ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 21/04/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2140
Αριθ. Συνεδρίασης: 5η Τακτική Συνεδρίαση

  

Π ρ ο ς 

Σας προσκαλούμε την 25η του μηνός Απριλίου 2023, ημέρα  Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:   

1.  

Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. Έτους 2023

2.  

Αποδοχή επιχορήγησης 13.000,00 € για πυροπροστασία και  έγκριση 8ης αναμόρφωσης  προϋπολογισμού οικον. Έτους 2023.

3.  

Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο του Δήμου       Παρανεστίου με τίτλο: «Κατασκευή φρεατίων ύδρευσης – αποχέτευσης και ομβρίων Δήμου Παρανεστίου»

4.  

 Λήψη απόφασης για την Φιλοξενία  35 συμμετεχόντων  στην εβδομάδα γεωργικής βιοποικιλότητας στο Πελίτι  στον οικισμό Μεσοχωρίου.

5.  

Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης με τίτλο «Αγώνες Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου 2023», και ορισμός Δημοτικών Συμβούλων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εφαρμογής  της Σύμβασης.

6.  

Λήψη απόφασης σχετικά με την υποβολή ή μη δήλωσης ανάκλησης προς το Γραφείο Κτηματογράφησης Δράμας

7.  

Λήψη απόφασης για την Έγκριση εκποίησης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων του Δήμου Παρανεστίου για τα έτη 2023-2024 και ορισμός μελών επιτροπής καταμέτρησης και εκτίμησης

8.  

Λήψη απόφασης σχετικά με την υποβολή ή μη αιτήματος για μη προβολή δικαιωμάτων κυριότητας του οικοπέδου με αρ. 485 στο Ο.Τ. 34 της Κοινότητας Νικηφόρου