ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 21/11/2016
Αριθ. Πρωτ.: 5932
Αριθ. Συνεδρίασης: 22

Σας προσκαλούμε την 25η  του μηνός   Νοεμβρίου   2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 να προσέλθετε  σε  Τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης με τα παρακάτω θέματα  :

 1. Έγκριση της 15ης τροποποίησης Προϋπολογισμού Οικον. έτους 2016 και έγκριση της 10ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016
 2. Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης» και ορισμός νέου Δ.Σ.
 3. Γνωμοδότηση του Δ.Σ. για μεταβολές στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου
 4. Έγκριση των δαπανών μετάβασης της προέδρου και μελών της οργανωτικής επιτροπής των αγώνων Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου στην Αθήνα για την συμμετοχή του Δήμου Παρανεστίου στην έκθεση ERGO MARATHON EXPO 2016
 5. Καθορισμός του χρόνου παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης περιπτέρων.
 6. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση περιπτέρων με την διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας.
 7. Καθορισμός τόπου και χρόνου διενέργειας της δημόσιας κλήρωσης για την παραχώρηση μίας κενωθείσας θέσης περιπτέρου σε δικαιούχους ΑΜΕΑ/Πολυτέκνους/πολεμιστές Κύπρου.
 8. Επιχορήγηση πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων και ψήφιση πίστωσης
 9. Διαγραφή Οφειλών Δημοτικών Τελών και Δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους της Αδαμίδου Ζωής του Χρήστου
 10. Διαγραφή Οφειλών Δημοτικών Τελών και Δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Παπαδόπουλου Σάββα του Στέργιου
 11. Διαγραφή Οφειλών Δημοτικών Τελών και Δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους της Αδαμαντίδου Αρχοντίας
 12. Διαγραφή Οφειλών Δημοτικών Τελών και Δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Αλεξανδρίδη Γεώργιου .

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ