ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Παρανεστίου προκειμένου να αναθέσει απευθείας την προμήθεια και την πενταετή συντήρηση, δύο(2) φορτηγών οχημάτων 4*4  με μονή καμπίνα, ενός(1) φορτηγού οχήματος 4*4 με extra καμπίνα και ενός(1) φορτηγού οχήματος 4*4 με διπλή καμπίνα, με απλή χρηματοδοτική μίσθωση (financial leasing), για πέντε (5) έτη με δικαίωμα αγοράς των ειδών, καλεί Έλληνες και αλλοδαπούς προμηθευτές, νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά, κοινοπραξίες χωρίς να έχουν συγκεκριμένη νομική μορφή, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών (οικονομικών φορέων) με κοινή προσφορά, με την προϋπόθεση ότι όλοι οι παραπάνω επικαλούνται οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης, εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης ή κοινοπραξία, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον καταθέτοντας κλειστή έγγραφη οικονομική προσφορά στο Δημοτικό Κατάστημα από τη Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014 μέχρι την Παρασκευή 4 Απριλίου 2014 και ώρα 14:00.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 99.000,00€ με
ΦΠΑ.
Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει ή κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς παρατίθεται στο παράρτημα Α της παρούσης .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Δήμο Παρανεστίου, Τ.Κ 66 035, αρμόδια υπάλληλος Μουστακίδου Λίνα, τηλ. επικοινωνίας: 2524350132, fax: 2524350151, e-mail: mlinaki@yahoo.gr.

Ο Δήμαρχος  Παρανεστίου
Καγιάογλου Νικόλαος

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο  Δήμος  Παρανεστίου   προκηρύσσει  ανοιχτό  διαγωνισμό  του  υποέργου  4  με  τίτλο:  «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ» με προϋπολογισμό 227.058,53 € (με Φ.Π.Α.). του έργου «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ».
Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Το έργο  θα πραγματοποιηθεί στον οικισμό του Νικηφόρου του Δήμου Παρανεστίου.  Eντός της έκτασης υπάρχει κτιριακή εγκατάσταση με χρήση Σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Οι εργασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου είναι: Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης κτιριακού κελύφους, τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης οροφής, αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων, αντικατάσταση λέβητα με νέο λέβητα καύσης βιομάζας, σύστημα αυτόματου ελέγχου θέρμανσης, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, σύστημα αυτόματου ελέγχου φωτισμού και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών.
α)κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με ενδεικτικό προϋπολογισμό 115.198,51€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ&ΕΟ 18% και απρόβλεπτα 15%
β)κατηγορία Η/Μ με ενδεικτικό προϋπολογισμό 66.019,91€  (δαπάνη εργασιών, ΓΕ&ΕΟ 18% και απρόβλεπτα 15%)
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις  181.218,42€ ( χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. ).

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) και να προμηθευθούν θεωρημένο έντυπο προσφοράς (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) από τα γραφεία της τεχνικής υπηρεσίας που στεγάζονται στο Δημαρχείο Παρανεστίου , μέχρι τις 03-04-2014 ημέρα Πέμπτη.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2524350110-2524350112, FAX2524350151, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Καρακασίδου Μαρία , Ζαχαρόπουλος Ευστράτιος.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  08-04-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο Παρανεστίου. Αν για οποιονδήποτε λόγω δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.), που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ ή Ε MAILπέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες  ημέρες  πριν  τη  νέα  ημερομηνία,  σε  όσους  έλαβαν  τεύχη  του  διαγωνισμού.  Η  ίδια  διαδικασία  μπορεί  να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.  Σημειώνεται  ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ΄ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν  ενδιαφέρον  την  προηγούμενη  φορά.  Στην  περίπτωση  αυτή  τεύχη  μπορούν  να  δίδονται  μέχρι  και  δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετράται). 
Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου B.

2.Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
2.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες  στο  Μητρώο  Εργοληπτικών  Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.)  που  τηρείται  στη  Γ.Γ.Δ.Ε.  του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α2, 1η , 2η τάξη εντός νομού ή Α2, 1η τάξη εκτός νομού ή σε αναβάθμιση 2ΧΑ1 εντός - εκτός νομού, για έργα   κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 115.198,51€(δαπάνη εργασιών, ΓΕ&ΕΟ 18% και απρόβλεπτα 15%) και  εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΕΧΩΔΕ εφόσον ανήκουν στην  Α1, Α2,  1η τάξη εντός και εκτός νομού  για έργα   κατηγορίας Η/Μ με προϋπολογισμό 66.019,91€(δαπάνη εργασιών, ΓΕ&ΕΟ 18% και απρόβλεπτα 15%, ή κοινοπραξίες αυτών.
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου  (Π.Ο.Ε.),  στα  οποία  τηρούνται  επίσημοι  κατάλογοι  αναγνωρισμένων  εργοληπτών,  εφόσον  είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες  από  ως  ανωτέρω  β΄  κράτη,  στα  οποία  δεν  τηρούνται  επίσημοι  κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

2.2  Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση  θα  συμμετέχει στο  κοινοπρακτικό  σχήμα με ποσοστό όχι  μικρότερο  του  25%  της καλούμενης κατηγορίας. 
2.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του
έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό
της μεγαλύτερης κατηγορίας. 
2.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης  δεκτές  και  μεμονωμένες  εργοληπτικές  επιχειρήσεις  ή  κοινοπραξίες  εργοληπτικών  επιχειρήσεων  κατ΄ εφαρμογή  της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
2.5 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α1του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 115.198,51€, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)

3.  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους  3.625,00  € και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών από την ημέρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας (και των επαναληπτικών αυτής).
Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τον Δήμο Παρανεστίου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.

4.Χρόνος εκτέλεσης του έργου : εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες.

5.Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής (Κωδικός Πράξης ΣΑ 2012ΣΕ07580332 με κωδικό MIS357307)

6.  Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παρανεστίου
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ   18/03/2014
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΔΡΙΑΝΗΣ

Παρανέστι 10/03/2014
Αρ. Πρωτ: 1810
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο  Δήμος  Παρανεστίου   προκηρύσσει  ανοιχτό  διαγωνισμό  του  υποέργου  4  με  τίτλο:  «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΔΡΙΑΝΗΣ» με προϋπολογισμό 272.448,81 € (με Φ.Π.Α.). του έργου «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ».
Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Το έργο  θα πραγματοποιηθεί στον οικισμό της Αδριανής του Δήμου Παρανεστίου.  Eντός  της έκτασης υπάρχει κτιριακή εγκατάσταση με χρήση Σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Οι εργασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου είναι: Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης κτιριακού κελύφους, τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης οροφής, αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων, αντικατάσταση λέβητα με νέο λέβητα καύσης βιομάζας, σύστημα αυτόματου ελέγχου θέρμανσης, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, σύστημα αυτόματου ελέγχου φωτισμού και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών.
α)κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑμε ενδεικτικό προϋπολογισμό 141.122,84€(δαπάνη εργασιών, ΓΕ&ΕΟ 18% και απρόβλεπτα 15%
β)κατηγορία Η/Μ με ενδεικτικό προϋπολογισμό 76.406,48 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ&ΕΟ 18% και απρόβλεπτα 15%)
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις  217.529,32€ ( χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. ).

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) και να προμηθευθούν θεωρημένο έντυπο προσφοράς (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) από τα γραφεία της τεχνικής υπηρεσίας που στεγάζονται στο Δημαρχείο Παρανεστίου, έως και την Πέμπτη 27-03-2014.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2524350110-2524350112, FAX2524022571, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Καρακασίδου Μαρία , Ζαχαρόπουλος Ευστράτιος.
Ο  διαγωνισμός θα  διεξαχθεί  στις  01-04-2014 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10 π.μ. (ώρα  λήξης επίδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο Παρανεστίου. Αν για οποιονδήποτε λόγω δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.), που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ ή Ε MAILπέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες  ημέρες  πριν  τη  νέα  ημερομηνία,  σε  όσους  έλαβαν  τεύχη  του  διαγωνισμού.  Η  ίδια  διαδικασία  μπορεί  να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.  Σημειώνεται  ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ΄ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν  ενδιαφέρον  την  προηγούμενη  φορά.  Στην  περίπτωση  αυτή  τεύχη  μπορούν  να  δίδονται  μέχρι  και  δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετράται). 
Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου B.

2.Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
2.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες  στο  Μητρώο  Εργοληπτικών  Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.)  που  τηρείται  στη  Γ.Γ.Δ.Ε.  του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α2, 1η , 2η τάξη εντός νομού ή Α2, 1η τάξη εκτός νομού ή σε αναβάθμιση 2ΧΑ1 εντός - εκτός νομού, για έργα   κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 141.122,84€(δαπάνη εργασιών, ΓΕ&ΕΟ 18% και απρόβλεπτα 15%) και  εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΕΧΩΔΕ εφόσον ανήκουν στην  Α1, Α2,  1η τάξη εντός και εκτός νομού  για έργα   κατηγορίας Η/Μ με προϋπολογισμό 76.406,48(δαπάνη εργασιών, ΓΕ&ΕΟ 18% και απρόβλεπτα 15%), ή κοινοπραξίες αυτών β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου  (Π.Ο.Ε.),  στα  οποία  τηρούνται  επίσημοι  κατάλογοι  αναγνωρισμένων  εργοληπτών,  εφόσον  είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. γ. Προερχόμενες  από  ως  ανωτέρω  β΄  κράτη,  στα  οποία  δεν  τηρούνται  επίσημοι  κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
2.2  Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)(Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση  θα  συμμετέχει στο  κοινοπρακτικό  σχήμα με ποσοστό όχι  μικρότερο  του  25%  τηςκαλούμενης κατηγορίας. 
2.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 
2.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης  δεκτές  και  μεμονωμένες  εργοληπτικές  επιχειρήσεις  ή  κοινοπραξίες  εργοληπτικών  επιχειρήσεων  κατ΄ εφαρμογή  της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

4.Χρόνος εκτέλεσης του έργου : εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες.

5.Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής (Κωδικός Πράξης ΣΑ 2012ΣΕ07580321 με κωδικό MIS356936)

6.  Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παρανεστίου
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ   10/ 03 /2014
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑI ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑI ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»

Ο Δήμαρχος Παρανεστίου έχοντας υπόψη την σχετική νομοθεσία 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
   Πρόχειρο Μειοδοτικό  Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» που  συμπεριλαμβάνει Γάλα, Τρόφιμα και Λοιπά Αναλώσιμα Είδη Παντοπωλείου, συνολικού προϋπολογισμού 34.300,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για το έτος 2014, για το Δήμο Παρανεστίου, το Ν.Π. του Δήμου Παρανεστίου και την ΚΔΕΠ.
   Ο διαγωνισμός θα γίνει στο κατάστημα του Δήμου Παρανεστίου, από την Επιτροπή Διαγωνισμού, την 13η Μαρτίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00- 11.00 π.μ. (Λήξη Αποδοχής Προσφορών).
   Ο πρόχειρος  διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης για τα ελαιόλαδα, σπορέλαια, οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά (νωπά), αυγά και ψάρια (νωπά και κατεψυγμένα), το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής  πώλησης  του  είδους  την  ημέρα  παράδοσης,  όπως  αυτή  προκύπτει  από  το  εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 ενώ για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.
   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  υποβάλλουν προσφορά για μία ή και για περισσότερες ομάδες, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά  στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της κάθε ομάδας.
   Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι ασχολούνται με την εμπορία ή την παραγωγή των υπό προμήθεια ειδών.
   Δικαιούχοι συμμετοχής:
α. Έλληνες
β. Αλλοδαποί
γ. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά
δ. Συνεταιρισμοί
ε. Ενώσεις προμηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 ΕΚΠΟΤΑ)

   Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό εκδίδεται υπέρ του Δήμου Παρανεστίου για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (με ΦΠΑ) της εκάστοτε ομάδας.
   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Δήμο Παρανεστίου, Τ.Κ 66 035, αρμόδια υπάλληλος Μουστακίδου Λίνα, τηλ. επικοινωνίας: 2524350132, fax: 2524350151, e-mail: mlinaki@yahoo.gr, καθώς και από το διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Παρανεστίου: www.paranesti.gr.
 Ο Δήμαρχος  Παρανεστίου
Καγιάογλου Νικόλαος

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ YΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»

Ο Δήμαρχος Παρανεστίου έχοντας υπόψη την σχετική νομοθεσία 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
   Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» που συμπεριλαμβάνει υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων, υλικά συντήρησης δικτύων ύδρευσης , άρδευσης, αποχέτευσης, οικοδομικά υλικά, υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων, συνολικού προϋπολογισμού 61.732,52€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για το έτος 2014 για το Δήμο Παρανεστίου. 
   Ο διαγωνισμός θα γίνει στο κατάστημα του Δήμου Παρανεστίου, από την Επιτροπή Διαγωνισμού, την 14η Μαρτίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00- 11.00 π.μ. (Λήξη Αποδοχής Προσφορών).
   Για την ανωτέρω προμήθεια δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται:
α. Έλληνες και Αλλοδαποί προμηθευτές.
β. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά.
γ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  υποβάλλουν προσφορά για μία ή και για περισσότερες ομάδες, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της κάθε ομάδας.  
    Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό εκδίδεται υπέρ του Δήμου Παρανεστίου για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (με ΦΠΑ) της εκάστοτε ομάδας.
   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Δήμο Παρανεστίου, Τ.Κ 66 035, αρμόδια υπάλληλος Μουστακίδου Λίνα, τηλ. επικοινωνίας: 2524350132, fax: 2524350151, e-mail: mlinaki@yahoo.gr, καθώς και από το διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Παρανεστίου: www.paranesti.gr.
 
Ο Δήμαρχος  Παρανεστίου
Καγιάογλου Νικόλαος

«Leasing μεταφορικών μέσων για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου»

Ο Δήμαρχος Παρανεστίου έχοντας υπ όψη:  
 1. 1Την υπ΄ αριθμ. 11389/93 Απόφαση Υπ. Εσωτερικών ¨Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ).
 2. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης– Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Τα άρθρα 193 παρ. 1 κ΄ 3 και 209 παρ. 1 του Ν. 3463/06 ¨Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων¨.
 4. Το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2286/95 ¨Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων¨.
 5. Το Π.Δ. 60/07 ‘Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005’.
 6. Το Ν. 1665/86 ¨Συμβάσεις Χρηματοδοτικής μίσθωσης¨, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν. 2367/95 ¨Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις¨.
 7. Το άρθρο 8 του Ν. 2741/99 ¨Ενιαίος φορέας ελέγχου τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις¨.
 8. Το Ν. 2522/97 Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών¨.
 9. Το Ν. 3310/05 ¨Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων¨, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/05 ¨τροποποίηση του Ν. 3310/05.
 10. Το Ν. 2238/94, άρθρο 55 παρ. 1 στ΄ , όπως ισχύει.
 11. Το Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Τ.Α7 5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
 12. Την αριθ.Π1/2128/5-11-2013 Απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί « Εγκρίσεις (εντάξεις-τροποποιήσεις) στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών έτους 2013».
 13. Τις προβλεπόμενες πιστώσεις του προϋπολογισμού έτους 2013, που αφορούν την ετήσια χρηματοδοτική μίσθωση.
 14. Tην υπ’ αριθμ. 186/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου για την έγκριση της προμήθειας(ΑΔΑ: ΒΛ0ΝΩΞΗ-1Δ9).
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια και την πενταετή συντήρηση, δύο(2) φορτηγών οχημάτων 4*4  με μονή καμπίνα, ενός(1) φορτηγού οχήματος 4*4 με extra καμπίνα και ενός(1) φορτηγού οχήματος 4*4 με διπλή καμπίνα, με απλή χρηματοδοτική μίσθωση (financial leasing), για πέντε (5) έτη με δικαίωμα αγοράς των ειδών, προϋπ. 99.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο κατάστημα του Δήμου Παρανεστίου, από την Επιτροπή Διαγωνισμού, την 30η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00- 11.00 π.μ. (Λήξη Αποδοχής Προσφορών).
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την ανωτέρω ημερομηνία ή αποβεί άγονος, θα επαναληφθεί στις 07 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τρίτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

Ο Δήμαρχος Παρανεστίου έχοντας υπ όψη:  
 1. Τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών  (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.
 2. Το Ν. 3852/2010  Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης. 
 3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 209 του Ν.3463/06.(Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων).
 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».
 5. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των δαπανών του Κράτους».
 6. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προμηθειών του  Δημοσίου τομέα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
 7. Την Π1/2570/2007 (ΦΕΚ 1240 Β): Εξαίρεση προμηθειών που πραγματοποιούνται με ανάδειξη χορηγητών –προμηθευτών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.).
 8. Την υπ΄ αριθμ. 189/2013 απόφαση του ΔΣ του Δήμου Παρανεστίου περί έγκριση προμήθειας υγρών καυσίμων – ελαιολιπαντικών για το έτος 2013.
 9. Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Παρανεστίου (ΑΟΕ) περί έγκρισης όρων δημοπράτησης.
 10. Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Δήμου Παρανεστίου με Κ.Α. 10/6641, 10/6641.01, 10/6643, 20/6641, 20/6641.01, 25/6641, 25/6641.01, 30/6641, 30/6641.01, 30/6644, 30/6644.01, 35/6644, 45/6644, 70/6641, 70/6641.01, 70/6644.01 και 70/6644.02 που θα συμπεριληφθούν στον προς ψήφιση προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014. 
 11. Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού της ΚΔΕΠ με Κ.Α. 64.00.0000, 64.00.0001, 64.08.0000 και 64.08.0001 που θα συμπεριληφθούν στον προς ψήφιση προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014.
 12. Την πίστωση του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ν.Π Κοιν. Αλληλεγγύης Προσχ. Αγωγής και Παιδείας Δήμου Παρανεστίου με Κ.Α 10/6643 που θα συμπεριληφθεί στον προς ψήφιση προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης,  βενζίνης αμόλυβδης, ελαιολιπαντικών), προϋπ. 203.500,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Παρανεστίου και των Νομικών του Προσώπων, με κριτήριο κατακύρωσης :
α) για τα υγρά καύσιμα, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Δ/νση Εμπορίου Δράμας και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία  και 
β) για τα ελαιολιπαντικά ,την χαμηλότερη τιμή , όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο κατάστημα του Δήμου Παρανεστίου, από την Επιτροπή Διαγωνισμού, την 08η Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00- 11.00 π.μ. (Λήξη Αποδοχής Προσφορών).
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την ανωτέρω ημερομηνία ή αποβεί άγονος θα επαναληφθεί στις 15η  Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τετάρτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: <<ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ >>

O Δήμαρχος του Παρανεστίου έχοντας υπόψη :
1)Το Π.Δ.60/2007 (ΦΕΚ 64/16-3-2007) 
2)Το Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) 
3)Το Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 
4)Το Ν. 2741/1999 ( ΦΕΚ 199/α/99),άρθρο 8 
5)Το Ν. 3548/2007  (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007) 
6)Το Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ.138/Α/2003) 
7)Το Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/11-5-2010). 
8)Το Ν 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α/13.07.2010) 
9)Το Ν.3867/2010, άρθρο 27 (ΦΕΚ 128/Α/03.08.2010) 
10)Το Ν.3886/2010
11)Το Ν. 3801/2009 αρ. 26 όπου προστέθηκε στο άρθρο 4 του Ν. 3548/2007 
12)Tην απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993)
13)Tο N.3463/2006  (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006) και ιδιαίτερα του άρθρου 158  και του άρθρου 209.
14)Tο Ν.3852/2010  (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου 278.
15)Των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
16) Την 85/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης της Προμήθειας και έγκριση των όρων διακήρυξης. 
17) Την Άδεια Δημοπράτησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με το Αρ. Πρωτ. 1063/01-03- 2013 .   

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με κλειστές προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά και συμπλήρωση τιμολογίου, σύμφωνα με το σχέδιο της υπηρεσίας  ,  για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: 

<<ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ >>

 προϋπολογισμού 679.000,00 €   χωρίς ΦΠΑ 23% (835.170,00 € με ΦΠΑ 23%), σύμφωνα με την μελέτη του Δήμου Παρανεστίου, με αριθμό 30 / 2012.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ 2007-2013 , Ε.Π Μακεδονίας-Θράκης) 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα  με τις διατάξεις περί προμηθειών, στις 05 – 11 - 2013 ημέρα ΤΡΙΤΗ, στα γραφεία του Δήμου  Παρανεστίου Ν. Δράμας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού , με ώρα λήξεως των προσφορών στις 10:00 π.μ.
Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται Έλληνες και ξένοι έμποροι – κατασκευαστές – αντιπρόσωποι - προμηθευτές – επιτηδευματίες – συνεταιρισμοί – ενώσεις προμηθευτών. Για την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό πρέπει να προσκομίσουν δικαιολογητικά, τα οποία περιγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη και εγγυητική επιστολή συμμετοχής 5 % επί του προϋπολογισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχετικών όρων της δημοπρασίας από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παρανεστίου, που εδρεύει στο Παρανέστι (Τ.Κ.66035, τηλ.2524350110-112) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες , (  τεύχη Δημοπράτησης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παρανεστίου, με Αριθ. Μελ. 30 / 2012). 
Τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Παρανεστίου (www.paranesti.gr) ,για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι (  τεύχη Δημοπράτησης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παρανεστίου, με Αριθ. Μελ. 30 / 2012).
Η διακήρυξη της παραπάνω προμήθειας, δημοσιεύτηκε στις 06-09-2013, στο συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( 2013/S 173-298806). 

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ 27-09-2013
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

[29/07/2013] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Δήμος Παρανεστίου  προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό το έργο με τίτλο: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Τ.Κ.  ΑΔΡΙΑΝΗΣ » με προϋπολογισμό 64.110 € (με Φ.Π.Α.). 
Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Με την υλοποίηση του έργου προβλέπεται, η κατασκευή υφιστάμενων οδών στον οικισμό της Αδριανής, σε διάφορα σημεία .
1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) και να προμηθευθούν θεωρημένο έντυπο προσφοράς (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) από το Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου  του Δήμου Παρανεστίου,  μέχρι τις  01-08-2013, ημέρα Πέμπτη.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2524350110-112, & FAX επικοινωνίας 25240 22571, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: - Ζαχαρόπουλος Ευστράτιος - Καρακασίδου Μαρία.
  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 06-08-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο Παρανεστίου. 
   Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου B.
  Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν με το σύστημα επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών (σε ακέραιες μονάδες) με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 6 παράγραφος 1 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) και κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή.
2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
2.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις
α)  Εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΕΧΩΔΕ εφόσον ανήκουν στις τάξεις Α1,Α2,1η για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (με τους περιορισμούς περί κατωτάτων-ανωτάτων ορίων), σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 2 του άρθρου 4 του Ν. 2229/94 εργοληπτικές επιχειρήσεις κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας και έχουσες εκπληρώσει τις νόμιμες υποχρεώσεις τους και για επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα. 
β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.003 € και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών από την ημέρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας (και των επαναληπτικών αυτής).
   Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τον Δήμο Παρανεστίου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της.
   Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.
4.  Χρόνος εκτέλεσης του έργου : ενενήντα    (90) ημέρες
5.  Το έργο χρηματοδοτείται από την ΣΑΤΑ 2013 του Δ.Παρανεστίου
6.  Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παρανεστίου
 
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ  12-07-2013
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                      
 
        
  ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ:
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ                              
 

Επέκταση – εκσυγχρονισμός Εκθετηρίου Φυσικής Ιστορίας Ροδόπης Παρανεστίου και δορυφορικών εγκαταστάσεων


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

<<ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ >>

O Δήμαρχος του Παρανεστίου έχοντας υπόψη :

 1) Το Π.Δ.60/2007 (ΦΕΚ 64/16-3-2007)

 2) Το Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95)

 3) Το Π.Δ. 118/10-07-2007

 4) Το Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84

 5) Το Ν. 2741/1999 ( ΦΕΚ 199/α/99),άρθρο 8

 6) Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007)

 7) Το Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ.138/Α/2003)

 8) Το Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/11-5-2010).

 9) Το Ν 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α/13.07.2010)

 10) Το Ν.3867/2010, άρθρο 27 (ΦΕΚ 128/Α/03.08.2010)

 11) Το Ν.3886/2010

 12) Το Ν. 3801/2009 αρ. 26 όπου προστέθηκε στο άρθρο 4 του Ν. 3548/2007

 13) Την Υπ. Απόφαση 11081/14−12−2011 που τροποποιεί το άρθρο 26 του Ν. 4042/2011 για τον τρόπο συγκρότησης συλλογικών οργάνων, για τη διεξαγωγή διαγωνισμών των Φορέων του Ν. 3580/2007.

 14) Tην απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993)

 15) Tο N.3463/2006 (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006) και ιδιαίτερα του άρθρου 158 και του άρθρου 209.

 16) Tο Ν.3852/2010 (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου 278.

 17) Των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 18) Την 55/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης της Προμήθειας και έγκριση των όρων διακήρυξης.

 19) Την Άδεια Δημοπράτησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με το Αρ. Πρωτ. 1063/01-03- 2013 .

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με κλειστές προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά και συμπλήρωση τιμολογίου, σύμφωνα με το σχέδιο της υπηρεσίας , για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: <<ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ >> προϋπολογισμού 679.000,00 € χωρίς ΦΠΑ 23% (835.170,00 €με ΦΠΑ 23%),σύμφωνα με την μελέτη του Δήμου Παρανεστίου, με αριθμό 30 / 2012. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ, της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις περί προμηθειών, στις 30 – 07-2013 ημέρα ΤΡΙΤΗ, στα γραφεία του Δήμου Παρανεστίου Ν. Δράμας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού , με ώρα λήξεως των προσφορών στις 10:00 π.μ.
Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται Έλληνες και ξένοι έμποροι – κατασκευαστές – αντιπρόσωποι -προμηθευτές – επιτηδευματίες – συνεταιρισμοί – ενώσεις προμηθευτών. Για την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό πρέπει να προσκομίσουν δικαιολογητικά, τα οποία περιγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη και εγγυητική επιστολή συμμετοχής 5 % επί του προϋπολογισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχετικών όρων της δημοπρασίας από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παρανεστίου, που εδρεύει στο Παρανέστι (Τ.Κ.66035, τηλ.2524350110-112) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ( τεύχη Δημοπράτησης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παρανεστίου, με Αριθ. Μελ. 30 / 2012).
Τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Παρανεστίου (www.paranesti.gr) ,για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.
Η διακήρυξη της παραπάνω προμήθειας, δημοσιεύτηκε στις 25-05-2013, στο συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( 2013/S100-171255). Στην πύλη ευρωπαϊκών δημοσίων συμβάσεων eNotices, στην διακήρυξη της παραπάνω προμήθειας, έχει χορηγηθεί αριθμός εσωτερικής αναφοράς 2013-069263.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Δείτε περισσότερα στα σχετικά αρχεία:

Αρχεία Διαγωνισμού