ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ                                                 Παρανέστι 25-08-2014

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης                    Αριθμ Πρωτ.: 201

 

 

 

                                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

                            Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση έργου

 

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παρανεστίου προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων και έχοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις του Ν. 4186/13 παρ.1 άρθρο 50, ΦΕΚ 193/17-09-2013 σχετικά με την καθαριότητα των σχολικών μονάδων στο Νόμο «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις»
  • Την απόφαση Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων 139696/Δ4/01.10.2013 (ΦΕΚ2543/10.10.2013 τεύχος Β΄) όπου ορίζεται το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης ως αρμόδιος φορέας για τη σύναψη των συμβάσεων μίσθωσης έργου για τα σχολικά έτη 2013-2014 και 2014-2015.
  • Την πράξη 03/2014 της συνεδρίασης της σχολικής επιτροπής

 

Ανακοινώνει ότι:

 

Δέχεται αιτήσεις για τα κενά που θα προκύψουν σε θέσεις καθαριστριών για το διδακτικό έτος 2014-2015 που θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας από την ημερομηνία πρόσληψης έως 30-06-2015 εφόσον προκύψουν κενές θέσεις στη διάρκεια του σχολικού έτους.

Η Σχολική Επιτροπή  δύναται να ορίσει τα κριτήρια επιλογής (π.χ. κοινωνικά), καθώς επίσης και να μην θεωρήσει κενά τα μέχρι τώρα καλυπτόμενα από αναδόχους καθαρίστριες που απασχολήθηκαν κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά και για τις οποίες δεν υπήρξαν αιτιολογημένα προβλήματα στην εργασιακή τους επάρκεια, σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι : 05-09-2014

Τόπος υποβολής : Δημοτικό Κατάστημα Νικηφόρου

Πληροφορίες: Γεωργαντζιά Βασιλική τηλ. 2521352318

 

 

                                                                       Ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

                                                                               ΚΟΥΚΑΡΙΩΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ