ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ VFT 2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΒΟΥΝΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ

Ο Δήμος Παρανεστίου, καλεί τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να συμμετέχουν στην υπαίθρια αγορά στο πλαίσιο των Αγώνων Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου, που θα διεξαχθεί το πενταήμερο από 18/10/2023 ημέρα Τετάρτη έως και 22/10/2023 ημέρα Κυριακή, να υποβάλλουν αίτηση υπεύθυνη δήλωση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από 02.10.2023 ημέρα Δευτέρα έως και 06.10.2023 ημέρα Παρασκευή στο Τμήμα Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης (Γραφείο Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων), που βρίσκεται στο Δημαρχείο Παρανεστίου υπόψη κ. Ιφιγένειας Παπαδοπούλου, τηλ. 25243 50101, καθώς επίσης και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail) i.papadopoulou@paranesti.gr. Μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας οι αιτήσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Στην υπαίθρια αγορά μπορούν να συμμετέχουν ως πωλητές, φυσικά και νομικά πρόσωπα, κάτοχοι:

Οι αιτήσεις συμμετοχής για τα φυσικά πρόσωπα θα συνοδεύονται με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή αν πρόκειται για αλλοδαπούς φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής σε ισχύ και διαβατηρίου.
2.
Βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές ή Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης υπαίθριου (πλανόδιου ή στάσιμου) εμπορίου ή λαϊκών αγορών ή φωτοαντίγραφο άδειας χειροτέχνη - καλλιτέχνη.

3. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας ή πιστοποιητικού υγείας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για πώληση τροφίμων.
4.
Δημοτική ενημερότητα από το Δήμο Παρανεστίου (θα αναζητηθεί υπηρεσιακώς)

Στην περίπτωση νομικών προσώπων υποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Το ισχύον και καταχωρισμένο στο μητρώο καταστατικό της εταιρείας θεωρημένο από την αρμόδια για την τήρηση του μητρώου αυτής Αρχή (ΓΕΜΗ).
2.
Πρόσφατο πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης (ΓΕΜΗ), το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ VFT 2023

ολόκληρη η ανακοίνωση με το Δημοτικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας.
3.
Πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δικαστικής αρχής περί τροποποιήσεων καταστατικού /μη λύσης της εταιρείας (Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ), το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Για τα δικαιολογητικά 1,2,3 κατατίθεται και υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

4. Υπεύθυνη δήλωση για τον ορισμό του υπευθύνου της συγκεκριμένης θέσης που θα εγκατασταθεί η συγκεκριμένη επιχείρηση.
5.
Φωτοαντίγραφα ταυτότητας του εκπροσώπου της εταιρείας, όλων των μελών προσωπικής εταιρείας (ΟΕ Ή ΕΕ), όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ, όλων των διαχειριστών ΕΠΕ και όλων των εκπροσώπων ΙΚΕ.

Οι θέσεις των πωλητών στην εμποροπανήγυρη αποδίδονται με την ακόλουθη ποσόστωση εξής:

α) Σε ποσοστό 75% των θέσεων στους κατόχους βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,

β) 10% των θέσεων στους κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές

γ) 10% των θέσεων στους κατόχους άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο και

δ) 5% των θέσεων στους κατόχους άδειας χειροτέχνη- καλλιτέχνη

Τα επιτρεπόμενα πωλούμενα είδη ενδεικτικά είναι:

  1. Βιομηχανικά είδη

  2. Άνθη, φυτά και είδη κηπουρικής

  3. Είδη λαϊκής χειροποίητα παραδοσιακά αντικείμενα

  4. Αγροτικά προϊόντα & Μεταποιημένα τρόφιμα

  5. Παροχή πρόχειρων έτοιμων γευμάτων και ειδών κυλικείου

Δεν επιτρέπεται η πώληση ειδών που προκαλούν τη δημόσια αιδώ, προϊόντων που μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα καθώς και η έκθεση πώληση ζώντων ζώων.

Καταβαλλόμενο τέλος:
Το καταβαλλόμενο τέλος ανά θέση (τρίμετρη) καθορίζεται στα 50€, τα οποία μπορούν να καταβληθούν είτε στο ταμείο του Δήμου, είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Παρανεστίου στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN: GR1701711960006198030020291 (αναγράφοντας ονοματεπώνυμο πωλητή, ΑΦΜ και την αιτιολογία «Υπαίθρια Αγορά στο πλαίσιο των Αγώνων Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου έτους 2023».

Ο κανονισμός λειτουργίας της εμποροπανηγύρεως, η παρούσα προκήρυξη και το τοπογραφικό διάγραμμα με τις θέσεις, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Παρανεστίου https://paranesti.gr, πίνακες ανακοινώσεων των καταστημάτων: Δημαρχείου, Δημοτικών καταστημάτων & των ΚΕΠ και στο Ο.Π.Σ.Α.Α.: https://openmarket.mindev.gov.gr.

Ο Δήμαρχος α.α

Χορόζογλου Σάββας Αντιδήμαρχος