ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 07/12/2011
Αριθ. Πρωτ.: 11302
Αριθ. Συνεδρίασης: 19

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 8η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  • Εισήγηση επιβολής δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.
  • Εισήγηση επιβολής δικαιώματος και τέλους ύδρευσης.
  • Εισήγηση επιβολής δικαιώματος και τέλους άρδευσης.
  • Εισήγηση επιβολής δικαιώματος και τέλους χρήσης αποχέτευσης.
  • Εισήγηση επιβολής τέλους ύδρευσης στην κτηνοτροφία.
  • Εισήγηση επιβολής δικαιώματος χρήσης βοσκήσιμων εκτάσεων.
  • Εισήγηση επιβολής δημοτικών τελών νεκροταφείων του Δήμου.
  • Έγκριση πρακτικών διενεργηθέντος διαγωνισμού για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Δ.Ε. Παρανεστίου.
  • Απαλλαγή υπόλογου υπαλλήλου Τσεντίδη Κων/νου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού πληρωμής υποθυκοφύλακα Δράμας.

ΠΡΟΣ

1) Σαχινίδη Σταύρο
2) Στυλιανίδη Αναστάσιο
3) Ματζαρίδη Νικόλαο
4) Πουρσανίδη Νεκτάριο
5) Κουτεκίδου Μεταμόρφη
6) Εφραιμίδη Γεώργιο

 


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος