Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς της προμήθειας: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων», για το έτος 2018.

Η Δήμαρχος  Παρανεστίου έχοντας υπόψη:

 1. Τον Ν.4412/2016 ( ΦΕΚ 147/Α/2016) « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών» (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 2. Την αριθ. 13/2018 τεχνική έκθεση που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 18REQ003870062 για την παροχή προμήθειας: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων»
 3. Τον Κ.Α. 20/6673.01  προϋπολογισμού 2018 ποσού 6.703,06 Ευρώ
 4. Την υπ΄ αριθμ.  10/2018 απόφαση της Ο.Ε που αφορούν την ψήφιση πίστωσης.  

 

ενδιαφέρεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας  και καλεί όσους ενδιαφέρονται, να αποστείλουν / υποβάλουν προσφορά,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Τεχνική Έκθεση με αρ. 13/2018. 

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερόμενους, με φαξ, e-mail ή να αποστέλλονται στη Δ/νση: Δήμος Παρανεστίου, Τ.Κ 66 035, με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα παραληφθούν και θα πρωτοκολληθούν μέχρι και την Τετάρτη, 24/10/2018 και ώρα 14:00 μ.μ. ,με ευθύνη του προσφέροντος.

Η Δήμαρχος

Σωτηριάδου Αλεξάνδρα-Μαρίνα

Κάντε κλικ εδώ για να λάβετε τα σχετικά αρχεία

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ1/2018
Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας

Η 4Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Ανακοινώνει


Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,συνολικά εκατόν δέκα οκτώ (118) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες καθαριότητας των Κέντρων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.?.Υ.) στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Σερρών, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και
Έβρου αρμοδιότητας 4
ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας- Θράκης που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) ....

Κάντε κλικ εδώ για να λάβετε το σχετικό αρχείο

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς της υπηρεσίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ / ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ», για το έτος 2018

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 19/10/2018
Αριθ. Πρωτ.: 4141

 

Η Δήμαρχος  Παρανεστίου έχοντας υπόψη: 

 1. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών» (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 2. Την αριθ. 24/2018 τεχνική περιγραφή για την παροχή υπηρεσιών: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ / ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ»
 3. Τον ΚΑ 35/6262.03  προϋπολογισμού 2018 ποσού 15.000,00 € με το ΦΠΑ.
 4. Την υπ΄αριθμ πρωτ. 3241/27-08-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης που αφορά την έγκριση της δαπάνης, τη διάθεση και τη δέσμευση πίστωσης

 

ενδιαφέρεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας και καλεί τους:

Χριστοφορίδου Γεσθημανή

Αργυροκάστρου 13

Δράμα ΤΚ 66100 

Τηλ: 6974904907

Λογοθέτη Γεώργιο

Ταξιάρχες

Δράμα ΤΚ 66100

Τηλ: 2521027222

Παπαδόπουλος Θεόδωρος

Εγνατίας 65

Καβάλα ΤΚ 64003

Τηλ: 695179611

ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

Θερμαϊκού 56,

Νέα Ευκαρπία ΤΚ 56429

Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310683555

Κάθε ενδιαφερόμενος

εφόσον ενδιαφέρονται, να αποστείλουν / υποβάλουν προσφορά,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Τεχνική Έκθεση με αρ. 24/2018

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερόμενους, με φαξ, e-mail ή να αποστέλλονται στη Δ/νση: Δήμος Παρανεστίου, Τ.Κ 66 035, με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα παραληφθούν και θα πρωτοκολληθούν μέχρι και την Παρασκευή, 26/10/ 2018 με ευθύνη του προσφέροντος.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΝΑ

 Κάντε κλικ για να λάβετε το σχετικό αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Διαχείριση και συντονισμός έργου (οικονομική και διοικητική διαχείριση και συντονισμός του έργου από εξωτερικό σύμβουλο)»

 

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΔΡΙΑΝΗ

ΤΑΧ. ΚΩΔ. : 66100 ΔΡΑΜΑ

 Παρανέστι, 17/10/2018
Αριθ. Πρωτ.: 471

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας Δήμου Παρανεστίου

 

Προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας διαχείρισης και τεχνικής υποστήριξης υλοποίησης του έργου με τίτλο "SMART MEDICINE" και ακρωνύμιο “SMART_MED”, η οποία έχει τίτλο:

«Διαχείριση και συντονισμός έργου (οικονομική και διοικητική διαχείριση και συντονισμός του έργου από εξωτερικό σύμβουλο)»

Συνολικού προϋπολογισμού 34.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.

 

 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Νομικό Προσώπο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας Δήμου Παρανεστίου

Οδός: Αδριανή

Ταχ.Κωδ.:66100

Τηλ.:25240-82472

Telefax: 2521082472

E-mail: paid_ad@otenet.gr

Ιστοσελίδα:www.paranesti.gr

 

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου https://www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.paranesti.gr 
 2. Κωδικός CPV: 79411000-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης
 3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης και τεχνικής υποστήριξης υλοποίησης του έργου με τίτλο "SMART MEDICINE" και ακρωνύμιο “SMART_MED”.

Ο τίτλος της υπηρεσίας είναι:

«Διαχείριση και συντονισμός έργου (οικονομική και διοικητική διαχείριση και συντονισμός του έργου από εξωτερικό σύμβουλο)»

Οι υπό ανάθεση υπηρεσίες Συμβούλου διαχείρισης και τεχνικής υποστήριξης περιλαμβάνουν:

 • Την παροχή υπηρεσιών διοικητικής – γραμματειακής υποστήριξης (secretarial support) του έργου για το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας Δήμου Παρανεστίου
 • Την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης (project management) για την ορθή και ομαλή ολοκλήρωση του έργου
 1. Χρόνος και τόπος παράδοσης: Η δια?ρκεια της συ?μβασης ορι?ζεται ε?ως τις 04/09/2019 ημερομηνι?α λη?ξης του ε?ργου “SMART_MED”, ενω? μπορει? να παραταθει? σε περι?πτωση συνολικη?ς παρα?τασης του ε?ργου “SMART_MED”.
 2. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Α. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 Β. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η Α.Α. μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Γ. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

 1. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας Δήμου Παρανεστίου στην Αδριανή, την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. . Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.
 2. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 60/6115.01 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Φορέα. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΕΠ23160017)

Το ε?ργο "SMART MEDICINE" εντα?σσεται στο Προ?γραμμα Διασυνοριακής Συνεργασι?ας INTERREG V-A "Greece-Bulgaria 2014-2020” και συγχρηματοδοτει?ται απο? Ευρωπαι?κου?ς (Ευρωπαι?κο? Ταμει?ο Περιφερειακη?ς Ανα?πτυξης) και εθνικου?ς πο?ρους των συμμετεχουσω?ν χωρω?ν (για την Ελλα?δα ειδικα? με?σω του Προγρα?μματος Δημοσι?ων Επενδυ?σεων), συ?μφωνα με την υπ’ αριθμο? "B2.9a.12" Συ?μβαση Χρηματοδο?τησης (Subsidy Contract) που υπογρα?φηκε στις 05/09/2017 μεταξυ? της Διαχειριστικη?ς Αρχη?ς του Προγρα?μματος Διασυνοριακής INTERREG V-A "Greece-Bulgaria 2014-2020” και του Δήμου Ντιμίτροβγκραντ (Βουλγαρία) και ε?χει λα?βει κωδικο? MIS 5016387.

 1. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (http://www.eprocurement.gov.gr), στην ιστοσελίδα του Δήμου www.paranesti.gr και η προκήρυξη στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και σε μία τοπική ημερήσια εφημερίδα.

 

                                                                                           Ο Πρόεδρος

 

 

 

    Ανανιάδης Ιορδάνης

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV.Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V.ΤΕΥΔ

 

 

Δελτίο Τύπου: Απαγόρευση Θήρας κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της 12ης Διοργάνωσης Αγώνων Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου, περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Δράμας

Δελτίο Τύπου 

Απαγόρευση Θήρας κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της 12ης Διοργάνωσης

Αγώνων Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου, περιοχής ευθύνης

Δασαρχείου Δράμας

 

Σύμφωνα με την αριθ.95/2018 Δασική Αστυνομική  Διάταξη Θήρας, απαγορεύεται η θήρα στην ορεινή περιοχή του Δήμου Παρανεστίου από 11 έως 15 Οκτωβρίου 2018 λόγω διεξαγωγής της 12ης Διοργάνωσης «Αγώνων Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου-Virgin Forest Trail».

Η περιοχή απαγόρευσης οριοθετείται ως εξής :

Με αφετηρία τον οικισμό του Κάτω Θόλου, η οριογραμμή ακολουθεί δασικό δρόμο με βόρεια κατεύθυνση, διέρχεται από το τριγωνομετρικό σημείο 267 και την θέση «Ράχη Δερβίση» και φτάνει στα Ερ.Βουνοπλαγιάς.

Από εκεί ακολουθεί τον δασικό δρόμο με βόρειο Ανατολική κατεύθυνση, διέρχεται το Αρκουδόρεμα και καταλήγει στον επαρχιακό Παρανεστίου-Διποτάμων. Ακολουθεί τον δρόμο αυτό μέχρι τη διασταύρωσή του προς Πρασινάδα.

Από εκεί ακολουθεί τον επαρχιακό δρόμο Παρανεστίου-Πρασινάδας μέχρι τον οικισμό της Πρασινάδας.

Από εκεί ακολουθώντας τον δασικό δρόμο, διερχόμενο από την θέση «Καλύβια Κοντόλια», διασταυρώνεται με τον δασικό δρόμο Ζαρκαδιάς-Στάμνας, τον οποίο ακολουθεί μέχρι το παλαιό εργοτάξιο «Στάμνας».

Από εκεί ακολουθεί τον δασικό δρόμο προς «Τραπέζια», διέρχεται το Αετόρεμα και καταλήγει στην Ελληνοβουλγαρική μεθοριακή γραμμή. Από εκεί ακολουθεί τη μεθοριακή γραμμή μέχρι την πυραμίδα αριθ.166 στην θέση «Μπίσκι».

Από εκεί δια νοητής γραμμής συνδέεται με δασικό δρόμο τον οποίον και ακολουθεί μέχρι τη διασταύρωσή του με το δασικό δρόμο Ελατιάς-Θερμών τον οποίον ακολουθεί μέχρι την τομή με το Στραβόρεμα.

Ακολουθεί το Στραβόρεμα προς τα κατάντη ακολούθως το Μεγάλο Ρέμα μέχρι τη συμβολή του με το Νέστο Ποταμό στη θέση «Πλατανόβρυση».

Στη συνέχεια η οριογραμμή διατρέχει την κοίτη του Νέστου Ποταμού μέχρι τον οικισμό του Κάτω Θόλου που είναι και η αφετηρία.

Οι παραβάτες της διατάξεως αυτής τιμωρούνται με τις κείμενες διατάξεις των δασικών Νόμων.

Η εφαρμογή της διατάξεως αυτής που ισχύει από 11-10-2018 έως 15-10-2018 ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη.

ΓΡΑΦΕΙΟ

 ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΡΑΜΑΣ

Κάντε κλικ εδώ για να λάβετε το σχετικό έγγραφο

Πρόσκληση για την 20η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 05/10/2018
Αριθ. Πρωτ.: 3904
Αριθ. Συνεδρίασης: 20

Σας προσκαλούμε την  9η του μηνός  Οκτωβρίου    2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 μ.μ. να προσέλθετε  σε  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση της 16ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικον. έτους 2018 και της 7ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018
 2. Έγκριση έκθεσης εσόδων- εξόδων Γ΄ τριμήνου (01/7/2018-30/9/2018) προϋπολογισμού 2018
 3. Έγκριση Αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2018.
 4. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Παρανεστίου στην έκθεση AIT EXPO που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 07 έως 9 Δεκεμβρίου 2018
 5. Έγκριση δαπανών της εκδήλωσης για την 16η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Συλλόγων και φορέων εθελοντών αιμοδοτών της Π.Ο.Σ.Ε.Α
 6. Χωροθέτηση πωλητών κατά τη διάρκεια των Αγώνων Βουνού Παρανεστίου και έκδοση ή μη άδειας σε παραγωγούς και επαγγελματίες.
 7. Έγκριση δαπανών λειτουργίας συσσιτίων.
 8. Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Δημιουργία ολοκληρωμένης πλατφόρμας αποτύπωσης και διαχείρισης δεδομένων δικτύου ύδρευσης του Δήμου Παρανεστίου
 9. Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Γυμνασίου με Λ.Τ. Παρανεστίου
 10. Έγκριση των Μελετών του έργου με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Γυμνασίου με Λ.Τ. Παρανεστίου
 11. Έγκριση της 5ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικον. έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη

 

Πρόσκληση για την 24η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 05/10/2018
Αριθ. Πρωτ.: 3903
Αριθ. Συνεδρίασης: 24

 Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 9η   του μηνός   Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα  Τρίτη   και ώρα 18:00 μ.μ. σε  Τακτική  Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση της 16ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικον. έτους 2018.
 2. Σύνταξη έκθεσης εσόδων- εξόδων Γ΄ τριμήνου (01/7/2018-30/9/2018) προϋπολογισμού 2018
 3. Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2018.
 4. Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων για το έτος 2019
 5. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων-σχολικών κλήρων Δήμου Παρανεστίου

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα τακτικά μέλη θα πρέπει να ειδοποιήσουν έγκαιρα τον γραμματέα της επιτροπής ώστε να ειδοποιηθούν οι αναπληρωτές τους.

Η Πρόεδρος

Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Αγρότες - κτηνοτρόφοι που ασκούν δραστηριότητα στις Τ.Κ. Αδριανής, Νικηφόρου και Άνω Πυξαρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι αγρότες - κτηνοτρόφοι που ασκούν δραστηριότητα στις Τ.Κ. Αδριανής, Νικηφόρου και Άνω Πυξαρίου, σε συνάντηση ενημέρωσης για την οριοθέτηση περιοχών με φυσικούς περιορισμούς, το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου στις 12:00 στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Νικηφόρου.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - «Οριοθέτηση περιοχών με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3654/21-09-2018 επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αραχωβίτη Σταύρο και κοινοποίηση στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Περιφερειακής Ενότητας Δράμας απέστειλε η Δήμαρχος Παρανεστίου με θέμα: «Οριοθέτηση περιοχών με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών» στα πλαίσια της ομώνυμης διαβούλευσης του ΥΠΑΑΤ. Το κείμενο που έχει δοθεί σε διαβούλευση, καθορίζει τις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς σύμφωνα με την έννοια της Οδηγίας 75/268/ΕΟΚ με σκοπό να ευνοηθούν οι γεωργικές δραστηριότητες και να βελτιωθεί το εισόδημα των γεωργών στις περιοχές αυτές.

Στην επιστολή της η Δήμαρχος υπογραμμίζει τις αρνητικές επιπτώσεις που θα επέλθουν από την υπό διαβούλευση Απόφαση του ΥΠΑΑΤ, σύμφωνα με την οποία μένουν εκτός «Περιοχών με Φυσικούς Περιορισμούς» οι μειονεκτικές περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας, ενώ υπάρχει θετική πρόβλεψη για περιοχές μόνο της Θράκης στην Περιφέρεια μας.

Ειδικότερα στα πλαίσια της διαβούλευσης η Δήμαρχος απέστειλε την παρακάτω επιστολή και πρόκειται να επισκεφτεί για το ζήτημα αυτό το αρμόδιο Υπουργείο.

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 21/9/2018
Αριθ. Πρωτ.: 3654

ΘΕΜΑ:  «Οριοθέτηση περιοχών με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών»

ΣΧ.:  1.Το κείμενο υπό διαβούλευση με θέμα: «Οριοθέτηση περιοχών με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών» http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/92-oriothetisi_perioxwn

2. Τσεσμελής Δ., «Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηση Δεικτών Επικινδυνότητας Ξηρασίας και Ερημοποίησης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων», (Διδακτορική Διατριβή), Τριμελής Επιτροπή: Καραβίτης Χρ., Κοσμάς Κ., Αλεξανδρής Στ., Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής, Τομέας Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, http://dspace.aua.gr/xmlui/handle/10329/6743, Αθήνα 2017.

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Με αφορμή την διαβούλευση επί της νέας οριοθέτησης περιοχών με φυσικούς περιορισμούς και άλλα ειδικά μειονεκτήματα θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε τα ακόλουθα:

 • Ενώ η τήρηση των κριτηρίων που αναφέρονται στα φυσικά μειονεκτήματα και απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013, θα ήταν σκόπιμο να εξεταστεί σε επίπεδο Τοπικής Κοινότητας, η μελέτη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών εκτίμησε την οικονομική δραστηριότητα σε επίπεδο νομού, με αποτέλεσμα να εξαιρεθούν μειονεκτικές Κοινότητες του Ν. Δράμας (π.χ. Νικηφόρος, Α. Πυξάρι, Αδριανή κλπ). Έτσι παρότι στα συμπεράσματα της διδακτορικής διατριβής του κ. Τσεσμελή (Κεφάλαιο 8, ανωτέρω σχετικό 2) αναφέρεται ότι η Ανατολική Μακεδονία, η Λέσβος και το Ηράκλειο Κρήτης βρίσκονται στην κατηγορία Πολύ Υψηλής Τρωτότητας (Very high Vulnerability) στην ξηρασία, και αναφορικά με το δήμο μας στην περιοχή των Κοινοτήτων Αδριανής, Νικηφόρου και Άνω Πυξαρίου του Δήμου Παρανεστίου δεν λειτουργούν επαρκώς ή καθόλου αρδευτικά δίκτυα, οι περιοχές αυτές εξαιρούνται αδίκως.
 • Στις περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα εντάσσονται όλες οι υπόλοιπες (επιπλέον εκείνων με φυσικούς περιορισμούς) Κοινότητες της Θράκης (Γεωγραφικό Διαμέρισμα που δεν αποτελεί διοικητική ενότητα) και όχι της Περιφέρειας ΑΜΘ με αποτέλεσμα να εξαιρεθούν όλες οι μειονεκτικές Κοινότητες του Ν. Δράμας (και ενδεχομένως του Ν. Καβάλας).
 • Με την προτεινόμενη οριοθέτηση περιοχών με φυσικούς περιορισμούς και τον καθορισμό των περιοχών με ειδικά μειονεκτήματα αποχαρακτηρίζονται πολλές περιοχές όλων των δήμων του Νομού Δράμας που διαθέτουν μη ορεινές περιοχές. Μεταξύ αυτών οι Τοπικές Κοινότητες Αδριανής, Νικηφόρου, Άνω Πυξαρίου του Δήμου Παρανεστίου.

          Ο αποχαρακτηρισμός των παραπάνω μειονεκτικών Κοινοτήτων του Δήμου Παρανεστίου θα έχει άμεση αρνητική επίπτωση στα ποσά εξισωτικών αποζημιώσεων που εισπράττουν οι εναπομείναντες αγρότες και κτηνοτρόφοι που διατηρούν εκμεταλλεύσεις στις περιοχές αυτές, καθώς και στην ένταξή τους σε διάφορα προγράμματα (Νέων αγροτών κλπ).   

Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας τις ανωτέρω παρατηρήσεις κατά τη σύνταξη της Απόφασης προκειμένου η χώρα μας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 και να έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει να ενισχύει τις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, όπως τις Τοπικές Κοινότητες Αδριανής, Άνω Πυξαρίου και Νικηφόρου.

 Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΝΑ »

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Κάντε κλικ εδώ για να λάβετε το σχετικό αρχείο