ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 21/04/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2139
Αριθ. Συνεδρίασης: 5η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση.

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 25η
του μηνός Απριλίου
2023
, ημέρα
Τρίτη
και ώρα 10:00 π.μ. σε
Τακτική
Συνεδρίαση
της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης
για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1.  

Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023

  1.  

Εξειδίκευση πιστώσεων κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.

  1.  

Έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2 της Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιας Ανοιχτής Διαδικασίας του Διαγωνισμού της Μελέτης «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Τ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» που αφορά την αξιολόγηση των υποφακέλων “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ” και την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των “ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ”

  1.  

Έγκριση μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, έγκριση και καθορισμός των όρων δημοπράτησης, του έργου με τίτλο : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ Δ.Κ. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΘΕΡΜΙΩΝ

  1.  

Αποδοχή γνωμοδότησης σχετικά με την κυριότητα την κυριότητα των αγροτεμαχίων στο αγρόκτημα Πτελέας.

  1.  

γκριση μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα

  1.  

Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Παρανεστίου εκτός ΠΕ Δράμας

  1.  

Αποδοχή ή μη δωρεάς της Χασάπη Ελένη του υπ’ αριθμ. 1554 αγροτεμαχίου αγροκτήματος Αδριανής

  1.  

Ορισμός πληρεξουσίου  Δικηγόρο για έρευνα τίτλων στο υποθηκοφυλακείο Δράμας  των ιδιοκτητών των ετοιμόρροπων οικιών  σε Τοπικές Κοινότητες  του Δήμου

  1.  

Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου  για γνωμοδότηση σχετικά με  την κατεδάφιση των κτιρίων