Στο παρακάτω αρχείο παρουσιάζονται τα Στοιχεία ισολογισμού της νέας ΚΔΕΠ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ