ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Δ.Δ.

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 23/01/2023
Αριθ. Πρωτ.: 6
Αριθ. Συνεδρίασης: 1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, σας καλεί σε Τακτική Συνεδρίαση την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 13:30 στον Νικηφόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/10 (Καλλικράτης), για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023

 2. Συγκρότηση επιτροπών για το έτος 2023 σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016

 3. Ψήφιση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Σ. Σαμαρά οικ. Έτους 2023

 4. Έγκριση διενέργειας προμηθειών τροφίμων, γάλακτος, καθαριότητας και υγειονομικού και

  φαρμακευτικού υλικού για το ΝΠΔΔ οικονομικού έτους 2023

 5. Δωρεά συμπληρωματικού ιατρικού εξοπλισμού στο Κέντρο Υγείας Παρανεστίου

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα τακτικά μέλη θα πρέπει να ειδοποιήσουν έγκαιρα τον γραμματέα του Δ.Σ. ώστε να ειδοποιηθούν οι αναπληρωτές τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Ξεκινάνε τα έργα ύδρευσης στο Δήμο Παρανεστίου.

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 03/01/2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ξεκινάνε τα έργα ύδρευσης στο Δήμο Παρανεστίου.

Ένα ακόμη μεγάλο έργο από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών έρχεται να προστεθεί στην σειρά εγκρίσεων έργων που αναβαθμίζουν την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής  των κατοίκων μας. 

Συγκεκριμένα υπογράφτηκε η σύμβαση  του έργου με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης» στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» , του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με προϋπολογισμό 647.983,87 ευρώ, με τον ανάδοχο  κ. Ευθυβούλη Παναγιώτη όπου  αφορά :

 • Την  κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού από τη γεώτρηση στη θέση Ξερά Μοναστήρια στις δεξαμενές ύδρευσης της Αδριανής για τις ανάγκες υδροδότησης του χωριού 
 • Την αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από το οποίο υδροδοτείται η Κοινότητα  Υψηλής Ράχης.

Ο Δήμαρχος Παρανεστίου Τάσος Καγιάογλου σε δηλώσεις του ανέφερε: «Ήρθε η ώρα για να υλοποιηθεί άλλο ένα μεγάλο έργο που θα αλλάξει ριζικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων μας. Με το έργο αυτό διασφαλίζουμε την καλύτερη ποιότητα πόσιμου νερού και μειώνουμε στο ελάχιστο μελλοντικά υδρευτικά προβλήματα των συγκεκριμένων  περιοχών. Συνεχίζουμε να διεκδικούμε υψηλού επιπέδου έργα για τους δημότες μας.»


 

«Καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων του Δήμου Παρανεστίου για το έτος 2023»

                                                                                                


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                  

Παρανέστι 15/12/2022
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ                                       

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ META TH  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΣΕ ΦΕΚ Αριθ.Πρωτ.: Φ.1.1.3.2/6103            ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων του ΔήμουΠαρανεστίου για το έτος 2023»
                               

                                 O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
1. Έχοντας υπόψη:
2. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010
3. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3584/07
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4354/2015
5. Την υπ’ αριθ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου
Οικονομικών.
6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παρανεστίου Νομού
Δράμας, ΦΕΚ 2443/τ.Β ́/02-11-2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα
ΦΕΚ 885/τ.Β'/14-03-2019 και 4085/Β ́/23-09-2020
7. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο.
8. Το γεγονός ότι υπάλληλοι του Δήμου μας τηρούν πέρα από το υποχρεωτικό
ωράριο εργασίας τους τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Παρανεστίου, γραμματειακή υποστήριξη του Ν.Π. Κ.Α.Π.Α.Π. του
Δήμου μας καθώς και καθήκοντα Ληξιάρχων των δύο (2) Δημοτικών
Ενοτήτων του Δήμου μας.
9. Τις εποχικές, έκτακτες ή και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που
δημιουργούνται κατά έτος για την αντιμετώπιση των οποίων επιβάλλεται η
απασχόληση προσωπικού των υπηρεσιών καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού και της υπηρεσίας ύδρευσης-άρδευσης- αποχέτευσης,
πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.
10. Την υπ ́αριθμ. πρωτ. Φ.1.13.3./4668/30-09-2022 (ΑΔΑ: 6ΠΑ8ΩΞΗ-ΟΝΑ)
απόφαση Δημάρχου με θέμα: «Εξυπηρέτηση της ταμειακής υπηρεσίας του

ΝΠΔΔ Δήμου Παρανεστίου από τον Δήμο Παρανεστίου καθώς και της
γενικότερης λειτουργίας της οικονομικής υπηρεσίας του ΝΠΔΔ».
11. Την υπ ́αριθμ. πρωτ. Φ.1.1.3.3./4366/16-09-2022 (6ΠΑ8ΩΞΗ-ΟΝΑ) απόφαση
Δημάρχου με θέμα: «Απόφαση ανάθεσης υπερωριακής εργασίας για τη
γραμματειακή υποστήριξη στο ΝΠΔΔ Δήμου Παρανεστίου»
12. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απασχόληση ύψους 20.500
€ θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των ΚΑ 10/6012.01, 10/6012.02,
10/6022, 20/6011.01, 20/6021.01, 25/6011.01 και 30/6011.01 του
Προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2023.


                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει την υπερωριακή απασχόληση είκοσι επτά (27) μονίμων και ΙΔΑΧ
υπαλλήλων του Δήμου Παρανεστίου για το έτος 2023, για το ανώτερο 20 ώρες ανά
υπάλληλο μηνιαίως, με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση, για την
κάλυψη των προμνημονευμένων υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου Παρανεστίου και
συγκεκριμένα ανά υπηρεσία:
Υπηρεσία Διοικητικού − Οικονομικού: εννέα (9) υπάλληλοι
Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: επτά (8) υπάλληλοι
Υπηρεσία ύδρευσης − άρδευσης − αποχέτευσης: δύο (2) υπάλληλοι
Τεχνική Υπηρεσία και Περιβάλλοντος τέσσερις (4) υπάλληλοι
Αυτοτελές τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ένας/μια (1) υπάλληλος
Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας ένας/μια
(1) υπάλληλος
Ληξιαρχείο ΔΕ Παρανεστίου ένας/μία (1) υπάλληλος
Ληξιαρχείο ΔΕ Νικηφόρου ένας/μία (1) υπάλληλος
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, ως ανωτέρω, θα γίνεται
κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

                                                   Ο Δήμαρχος
                                               Καγιάογλου Αναστάσιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 12/12/2022
Αριθ. Πρωτ.: 6003
Αριθ. Συνεδρίασης: 22

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την  12 η του μηνός  Δεκεμβρίου   2022 , ημέρα  Δευτέρα    και ώρα 11:00 π.μ. σε  Έκτακτη κατεπείγουσα   Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Έγκριση Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης Έρευνας και Ανάπτυξης μεταξύ  του Δήμου Παρανεστίου και του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Το  κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στο ότι,  τυχόν καθυστέρηση στη λήψη απόφασης για το ανωτέρω θέμα  θα αποβεί σε βάρος των ζωτικών συμφερόντων του Δήμου διότι ο χρόνος υλοποίησης της ανωτέρω σύμβασης, λήγει την  20/12/2022.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα τακτικά μέλη θα πρέπει να ειδοποιήσουν έγκαιρα τον γραμματέα της επιτροπής ώστε να ειδοποιηθούν οι αναπληρωτές τους.                                                         

Ο Πρόεδρος

Καγιάογλου Αναστάσιος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 12/12/2022
Αριθ. Πρωτ.: 6004
Αριθ. Συνεδρίασης: 23

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την  16η του μηνός  Δεκεμβρίου   2022 , ημέρα  Παρασκευή    και ώρα 13:00 π.μ. σε  Τακτική   Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

- Έγκριση 32ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2022

- Εξειδίκευση πιστώσεων κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022

- Έγκριση του Πίνακα 5Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΠΔΔ 2023

- Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 141/2022 (ΑΔΑ: 6417ΩΞΗ-ΛΘΤ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου με θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού ενός (1) ατόµου στο Κέντρο Κοινότητας του Δήµου µας µε σύµβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισµένου Χρόνου σε αντικατάσταση παραιτηθέντα υπαλλήλου µετά από οικειοθελή του αποχώρηση

- Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής παραλαβής προμηθειών για το έτος 2023

- Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών για το έτος 2023

- Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής διενέργειας/ επιτροπής αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων για το έτος 2023

- Έγκριση δαπανών  μετακίνησης του Αντιδημάρχου στην Αθήνα

- Έγκριση απευθείας Ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Παρανεστίου» για τα έτη 2022,2023,2024» και συγκεκριμένα για το Τμήμα 9 «Εργασίες πλυσίματος επί όλων των οχημάτων» για το Δήμο Παρανεστίου.

- Έγκριση της 10ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικ. έτους 2022 του ΝΠΔΔ του Δήμου Παρανεστίου

- Έγκριση του προϋπολογισμού, και του ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (πίνακα στοχοθεσίας) ΝΠ  του Δήμου Παρανεστίου έτους 2022.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα τακτικά μέλη θα πρέπει να ειδοποιήσουν έγκαιρα τον γραμματέα της επιτροπής ώστε να ειδοποιηθούν οι αναπληρωτές τους.                                                  

Ο Πρόεδρος

Καγιάογλου Αναστάσιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 12/12/2022
Αριθ. Πρωτ.: 376
Αριθ. Συνεδρίασης: 11 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, σας καλεί σε Τακτική Συνεδρίαση την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 09:00 στον Νικηφόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/10 (Καλλικράτης), για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 • Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προηγμένο Συστήματος Τηλεϊατρικής» στο πλαίσιο του έργου “SMART_MED” του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα-Βουλγαρία” 2014 – 2023 για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου
 • 10η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2022
 • Ψήφιση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων 2023 του ΝΠΔΔ μετά τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και έγκριση του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων δήμων και Νομικών Προσώπων έτους 2023

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα τακτικά μέλη θα πρέπει να ειδοποιήσουν έγκαιρα τον γραμματέα του Δ.Σ. ώστε να ειδοποιηθούν οι αναπληρωτές τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ


Παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών


            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 07/12/2022

 "Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, καθώς και τα ανησυχητικά, αυξανόμενα κρούσματα περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας σε όλο τον κόσμο λόγω της πανδημίας ο Δήμος Παρανεστίου το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παρανεστίου σε συνεργασία με τον ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ διοργάνωσε εκδήλωση με θέμα '' Τα πρόσωπα της βίας και οι επιπτώσεις της, στην ψυχική υγεία των γυναικών''. Το θέμα ανέλυσαν ο κος Ιγνάτης Μωυσίδης Αστυνόμος Α, Διοικητής του ΑΤ Νευροκοπίου και απόφοιτος κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών, και η κα. Καράκελε Σύμη, εκπαιδευτικός, συστημική σύμβουλος ψυχικής υγείας. Τους ευχαριστούμε θερμά για την ουσιαστική και τεκμηριωμένη ενημέρωση/ επιμόρφωση επί του θέματος. Ευχαριστούμε και όλους όσοι μας τίμησαν με την παρουσία τους".

--

Με εκτίμηση,
Λία Κουγιουμτζή
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παρανεστίου
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Παρανέστι: 2524350112

Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους για τις κοινότητες Σίλης , Θόλου και Παρανεστίου.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναγνωρίζοντας την ανάγκη στήριξης των τοπικών κοινωνιών ανακοινώνει την επιπλέον επιδότηση 15% για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Ανακαινίζω για νέους» ηλικίας από 18 έως 39Η συγκεκριμένη  ενίσχυση   δίνεται σε ωφελούμενους που  διαβιούν σε δήμους ή δημοτικές ενότητες με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων. Ανάμεσα στις περιοχές  έγκρισης περιλαμβάνονται  και οι κοινότητες  Σίλης, θόλου και  Παρανεστίου του δήμου μας.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα προβλέπει 2 κατηγορίες ένταξης  :

Το « Εξοικονομώ για νέους» που περιλαμβάνει παρεμβάσεις ενεργειακής εξοικονόμησης και το «Ανακαινίζω για νέους» που αφορά σε παρεμβάσεις -ανακαινίσεις. Περιμένουμε την ανταπόκριση των νέων μας και την επιστροφή τους στα πάτρια εδάφη.

Πρόσκληση για τη 17η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 25/11/2022
Αριθ. Πρωτ.: 5735
Αριθ. Συνεδρίασης: 17

 Σας προσκαλούμε την 29η του μηνός Νοεμβρίου 2022, ημέρα  Τρίτη  και ώρα 17:30 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο   67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα: 

 1. Έγκριση 29ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2022
 2. Έγκριση 30ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2022
 3. Έγκριση 31ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2022 και 9ης τεχνικού προγράμματος έτους 2022
 4. Λήψη απόφασης για την υποστήριξη της 23ης Πανελλαδικής γιορτής Ανταλλαγής παραδοσιακών ποικιλιών που διοργανώνεται από την Εναλλακτική Κοινότητα «Πελίτι».
 5. Έγκριση δαπανών των αγώνων Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου 2022, στα πλαίσια της εκδήλωσης με τίτλο «Αγώνες Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου 2022» , που πραγματοποιήθηκαν στις 07-09 Οκτωβρίου 2022
 6. Γνωμοδότηση του Δ.Σ. για μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σχολ. Έτους 2023-2024
 7. Κάλυψη εξόδων μετακίνησης αθλητών και αθλητικών ομάδων για τη συμμετοχή τους σε εθνικά πρωταθλήματα ολυμπιακών αθλημάτων

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στυλιανίδης Ο. Αναστάσιος