ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 22/06/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3395
8η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση.

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 26η του μηνός Ιουνίου
2023
, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 11:00 π.μ. 

σε Τακτική
Συνεδρίαση
της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης
για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1.  

Έγκριση 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023

  1.  

Εξειδίκευση πιστώσεων κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.

  1.  

Αποδοχή ή μη δωρεάς του Χατζησαββίδη Ιωάννη για παραϊατρικό εξοπλισμό

  1.  

Αποδοχή ή μη δωρεάς της εταιρίας HB BODY ABEE  για λαδομπογιές

  1.  

Έγκριση εξόδων  μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα

  1.  

Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα

  1.  

Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Παρανεστίου εκτός ΠΕ Δράμας

  1.  

Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου  σχετικά με την συμμετοχή ή μη του Δήμου σε Ενεργειακές Κοινότητες

  1.  

Έγκριση  του 1ου Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιας Ανοιχτής Διαδικασίας του Διαγωνισμού του Έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ Δ.Κ. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΘΕΡΜΙΩΝ» που αφορά την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21.3 της με αρ. Διακήρυξη 5/2022 του Δήμου Παρανεστίου και με κριτήριο ανάθεσης την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής 

  1.  

Έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3 της Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιας Ανοιχτής Διαδικασίας του Διαγωνισμού της Μελέτης «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Τ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» που αφορά την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών