
Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι πέντε χιλιάδες επτακόσια πενήντα πέντε ευρώ και μηδέν λεπτά (
5.755,00 €).
Αναλυτικές πληροφορίες για τα οχήματα, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το έντυπο οικονομικής προσφοράς παρατίθενται στα παραρτήματα Α, Β και Γ της παρούσας Πρόσκλησης.
Πληροφορίες: Τηλ. 2521352314, Μελενικιώτου Δέσποινα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Πατήστε εδώ για να λάβετε τα σχετικά αρχεία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με νέους κάδους απορριμμάτων εφοδιάστηκε ο Δήμος Παρανεστίου

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 16/3/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με νέους κάδους  απορριμμάτων εφοδιάστηκε ο Δήμος Παρανεστίου.

Με την προμήθεια ακόμη  50 κάδων απορριμμάτων ενισχύεται και διευρύνεται η καθαριότητα στο Δήμο Παρανεστίου. Θα τοποθετηθούν σε σημεία που έλειπαν ή θα αντικαταστήσουν άλλους που έχουν φθαρεί.  Ο Δήμαρχος Παρανεστίου κ. Αναστάσιος Καγιάογλου δήλωσε: «Η προσπάθεια για έναν σύγχρονο Δήμο είναι μέλημα της Δημοτικής Αρχής  που μάχεται και δίνει λύσεις στην καθημερινότητα των πολιτών, για  ένα  νοικοκυρεμένο, όμορφο και προπάντων καθαρό Δήμο Παρανεστίου».Πρόγραμμα «ΕΞΥΠΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» που συμμετέχει ο Δήμος Παρανεστίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Στα πλαίσια του προγράμματος «ΕΞΥΠΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» που συμμετέχει ο Δήμος μας για την παροχή πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας, θα πραγματοποιηθούν προληπτικές εξετάσεις μέτρησης σακχάρου και αρτηριακή πίεσης από νοσηλεύτρια του προγράμματος στη Δημοτική Ενότητα Παρανεστίου για το χρονικό διάστημα 15 ημερών, από τις 22 Μαρτίου έως 09 Απριλίου 2021.

Πρόγραμμα επισκέψεων:

 • Από 22 Μαρτίου έως 29 Μαρτίου στο Δημαρχείο Παρανεστίου 10:30 με 13:00  

 

 • Από 30 Μαρτίου εως 02 Απριλίου στα χωριά Μεσοχωρίου και Πρασινάδας 10:30 με 13:00

 

 • Από 05 Απριλίου εως 9 Απριλίου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Κάτω Θόλου 10:30 με 13:00

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο:

 • 2524 0 21020 Ιωαννίδου Ελισάβετ (Βοήθεια στο Σπίτι)

  (Θα τηρηθεί σειρά ανά 2 άτομα λόγο της επιδημίας από τον ιό Covid-19)

Πατήστε εδώ για να λάβετε όλα τα σχετικά αρχεία