ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 27/04/2023

 

Διακήρυξη Σύμβασης Προμήθειας με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Ο Δήμος Παρανεστίου

Διακηρύσσει

Ανοικτό

ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,

βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας - τιμής,

της εγκεκριμένης μελέτης της υπηρεσίας του Δήμου Παρανεστίου με αριθμό 1/2023 και με τίτλο: «Προμήθεια φορτοεκσκαφέα», η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), εκτιμώμενης αξίας σύμβασης

προϋπολογισμού 127.100,00 € ΜΕ ΦΠΑ 24%