Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Της αριθ. 5/14-3-2018  Έκτακτης Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

         Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα  την 14η  του μηνός Μαρτίου του έτους 2018 ημέρα   Τετάρτη  και ώρα 19:30 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια Έκτακτη Κατεπείγουσα    Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παρανεστίου, ύστερα από την αριθ. 1023/13-3-2018έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου Κουτεκίδου Μεταμόρφη, που δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, καθώς και στους Προέδρους των συμβουλίων Τοπικών Κοινοτήτων και στους Εκπρόσωπους Τοπικών Κοινοτήτων.

Στην συνεδρίαση ήταν παρών η Δήμαρχος Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα .

Για να λάβετε όλα τα αρχεία κάντε κλικ εδώ.