ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 24/06/2016
Αριθ. Πρωτ.: 2975
Αριθ. Συνεδρίασης: 9

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 28η  του μηνός  Ιουνίου    του έτους 2016, ημέρα  Τρίτη  και ώρα 18:00 μ.μ. σε  Τακτική   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο:«ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» προϋπολογισμού 49.454,50 €
 2. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Συντηρήσεις αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Νικηφόρου»
 3. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση διαδρόμων - περιφράξεων νεκροταφείων Δήμου Παρανεστίου»
 4. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή Φρεατίου ομβρίων υδάτων στην Μαρμαριά ΔΕ Νικηφόρου»
 5. Έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο: ««ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»Προϋπολογισμού : 30.000,00 € με το ΦΠΑ 24% ,
 6. Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την διαδιακσία ανάδειξης μειοδότη του έργου : «<<ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ>> προϋπολογισμού 37.652,91 €».
 7. Έγκριση της 7ης τροποποίησης Προϋπολογισμού Οικον. έτους 2016
 8. Έγκριση απολογισμού Δήμου Παρανεστίου οικον. Έτους 2015
 9. Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρο για έρευνα τίτλων στο υποθηκοφυλακείο Δράμας και στην Δνση Αγροτικής Ανάπτυξης Δράμας, διερεύνηση προθέσεων ιδιοκτητών-διαπραγμάτευση και παροχή νομικής συμβουλής σχετικά με τις νομικές ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν για την υλοποίηση του έργου «Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Αδριανής»
 10. Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και παιδότοπου της εταιρείας «ΜΑΝΩΛΕΣΑΚΗΣ Ι.-Μανωλεσάκη Μ. ΟΕ
 11. Έγκριση όρων δημοπράτησης για την συντήρηση και επισκευή των μεταφορικών μέσων της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου Παρανεστίου συμπεριλαμβανομένων και των υλικών που απαιτούνται .
 12. Έγκριση της 8ης τροποποίησης Προϋπολογισμού Οικον. έτους 2016

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα τακτικά μέλη θα πρέπει να ειδοποιήσουν έγκαιρα τον γραμματέα της επιτροπής ώστε να ειδοποιηθούν οι αναπληρωτές τους.

Η Πρόεδρος

Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ