ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 24/06/2016
Αριθ. Πρωτ.: 2976
Αριθ. Συνεδρίασης: 8

Σας προσκαλούμε την 28η  του μηνός   Ιουνίου    2016, ημέρα Τρίτη      και ώρα 20:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση της 7ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικον. Έτους 2016 και έγκριση της 5ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος.
 2. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: ΥΠΟΕΡΓΟ 4 : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Π.Ε ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» αρχικού προϋπολογισμού 227.058,53 € με το ΦΠΑ.»
 3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: ΥΠΟΕΡΓΟ 4 : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΔΡΙΑΝΗΣ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Π.Ε ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» αρχικού προϋπολογισμού 272.448,81 € με το ΦΠΑ.
 4. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Ε ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» αρχικού προϋπολογισμού 10.000,00 € με το ΦΠΑ.
 5. Έγκριση της 2ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικον. έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ.
 6. Λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα «Παρανέστι Ζώνη Ελεύθερη από την ΤΤΙΡ»
 7. Τροποποίηση της αριθ. 59/2016 απόφασης του Δ./Σ. περί : «Καθορισμός του τρόπου ανάδειξης Αναδόχου, συντήρησης και επισκευής οχημάτων Δήμου Παρανεστίου για το έτος 2016, συμπεριλαμβανόμενων και των απαιτούμενων ανταλλακτικών και ελαστικών, προϋπολογισμού 63.000.00 ευρώ με το ΦΠΑ και απ΄ ευθείας ανάθεση των ανωτέρω, χωρίς τροποποίηση των αρχικών όρων της διακήρυξης, κατόπιν άγονου διαγωνισμού.»
 8. Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε άπορο κάτοικο του Δήμου και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 00/6733 του προϋπολογισμού Οικον. έτους 2016 .
 9. Έγκριση δαπανών της εκδήλωσης με τίτλο : «ΑΓΩΝΕΣ ΒΟΥΝΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 2016» για τους αγώνες που πραγματοποιήθηκαν τον μήνα Μάϊο.
 10. Έγκριση των δαπανών μετάβασης της δημάρχου στη Βέροια στις 28 & 29 Μαίου για την συμμετοχή της στη Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2016 του Δικτύου Πόλεων με λίμνες
 11. Έγκριση μετακίνησης εκπροσώπου του Δήμου στον ΣΔΙΠ στον Μόλυβο της Λέσβου στις 1η μέχρι και 3 Ιουλίου 2016 για την συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας και στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Ελληνικής Θερμαλιστικής Εταιρείας ΑΕ.
 12. Λήψη απόφασης για τροποποίηση-παράταση ισχύος της αριθ. 6/2005 πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου .
 13. Έγκριση Δικηγορικής αμοιβής για έρευνα τίτλων στο υποθηκοφυλακείο Δράμας και στην Δνση Αγροτικής Ανάπτυξης Δράμας, διερεύνηση προθέσεων ιδιοκτητών-διαπραγμάτευση και παροχή νομικής συμβουλής σχετικά με τις νομικές ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν για την υλοποίηση του έργου «Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Αδριανής»
 14. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την Υπηρεσία Καθαριότητας
 15. Ορισμός εκπροσώπων για την συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Παρανεστίου.
 16. Έγκριση της 8ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικον. Έτους 2016και ψήφιση πιστώσεων .

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ