ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 25/11/2011
Αριθ. Πρωτ.: 10948
Αριθ. Συνεδρίασης: 18

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 2η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Απευθείας ανάθεση στην εταιρεία BDO A.E. Ορκωτοί Λογιστές για τον έλεγχο της Απογραφής Ενάρξεως του Δήμου.
 • Απευθείας ανάθεση στην εταιρεία ΑΛΦΑ ΣΟΛ Α.Ε. για την εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος στον Δήμο Παρανεστίου.
 • Έγκριση προκήρυξης του έργου: «Αποκατάσταση του χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στην θέση Σαχίνι της Τ.Κ. Πτελέας Δ.Παρανεστίου», στο επιχειρησιακό πρόγραμμα αειφόρος ανάπτυξη 2007-2013 (ΕΠΠΕΡΑΑ) στον άξονα προτεραιότητας 04 – Προστασία εδαφικών συστημάτων – διαχείριση στερεών αποβλήτων.
 • Συγκρότηση επιτροπής ακινήτων παρ.1 άρθρο 72 Ν.3852/2010
 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2011
 • Απευθείας ανάθεση της εργασίας «Τοπογραφικές Εργασίες ΧΑΔΑ» και ψήφιση πίστωσης
 • Απευθείας ανάθεση της εργασίας «Τοπογραφικές Εργασίες (τοπογραφική αποτύπωση ΟΤ 13 & 14 Παρανεστίου)»
 • Απευθείας ανάθεση της εργασίας «Τοπογραφικές Εργασίες (οριοθέτηση κοινόχρηστου δρόμου στα Ο.Τ. 69,68)»
 • Απευθείας ανάθεση της εργασίας «Συντήρηση διάνοιξη δρόμων προς βοσκοτόπια»
 • Απευθείας ανάθεση της εργασίας «Χωματουργικές εργασίες»
 • Απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια Οργάνων Παιδικών Χαρών»
 • Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 44/2011 απόφασης της Ο.Ε. και απευθείας ανάθεση της εργασίας
 • Απευθείας ανάθεση εργασιών «καθαρισμός των χόρτων και της βλάστησης παραπλεύρως των αντιπυρικών ζωνών των δημοτικών – αγροτικών οδών και των κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Παρανεστίου»

ΠΡΟΣ

1) Σαχινίδη Σταύρο
2) Στυλιανίδη Αναστάσιο
3) Ματζαρίδη Νικόλαο
4) Πουρσανίδη Νεκτάριο
5) Κουτεκίδου Μεταμόρφη
6) Εφραιμίδη Γεώργιο

 


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος