ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 15/07/2016
Αριθ. Πρωτ.: 3571
Αριθ. Συνεδρίασης: 13

Π ρ ο ς 

Αποδέκτες

(όπως ο Πίνακας αποδεκτών)

Σας προσκαλούμε την 31η του μηνός  Ιουλίου   2016, ημέρα  Κυριακή    και ώρα 20:00 μ.μ. να προσέλθετε  στην  Ειδική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 20 του Ν. 3781/2008,  η οποία θα γίνει στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Τοπ. Κοινότητας Νικηφόρου του Δήμου μας, σχετικά με τον

Απολογισμό Πεπραγμένων της Δημοτικής αρχής έτους 2015.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ