Πρόσκληση για την 20η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 11/11/2015
Αριθ. Πρωτ.: 6904
Αριθ. Συνεδρίασης: 20

Σας προσκαλούμε την 15η  του μηνός  Νοεμβρίου  2015, ημέρα  Κυριακή    και ώρα 18:30 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικό  θέμα  :

 • Εκλογή νέων  εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παρανεστίου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. ΑΜΘ  σε αντικατάσταση παραιτηθέντος   Δημοτικού Συμβούλου

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Πρόσκληση για την 19η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 11/11/2015
Αριθ. Πρωτ.: 6903
Αριθ. Συνεδρίασης: 19

Σας προσκαλούμε την 15η  του μηνός  Νοεμβρίου  2015, ημέρα  Κυριακή    και ώρα 17:30 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικό  θέμα  :

 • Έγκριση Απολογισμού για το Οικονομικό  έτος 2014.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Πρόσκληση για την 25η Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 09/10/2015
Αριθ. Πρωτ.: 6839
Αριθ. Συνεδρίασης: 25

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 10η   του μηνός  Νοεμβρίου  του έτους 2015, ημέρα  Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ. σε  έκτακτη κατεπείγουσα  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω των χρονικών περιορισμών που τίθενται για  την έγκριση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2016 από το ΥΠ.ΕΣ.-Παρατηρητήριο Οικον. Αυτ/λειας έως 14/11/2015,  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 • Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Οικον. έτους 2016 του Δήμου.

Η Πρόεδρος

Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Πρόσκληση για την 24η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 29/10/2015
Αριθ. Πρωτ.: 6605
Αριθ. Συνεδρίασης: 24

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 3η  του μηνός  Νοεμβρίου  του έτους 2015, ημέρα  Τρίτη και ώρα 21:30 μ.μ. σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικον. Έτους 2015

Η Πρόεδρος

Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Πρόσκληση για την 23η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 29/10/2015
Αριθ. Πρωτ.: 6603
Αριθ. Συνεδρίασης: 23

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 3η  του μηνός  Νοεμβρίου  του έτους 2015, ημέρα  Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση της 15ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικον. έτους 2015.
 2. Έγκριση δαπάνης μετακινήσεων εκτός έδρας ,υπαλλήλων για παραλαβή έργων
 3. Έγκριση των πρακτικών 1 και 2 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 2: «Προμήθεια εξοπλισμού», του Έργου: «Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωρίου», της πράξης 383731: «Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωρίου»
 4. Ανάθεση εργασίας για την εκπόνηση της Μελέτης με τίτλο : « ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΑΔΡΙΑΝΗΣ».
 5. Έγκριση της μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΡΙΑΝΗ»
  Προϋπολογισμού: 4.024,60 € χωρίς ΦΠΑ ή 4.950,26 € με το ΦΠΑ, ΣΑΤΑ 2015
 6. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας για την υπόθεση αγωγής υπαλλήλων του Δήμου Παρανεστίου κατά του Δήμου Παρανεστίου η οποία θα εκδικαστεί στις 17-11-2015 στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας
 7. Ανάθεση εργασίας για την εκπόνηση της Μελέτης με τίτλο: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ».
 8. Ανάθεση εργασίας για την εκπόνηση της Μελέτης με τίτλο: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ».
 9. Ανάθεση εργασίας για την εκπόνηση της Μελέτης με τίτλο: «ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ».
 10. Ανάθεση εργασίας για την εκπόνηση της Μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ».
 11. Αντικατάσταση πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου στο Ειρηνοδικείου Δράμας για την υπόθεση του ΕΔΕ Καλτσίδη Κων/νου κατά του Δήμου και τροποποίηση της αρ. 38/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Η Πρόεδρος

Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Πρόσκληση για την 18η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 29/10/2015
Αριθ. Πρωτ.: 6604
Αριθ. Συνεδρίασης: 18

Σας προσκαλούμε την 3η  του μηνός  Νοεμβρίου  2015, ημέρα  Τρίτη    και ώρα 18:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη με τα παρακάτω θέματα :

 1. Έγκριση της 15ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικον. έτους 2015.
 2. Έγκριση της B΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικ. έτους 2015 του ΝΠΔΔ Κοιν. Αλληλεγγύης Προσχολικής αγωγής & Παιδείας του Δήμου Παρανεστίου
 3. Έγκριση των Δαπανών Αγώνων Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου
 4. Έγκριση για προμήθεια ενός καινούργιου διπλοκάμπινου μικρού ανοικτού φορτηγού οχήματος (Double Cab) τύπου pickup 4X4 και δύο μεταχειρισμένων μιάμισης καμπίνας μικρών ανοικτών φορτηγών οχημάτων (Extra Cab) τύπου pickup 4X4, όλα πετρελαιοκίνητα, κυβισµού 2500cc και νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για χρήση εντός και εκτός δρόμου
 5. Διαγραφή Οφειλών δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για τον Ανδρούτσο Ευάγγελο του Θωμά .
 6. Αποδοχή ποσού 13.230,12 Ευρώ και κατανομή αυτού στις σχολικές μονάδες
 7. Έγκριση, της κλήρωσης των δημοτικών υπαλλήλων για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των έργων και συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής των έργων, με τον αντίστοιχο Δημοτικό Σύμβουλο
 8. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΤΕΛΕΑΣ» αρχικού προϋπολογισμού 27.978,00 € με το ΦΠΑ.
 9. Έγκριση της 1ης Παράτασης προθεσμίας υλοποίησης της προμήθειας με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΦΥΣΟΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ Τ.Κ ΑΔΡΙΑΝΗΣ»
 10. Λήψη Απόφασης για την συνδιοργάνωση του 1ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ένωση Βιοκαλλιεργητών Βόρειας Ελλάδος στις 22-24/11/2015 και Παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Κ. Θόλου.
  Λήψη Απόφασης για υπαγωγή σε καθεστώς ρύθμισης οφειλής ύψους 204.000,00€ προς τη ΔΕΗ
 11. Έγκριση μετάβασης δημάρχου στην Αθήνα
 12. Γνωμοδότηση του Δ.Σ., για την ίδρυση Ενορίας στον Κάτω Θόλο του Δήμου Παρανεστίου με την προσωνυμία:»Ενορία του Ιερού Ναού Γεννήσεως της Θεοτόκου χωρίου Κάτω Θόλος με έδρα την Τοπική Κοινότητα Θόλου, της Δημοτικής Ενότητας Παρανεστίου, του Δήμου Παρανεστίου, της Π.Ε. Δράμας,της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
 13. Συμμετοχή του Δήμου στο δίκτυο πόλεων με Λίμνες και ορισμός εκπροσώπου
 14. Έγκριση μετάβασης και διαμονής εκπροσώπου του Δήμου στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα, για την συμμετοχή του στην
 15. Τακτική Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες που θα πραγματοποιηθεί στις 7 & 8-11-2015.
 16. Αντικατάσταση παραιτηθέντος Δημοτικού Συμβούλου από τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για το υπόλοιπο της θητείας, ήτοι 5-3-2017.
 17. Αντικατάσταση του παραιτηθέντος Δημοτικού Συμβούλου Ορφανίδη Κων/νου από αναπληρωματικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με την επωνυμία «Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Απασχόλησης στους Δήμους Δοξάτου, Προσοτσάνης με διακριτικό τίτλο «Συμμαχία Ανάπτυξης στη Δράμα» και τροποποίηση της 142/2014 Απόφασης του ΔΣ
 18. Αντικατάσταση του παραιτηθέντος Δημοτικού Συμβούλου Ορφανίδη Κων/νου από αναπληρωματικό μέλος στην Επιτροπή σφράγισης υγειονομικού ενδιαφέροντος και εκτέλεσης διοικητικών πράξεων για το έτος 2015 και τροποποίηση της 23/2015 Απόφασης του ΔΣ
 19. Αντικατάσταση του παραιτηθέντος Δημοτικού Συμβούλου Ορφανίδη Κων/νου από τακτικό μέλος στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρηση Θεάτρων – Κινηματογράφων Π.Ε. Δράμας έτους 2015 και τροποποίηση της 25/2015 Απόφασης του ΔΣ
 20. Αντικατάσταση του παραιτηθέντος Δημοτικού Συμβούλου Ορφανίδη Κων/νου από τακτικό μέλος στην Επιτροπή Απογραφής Έναρξης και τροποποίηση της 102/2015 Απόφασης του ΔΣ
 21. Λήψη απόφασης για την υδροδότηση ή μη, της δεξαμενής και ποτίστρας πλησίον της κτηνοτροφικής εγκατάστασης Μ. Κων/νίδη του αγροκτήματος Χαμοκεράσων της Τ.Κ. Πλατανόβρυσης

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Κουτεκίδου Μεταμόρφη

Πρόσκληση για την 22η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 02/10/2015
Αριθ. Πρωτ.: 6072
Αριθ. Συνεδρίασης: 22

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση.

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 6η  του μηνός  Οκτωβρίου  του έτους 2015, ημέρα  Τρίτη και ώρα 9:00 μ.μ. σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1.  

Εγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικον. Έτους 2015»

                           

                                                                                          Η Πρόεδρος

                                                                              Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

 

Πρόσκληση για την 21η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 02/10/2015

Αριθ. Πρωτ.: 6070
Αριθ. Συνεδρίασης: 21

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση.

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 6η του μηνός  Οκτωβρίου  2015, ημέρα  Τρίτη    και ώρα 17:00 μ.μ.. σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση ή μη της 14ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικον. έτους 2015. 
 2. Έγκριση δαπάνης μετακινήσεων εκτός έδρας υπαλλήλων για συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά σεμινάρια.
 3. Έγκριση ή μη απολογισμού Δήμου Παρανεστίου οικον. Έτους 2014                                                                                                            

                                                                                          Η Πρόεδρος

                                                                              Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

 

Πρόσκληση για την 17η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 02/10/2015
Αριθ. Πρωτ.: 6071
Αριθ. Συνεδρίασης: 17

Σας προσκαλούμε την 6η του μηνός  Οκτωβρίου  2015, ημέρα  Τρίτη    και ώρα 18:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη με τα παρακάτω θέματα :

 

 1. Εκλογή δυο (2) δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας για τη συμμετοχή τους στη σύνθεση της εκτελεστικής επιτροπής σύμφωνα με τις διάταξης του ν. 3584/2007 και της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4018/2011.
 2. Έγκριση ή μη :Α)Αποδοχής ποσού 10.570.00 Ευρώ για την συμμετοχή αθλητών στους αγώνες βουνού παρθένου Δάσους (Οκτώβριος 2015)VFT Β)επιστροφής  των αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών από την συμμετοχή αθλητών στους αγώνες βουνού παρθένου Δάσους (Οκτώβριος 2015)VFT  και  Γ)της 13ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.
 3. Έγκριση ή μη της 14ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.
 4. Έγκριση δαπανών λειτουργίας συσσιτίων .
 5. Λήψη Απόφασης για την ένταξη της μελέτης στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2015  με τίτλο  :«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ  Τ.Κ. ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» και τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2015
 6. Λήψη Απόφασης για την  ένταξη της μελέτης στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2015  με τίτλο:«ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ (Η/Μ)  ΜΕΛΕΤΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ  Τ.Κ. ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»και τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2015
 7. Λήψη Απόφασης για την  ένταξη της μελέτης στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2015  με τίτλο :«ΣΤΑΤΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ  Τ.Κ.  ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» και τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2015
 8. Λήψη Απόφασης για την  ένταξη της μελέτης στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2015  με τίτλο:«ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ  Τ.Κ.  ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» και τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2015
 9. Λήψη Απόφασης για την  ένταξη της μελέτης στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2015  με τίτλο:«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΑΔΡΙΑΝΗΣ» και τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2015
 10. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΚ ΠΛΑΤΑΒΟΒΡΥΣΗΣ» αρχικού προϋπολογισμού   5.979,00 € με το ΦΠΑ.
 11. Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2015 για την ένταξη του έργου «Κατασκευή Φρεατίου συμβολής αγωγών ακαθάρτων στο Παρανέστι και φρεατίου ομβρίων στη Αδριανή».
 12. Αποδοχή επιχορήγησης συνολικού ποσού 4.393,40 Ευρώ για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παρανεστίου
 13. Διαγραφή Οφειλών δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για το Π.ΚΕ.Κ.Α Παρανεστίου
 14. Διαγραφή Οφειλών δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για τον Αδαμαντίδη Ιωάννη του Θεόφιλου
 15. Έγκριση μετάβασης δημάρχου στην Αθήνα.
 16. Συγκρότηση της  επιτροπής παραλαβής των τροφίμων και της Βασικής Υλικής Συνδρομής για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD) σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ  για το έτος 2015.
 17. Παραχώρηση ή  μη εξαρτημάτων  αργαλειού (ψαλίδια και κοπανάκια) στο Λύκειο Ελληνίδων Δράμας.
  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» αρχικού προϋπολογισμού   12.618,00 € με το ΦΠΑ
 18. Τροποποίηση της αριθ. 13/2015 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου και συγκρότηση εκ νέου  της Επιτροπής παραλαβής εργασιών και μεταφορών (υπηρεσιών) του π.δ. 28/1980 για το έτος 2015.
 19. Σύσταση επιτροπής  παροχής γνώμης προς τον Περιφερειάρχη για την άρση κυκλοφορίας (2) οχημάτων του Δήμο με αριθ. κυκλοφορίας   ΚΗΥ 9443 SUZUKI-VITARA & KHY 1450 MAZDA  λόγω ασύμφορου κυκλοφορίας  .
 20. Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε άπορο κάτοικο του Δήμου και ψήφιση πίστωσης σε  βάρος του ΚΑ 00/6733 του προϋπολογισμού Οικον. έτους 2015 .
 21. Ανάκληση της αριθ. 87/2015 απόφασης του Δ.Σ. περί Άνοιγμα λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με την 41/20-4-2015 Π.Ν.Π
 22. Έγκριση μετάβασης της Δημάρχου στο Βερολίνο από 4-11-2015 έως 6-11-2015 για την συμμετοχή της στην 5η Ελληνογερμανική Συνέλευση με θέμα «Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΚΡΕΜΙΖΕΙ ΤΟ ΤΕΙΧΟΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»
 23. Λήψη απόφασης για την υδροδότηση ή μη, της  δεξαμενής  και ποτίστρας πλησίον της κτηνοτροφικής εγκατάστασης Μ. Κων/νίδη του αγροκτήματος Χαμοκεράσων της Τ.Κ. Πλατανόβρυσης .
                                                                         

                                                                           Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                           Κουτεκίδου Μεταμόρφη

  ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Πρόσκληση για την 20η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 11/09/2015

Αριθ. Πρωτ.: 5594
Αριθ. Συνεδρίασης: 20

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση.

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 15η  του μηνός  Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα  Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ. σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1.  

Επανέλεγχος δικαιολογητικών πρώτου μειοδότη, της δημοπρασίας του έργου : <<ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ >>

                                                         

                                                                       

 

 

                                                                                          Η Πρόεδρος

 

                                                                             Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

 ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ