Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

για την εκμίσθωση περιπτέρων

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση τριών περιπτέρων που περιγράφονται παρακάτω:

Α) Περίπτερο οικισμού Παρανεστίου, Τ.Κ. Παρανεστίου

Έκταση: 2,25 τμ (1,50 m ? 1,50 m)

Οικισμός: Παρανέστι

Δήμος: Παρανεστίου

Θέση: πεζοδρόμιο του Ο.Τ. 30, Α.Ο. 183

Όρια:

α/α

Χ (m)

Y (m)

A

541908,03

4568129,23

B

541909,46

4568129,65

Γ

541909,89

4568128,22

Δ

541908,45

4568127,79

Είδος: Περίπτερο

Υπάρχει καμπίνα περιπτέρου. Βρίσκεται πλησίον της Εθνικής Οδού Ε14 (Δράμας – Ξάνθης).

Β) Περίπτερο οικισμού Νικηφόρου, Τ.Κ. Νικηφόρου

Έκταση: 2,32 τμ (1,60 m ? 1,45 m)

Οικισμός: Νικηφόρος

Δήμος: Παρανεστίου

Θέση: πεζοδρόμιο του Ο.Τ. 12

Όρια:

α/α

Χ (m)

Y (m)

A

525817,27

4557035,20

B

525816,60

4557036,66

Γ

525815,28

4557036,05

Δ

525815,95

4557034,60

Είδος: Περίπτερο

Υπάρχει καμπίνα περιπτέρου. Βρίσκεται πλησίον της Εθνικής Οδού Ε14 (Δράμας – Ξάνθης)

 

Γ) Περίπτερο οικισμού Πλατανιάς, Τ.Κ. Πλατανιάς

Έκταση: 2,25 τμ (1,50 m ? 1,50 m)

Οικισμός: Πλατανιά

Δήμος: Παρανεστίου

Θέση: πλατεία του Ο.Τ. 17, Α.Ο. 152

Όρια:

α/α

Χ (m)

Y (m)

A

534219,04

4559206,33

B

534220,37

4559205,64

Γ

534219,68

4559204,31

Δ

534218,35

4559205,00

Είδος: Περίπτερο

Δεν υπάρχει καμπίνα περιπτέρου και θα πρέπει ο εκμισθωτής να φροντίσει για την χορηγία ή την αγορά της. Βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του οικισμού της Πλατανιάς.

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 27/12/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στο ισόγειο του Δημαρχείου Παρανεστίου.

 

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το αντίστοιχο ποσό για κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους ως εξής:

1) Για το περίπτερο του Παρανεστίου εκατό       (100) €

2) Για το περίπτερο του Νικηφόρου εβδομήντα   (70) €

3 Για το περίπτερο της Πλατανιάς εξήντα           (60) €

 

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, λαμβάνεται γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, και ανέρχεται στο πόσο των:

1) 10 ευρώ χωρίς ΦΠΑ για το περίπτερο του Παρανεστίου  

2) 7 ευρώ για το περίπτερο του Νικηφόρου

3) 6 ευρώ για το περίπτερο της Πλατανιάς

 

Για τη σύναψη της σύμβασης παραχώρησης απαιτείται η κατάθεση εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ του οικείου δήμου για την εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που αφορούν στη χωροθέτηση της κατασκευής του περιπτέρου, όπου αυτό δεν είναι ήδη περαιωμένο. Το ύψος της εγγύησης ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα ευρώ (350,00 €).

 

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται καθημερινά ώρες 7:30 έως 15:30, από το Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Παρανεστίου, Διεύθυνση: Παρανέστι, 66035 Δράμα, Τηλέφωνο: 252435013. Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι δύο (2) ημέρες πριν της καταληκτικής ημερομηνίας. Η παραλαβή των αντιγράφων θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους με δικές τους δαπάνες και δική τους ευθύνη. 

Η Δήμαρχος

Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ