ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 01/03/2024
Αριθ. Πρωτ.: 1262
Αριθ. Συνεδρίασης: 2

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 05η
του μηνός Μαρτίου
2024
, ημέρα

Τρίτη
και ώρα 10:30 π.μ. σε
Τακτική
Συνεδρίαση
της Δημοτικής
Επιτροπής
,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης
για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1.  

Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2024

 1.  

Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2024

 1.  

Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2024

 1.  

Εξειδίκευση πιστώσεων κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024.

 1.  

Έγκριση  μεταφοράς του υπολοίπου  - και τυχόν προσόδων που θα προκύψουν – από το λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης του Ν.Π.Δ.Δ. (GR4401011250000000026232939) στο λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης του Δήμου Παρανεστίου

 1.  

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Κατασκευή παιδικής χαράς και ελαστικού δαπέδου στο Μπάσκετ του Δημοτικού Σχολείου ΤΚ Αδριανής»»

 1.  

Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου του  Χατζηαναστασιάδη Μιχαήλ

 1.  

Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου του  Τσεχερίδη Ελευθέριου

 1.  

Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου του  Πατακάκη Ανάργυρου

 1.  

Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου του  Μουστακίδη Παναγιώτη

 1.  

Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου της Χατζοπούλου Μελπομένης

 1.  

Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου του  Σωτήρογλου Στέργιου

 1.  

Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου του  Δημίου Ιωάννη

 1.  

Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου της Μπαϊραμίδου Μαρίας

 1.  

Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Παρανεστίου εκτός ΠΕ Δράμας

 1.  

 Έγκριση απευθείας Ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Παρανεστίου» για τα έτη 2022,2023,2024» και συγκεκριμένα για το Τμήμα 9 «Εργασίες πλυσίματος επί όλων των οχημάτων» για το Δήμο Παρανεστίου.» για το έτος 2024 .

 1.  

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Παρανεστίου στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg VI-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2021-2027»

 1.  

Προσδιορισμός πυκνότητας του πληθυσμού των αδέσποτων ζωών στην περιοχή όπου αυτά επαναφέρονται και οριοθέτησης περιοχών στις οποίες δεν επιτρέπεται η επαναφορά τους (άρθρο 10 παρ.5(βαε)»

 1.  

Έγκριση εξόδων  μετακίνησης του Δημάρχου στην Πάτρα


                                                                       Ο Πρόεδρος  

 

                                                                                     Καγιάογλου Αναστάσιος