Πρόσκληση για την 25η Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 09/10/2015
Αριθ. Πρωτ.: 6839
Αριθ. Συνεδρίασης: 25

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 10η   του μηνός  Νοεμβρίου  του έτους 2015, ημέρα  Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ. σε  έκτακτη κατεπείγουσα  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω των χρονικών περιορισμών που τίθενται για  την έγκριση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2016 από το ΥΠ.ΕΣ.-Παρατηρητήριο Οικον. Αυτ/λειας έως 14/11/2015,  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 • Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Οικον. έτους 2016 του Δήμου.

Η Πρόεδρος

Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Πρόσκληση για την 24η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 29/10/2015
Αριθ. Πρωτ.: 6605
Αριθ. Συνεδρίασης: 24

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 3η  του μηνός  Νοεμβρίου  του έτους 2015, ημέρα  Τρίτη και ώρα 21:30 μ.μ. σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικον. Έτους 2015

Η Πρόεδρος

Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Πρόσκληση για την 23η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 29/10/2015
Αριθ. Πρωτ.: 6603
Αριθ. Συνεδρίασης: 23

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 3η  του μηνός  Νοεμβρίου  του έτους 2015, ημέρα  Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση της 15ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικον. έτους 2015.
 2. Έγκριση δαπάνης μετακινήσεων εκτός έδρας ,υπαλλήλων για παραλαβή έργων
 3. Έγκριση των πρακτικών 1 και 2 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 2: «Προμήθεια εξοπλισμού», του Έργου: «Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωρίου», της πράξης 383731: «Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωρίου»
 4. Ανάθεση εργασίας για την εκπόνηση της Μελέτης με τίτλο : « ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΑΔΡΙΑΝΗΣ».
 5. Έγκριση της μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΡΙΑΝΗ»
  Προϋπολογισμού: 4.024,60 € χωρίς ΦΠΑ ή 4.950,26 € με το ΦΠΑ, ΣΑΤΑ 2015
 6. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας για την υπόθεση αγωγής υπαλλήλων του Δήμου Παρανεστίου κατά του Δήμου Παρανεστίου η οποία θα εκδικαστεί στις 17-11-2015 στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας
 7. Ανάθεση εργασίας για την εκπόνηση της Μελέτης με τίτλο: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ».
 8. Ανάθεση εργασίας για την εκπόνηση της Μελέτης με τίτλο: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ».
 9. Ανάθεση εργασίας για την εκπόνηση της Μελέτης με τίτλο: «ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ».
 10. Ανάθεση εργασίας για την εκπόνηση της Μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ».
 11. Αντικατάσταση πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου στο Ειρηνοδικείου Δράμας για την υπόθεση του ΕΔΕ Καλτσίδη Κων/νου κατά του Δήμου και τροποποίηση της αρ. 38/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Η Πρόεδρος

Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Πρόσκληση για την 22η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 02/10/2015
Αριθ. Πρωτ.: 6072
Αριθ. Συνεδρίασης: 22

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση.

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 6η  του μηνός  Οκτωβρίου  του έτους 2015, ημέρα  Τρίτη και ώρα 9:00 μ.μ. σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1.  

Εγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικον. Έτους 2015»

                           

                                                                                          Η Πρόεδρος

                                                                              Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

 

Πρόσκληση για την 21η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 02/10/2015

Αριθ. Πρωτ.: 6070
Αριθ. Συνεδρίασης: 21

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση.

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 6η του μηνός  Οκτωβρίου  2015, ημέρα  Τρίτη    και ώρα 17:00 μ.μ.. σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση ή μη της 14ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικον. έτους 2015. 
 2. Έγκριση δαπάνης μετακινήσεων εκτός έδρας υπαλλήλων για συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά σεμινάρια.
 3. Έγκριση ή μη απολογισμού Δήμου Παρανεστίου οικον. Έτους 2014                                                                                                            

                                                                                          Η Πρόεδρος

                                                                              Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

 

Πρόσκληση για την 20η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 11/09/2015

Αριθ. Πρωτ.: 5594
Αριθ. Συνεδρίασης: 20

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση.

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 15η  του μηνός  Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα  Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ. σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1.  

Επανέλεγχος δικαιολογητικών πρώτου μειοδότη, της δημοπρασίας του έργου : <<ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ >>

                                                         

                                                                       

 

 

                                                                                          Η Πρόεδρος

 

                                                                             Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

 ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Πρόσκληση για την 19η Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 19/08/2015

Αριθ. Πρωτ.: 4993
Αριθ. Συνεδρίασης: 19

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση.

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 18η  του μηνός  Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα  Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. σε Εκτακτη κατεπείγουσα   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 Το κατεπείγον συνίσταται στο ότι  ο χρόνος για την υλοποίηση του έργου και της ολοκλήρωσης του κατά το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο μέχρι 30-11-2015 είναι ιδιαίτερα περιορισμένος. 

 

 

Έγκριση ή μη των πρακτικών δημοπρασίας  του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» με προϋπολογισμό 203.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

                                                                                 

                                                                                          Η Πρόεδρος 

                                                                             Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

 

Πρόσκληση για την 18η Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 03/08/2015

Αριθ. Πρωτ.: 4647
Αριθ. Συνεδρίασης: 18

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση.

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 3η  του μηνός  Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 10:30 μ.μ. σε Εκτακτη κατεπείγουσα   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Το κατεπείγον συνίσταται στο ότι  πρέπει να ψηφιστούν άμεσα οι πιστώσεις που αφορούν την ανάθεση μεταφοράς Αστικών Στερεών Αποβλήτων του Δήμου για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

 

 

Εγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικον. Έτους 2015»

                                                                                 

                                                                                          Η Πρόεδρος

 

                                                                             Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

 ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Πρόσκληση για την 17η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

       

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 03/08/2015
Αριθ. Συνεδρίασης: 17

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση.

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 3η  του μηνός  Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ. σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση ή μη της 11ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 
 2. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΕ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ», προΰπολογισμού 12.624,57€. 
 3. Καθορισμός των όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο «ΥΠΟΕΡΓΟ 2: <<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ>> ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 358.000,00 € ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ «383731».
   

                                                                                          Η Πρόεδρος                                                                              

                                                                              Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

 

Πρόσκληση για την 13η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 11/06/2015
Αριθ. Συνεδρίασης: 13

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση.

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 11η   του μηνός  Ιουνίου  του έτους 2015, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. σε  Τακτική   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση ή μη της 8ης Τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2015
 2. Εγκριση ή μη απολογισμού Δήμου Παρανεστίου οικον. Έτους 2014

                                                                                      

                                                                         Η Πρόεδρος

                                                                     Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

 

 ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ