ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 15/05/2023
Αριθ. Πρωτ.: 111
Αριθ. Συνεδρίασης: 4

     Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, σας καλεί σε Τακτική Συνεδρίαση την Παρασκευή 19 Μαΐου 2023 και ώρα 09:00 π.μ. στον Νικηφόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/10 (Καλλικράτης), για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση Απολογισμού για το Οικονομικό Έτος 2022

 2. Καθορισμός των ειδικοτήτων και του αριθμού τους στα πλαίσια της πρόσκλησης για

  διάθεση θέσεων μαθητείας στα ΕΠΑΛ Μαθητείας για το σχολικό έτος 2023-2024

 3. Λήψη απόφασης για τροποποίηση του προϋπολογισμού (4η 2023)

 4. Έγκριση απολογισμού του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης του κληροδοτήματος

  Στυλιανού Σαμαρά, του οικ. Έτους 2021

 5. Έγκριση ισολογισμού 2022

 6. Καθορισμός μοριοδότησης εγγραφών στους παιδικούς σταθμούς του ΝΠΔΔ Δήμου

  Παρανεστίου για το σχολικό έτος 2022-2023

 7. Καθορισμός επιβολής μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) στις οικογένειες

  φιλοξενούμενων παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του ΝΠΔΔ Δήμου Παρανεστίου

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα τακτικά μέλη θα πρέπει να ειδοποιήσουν έγκαιρα τον γραμματέα του Δ.Σ. ώστε να ειδοποιηθούν οι αναπληρωτές τους.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ