ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 18/09/2014
Αριθ. Πρωτ.: 6893
Αριθ. Συνεδρίασης: 21η  
 

Σας προσκαλούμε την 27η του μηνός Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Σαββάτο και ώρα 12:00 π.μ. να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη με τα παρακάτω θέματα :

 1. Ορισμός υπολόγου για τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου από 01/10/2014 και εφεξής.
 2. Εγκριση έκθεσης εσόδων- εξόδων Β΄ τριμήνου (01/04/2014-30/06/2014) προϋπολογισμού 2014
 3. Εγκριση 15ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. Έτους 2014
 4. Αποδοχή Ένταξης , Αποδοχή Χρηματοδότησης, 16η Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2014 και Απόφαση Ένταξης στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων 2014 του Δ. Παρανεστίου, του Έργου : «Διαμόρφωση χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων στον αύλειο χώρο του εκθετηρίου Τ.Κ Πτελέας ». με κωδικό ΟΠΣΑΑ 186897 του Προγράμματος LEADER Νομού Δράμας
 5. Αποδοχή χρηματοδότησης 23.000,00 € και 17η τροποποίηση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2014 για την πραγματοποίηση προγράμματος γνωριμίας των νέων με τον Αθλητισμό και τις αρχές του Ολυμπιακού Ιδεώδους και την διοργάνωση των Αγώνων Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου
 6. Εγκριση 18ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικον. Έτους 2014
 7. Εγκριση 19ης τροποποίησης προϋπολογισμού Οικον. Έτους 2014
 8. Αποδοχή ένταξης, αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 61500,00 € και 20η τροποποίηση προϋπ/σμού οικον. Έτους 2014 για την υλοποίηση της πράξης «Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη Δήμου Παρανεστίου»
 9. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 15000,00 € για υλοποίηση προγράμματος Κοινωνικής Πρόνοιας και 21η τροποποίηση προ/σμού οικον. Έτους 2014
 10. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 5575,00 € για εκλογική αποζημίωση και 22η τροποποίηση προ/σμού οικον. Έτους 2014
 11. Ψήφιση πιστώσεων ΚΑ 00/6431.01 ποσού 19825,02 € και ΚΑ 00/6431.02 ποσού 15010,38€ έγκριση πραγματοποίησης δαπανών για το έργο «Ενέργειες συνολικής προβολής-προώθησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής του Δήμου Παρανεστίου»
 12. Εγκριση συνδιοργάνωσης των Αγώνων Βουνού Παρθένου Δάσους έτους 2014 και ψήφιση πίστωσης ποσού 20000,00 € για την κάλυψη δαπανών
 13. Εγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων για των επιμνημόσυνων δεήσεων στις τοπικές κοινότητες της Δ.Ε. Νικηφόρου του Δήμου και ψήφιση πίστωσης του ΚΑ 00/6443.01
 14. Εγκριση δαπανών μετακίνησης υπαλλήλων για υπηρεσιακούς λόγους
 15. Εγκριση σύστασης επιτροπής Χαρακτηρισμού εδάφους για το έργο «Οδοποιϊα ΤΚ Ψηλή Ράχης»
 16. Εγκριση χορήγηση σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας στην Δήμαρχο
 17. Διακοπή λειτουργίας παιδικών χαρών του Δήμου
 18. Εγκριση 1ου ΑΠΕ του υποέργου 1 : «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ»
 19. Εγκριση πραγματοποίησης συσσιτίων για τους απόρους στην Δ.Ε. Νικηφόρου και ψήφιση πίστωσης Κ.Α. 15/6481.01 ποσού 3500,00 €
 20. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την καταμέτρηση των εισαχθέντων ζώων στις βοσκές για το έτος 2014
 21. Ορισμός μελών επιτροπής κατάρτισης φορολογικών καταλόγων του Δήμου για το έτος 2014
 22. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2014
 23. Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής εργασιών και μεταφορών (υπηρεσιών) του ΠΔ. 28/1980 για το έτος 2014
 24. Ορισμός δημοτικού συμβούλου για την επιτροπή διαγωνισμών εργασιών και μεταφορών (υπηρεσιών) του ΠΔ. 28/1980 για το έτος 2014
 25. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων και εργασιών συντήρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1418/84 για το έτος 2014
 26. Ορισμός-Συγκρότηση επιτροπής σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και εκτέλεσης διοικητικών πράξεων για το έτος 2014
 27. Συγκρότηση επιτροπής για την άδεια εγκατάστασης ατόμων εκδιδομένων με αμοιβή (αρθ. 3 παρ. 2 Ν. 2734/199)
 28. Συγκρότηση μελών επιτροπής αγροτικής ανάπτυξης
 29. Συγκρότηση μελών επιτροπής τουριστικής προβολής
 30. Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική επιτροπή Α/βάθμιας εκπ/σης)
 31. Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική επιτροπή Β/βάθμιας εκπ/σης)
 32. Ορισμός διοικητικού συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. «Νομικό πρόσωπο κοινωνικής αλληλεγγύης, προσχολικής αγωγής και Παιδείας Δήμου Παρανεστίου»
 33. Ορισμός μελών Δ.Σ για την διαχειριστική επιτροπή του ΚΠΕ
 34. Ορισμός Δημοτικών συμβούλων για την συμμετοχή τους στο Συντονιστικό Τοπικό Οργανο (Σ.Τ.Ο.) στο πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας
 35. Ορισμός μελών για την Επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς του Δήμου Παρανεστίου Π.Ε. Δράμας, του άρθρου 3 παρ. 6 του Π.Δ. 51/2006
 36. Ορισμός εκπροσώπου στην Συνεταιριστκή Τράπεζα Δράμας
 37. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους για την εκπροσώπηση του Δήμου στο Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με την επωνυμία «Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία απασχόλησης στους Δήμους Δοξάτου, Προσοτσάνης και Παρανεστίου με διακριτικό τίτλο «Συμμαχία Ανάπτυξης στη Δράμα»
 38. Συγκρότηση επιτροπής για την καταστροφή κινητών πραγμάτων του Δήμου
 39. Ορισμός δύο (2) μελών με τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης για την εκπόνησης ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Παλαιοντολογικές έρευνες στην Τ.Κ. Πλατανιάς
 40. Εγκριση προγραμματικής σύμβασης και ορισμός μελών στην επιτροπή παρακολούθησης για την συνδιοργάνωση της εκδήλωσης με τίτλο «Αγώνες Βουνού Παρθένου δάσους Παρανεστίου 2014» με την περιφ/κή ενότητα Δράμας και σύσταση οργανωτικής επιτροπής
 41. Εγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα για επίσκεψη Υπουργείων
 42. Εκλογή εντιπροσώπου στον ΣΔΙΠΕ για την πενταετία 01/09/2014-31/08/2019 σύμφωνα με το άρθρο 246 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και τις διατάξεις του Ν.3852/2010
 43. Εγκριση ή μη παράτασης συμβατικής προθεσμίας της μελέτης με τίτλο « Υδραυλική μελέτη Γεώτρησης στη θέση Ξερά Μοναστήρια Τ.Κ. Αδριανής»
 44. Αποδοχή η μη παραίτησης Προέδρου Δ.Σ. της ΚΔΕΠ